بازار بانکرینگ ایران، فرصت ها و چالش ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

بانکریگ بخشی اساسی و حیاتی از زندگی ماست. سوخت رسانی به کشتی ها یا بانکرینگ به عنوان یکی از اجزای مهم حمل و نقل دریایی، امروزه جایگاه خود را در اغلب نقاط جهان یافته است. در این راستا ورود مؤثر ایران به این صنعت می‌تواند حاکمیت سیاسی، اقتصادی کشور در خلیج‌فارس و دریای عمان را تقویت نموده و موجب رشد و توسعه فعالیت‌ها، اشتغال و درآمدزایی، توسعه بنادر و زیرساخت‌های موجود و افزایش اعتبار جهانی ایران و تکمیل زنجیره ارزش نفت کشور گردد.فرضیه های این تحقیق، آمیخته بازاریابی،استراتژیک محوری، سیاسی، بازاریابی بیرونی و بازاریابی درونی می باشد. هدف از تحقیق حاضر شناسایی فرصت ها و چالش های موثر بر بازار بانکرینگ ایران از دیدگاه صاحبنظران، با رویکرد کمی می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده می‌شود. اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها براساس تکنیکAHP می باشد. در انتها خروجی نرم‌افزار Expert Choice برای پیاده سازی و انجام تحلیل سلسله مراتبی بکار میرود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran Bunkering Market, Opportunities and Challenges

نویسندگان [English]

  • Asadallah Razaghzadeh 1
  • sena nematizadeh 2
  • Aezam Rahemi Nik 1
1 PhD student in Business Management, Islamic Azad University of Tehran, School of Management
2 Associate Professor of Faculty Management,Islamic Azad University , Tehran Central Branch .
چکیده [English]

Bunkering is a vital part of our lifes. Supplying fuel or bunkering, as one of the most important components of maritime transport, has found its place in most parts of the world today.In this regard, Iran's effective entry into this industry can strengthen the country's political and economic sovereignty in the Persian Gulf and the Sea of Oman and lead to growth and development of activities, employment and income generation, development of existing ports and infrastructure and increase Iran's global reputation and complete the country's oil value chain. The hypotheses of this research are marketing mixture, Axial Strategy, political, external marketing and internal marketing.The purpose of this study is to identify the opportunities and challenges of the factors affecting the Iranian bunkering market from the experts point of view, with a quantitative approach.This research is an applied research in terms of purpose. The method of data collection is a Likert scale survey. Structural equation technique and AMOS software are used to analyze the data.Prioritization of criteria and sub-criteria is based on AHP technique.Finally, the output of Expert Choice software is used to implement and hierarchical cluster analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunkering opportunities
  • refueling challenges
  • fuel market
[1] United Nations Conference on Trade and Development(UNCTD), (2017).
[2] قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، بخش 10 ماده 48.
[3] اصغریار، مصطفی و علینقیان، مهدی و خرمی، پوریا. "مدل سازی زمان بندی کشتی ها در هاب، با درنظر گرفتن هزینه سوخت". سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE2017) دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۶.
[4] Word Shipping Council,(2008,  May 2): 114.
[5] Theo E. Notteboom, Bert Vernimmen, “The effect of high fuel costs on liner service configuration in container shipping”, Journal of Transport Geography 17(2009): 334-335.
[6]Martin stopford, Maritime Economics, 3rd edition, 2003:254-256.
[7] انجمن صنعت بانکرینگ ایران،1397."خلاصه گزارش وضعیت صنعت بانکرینگ".پایگاه اینترنتی.
[8] United Nations Publications, Review of Maritime Transport, 2020:49-50.
[9] Lloyd’s Register Marine, Global Marine Fuel Trends, (2030):31-36.
[10] International Hydrographic Organization, 1953.
[11] روستا، احمد و ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید. "کتاب مدیریت بازاریابی".
 [12] فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ، ترجمه: پارسائیان، علی. "کتاب اصول بازاریابی".
[13] ساسکیا والترز، ترجمه: حمیدی، حمید و قیصری، ثریا."کتاب بازاریابی بنادر".
[14] Draffin Nigel, “An Introduction to Bunker Operations”, 2nd Eddition, (2012):19-20.
[15] علی عبدالهی، داوود و بهرامشاهی، مهدی. "کتاب چشم انداز صنعت سوخترسانی به کشتی ها(بانکرینگ) در جهان".  1394 ، تهران، اسرار دانش.
 [16] طیبی ابوالحسنی، امیرحسین و خاشعی، وحید. "طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تاکید بر کنشگران این حوزه". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 1398، 93و83.
[17] IndexMundi statistics, 2021. 
[18] Internatiol Maritime Organisation(IMO).
[19] Energy Information Administration(EIA), Petroleum Refinery Vary by Level of complexity, (2012 October 11): 210-211.
[20] Opec, World Oil Outlook, 2015.
[21] World Energy Outlook,(2017):14-16.
[22] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2019):74-75.
[23] ایلاتی، غلامرضا و براتی، الهام. "بررسی جنبه های برتری کشور ایران در منطقه خلیج فارس جهت سوخت رسانی به کشتی های تجاری ". یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، جزیره کیش، انجمن مهندسی دریایی ایران، (1388).
[24] Kumar, Nirmalya, Louis W. Stern, and Ravi S. Achrol, ‘Assessing Reseller Performance from the Perspective of the Supplier,” Journal of Marketing Research, (1992,May 29): 238-53.