جایگاه حقوقی وسایل بدون سرنشین دریایی به‌عنوان کشتی از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی،

چکیده

توسعه و به‌کارگیری وسایل بدون سرنشین دریایی بسیار چالش‌برانگیز بوده، و قابلیت اعمال حقوق دریایی و کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی در مورد آنها را با ابهام مواجه نموده است. علیرغم قابلیت به‌کارگیری این وسایل در ابعاد مختلف علمی، اکتشافی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و ...، اما هنوز مشروعیت به‌کارگیری آنها در پرتو اسناد بین‌المللی دریایی مورد اختلاف بوده و تعیین وضعیت حقوقی به‌کارگیری آنها در پرتو کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی بسیار ضروری می‌باشد. ضمن اینکه به‌نظر می-رسد، قواعد حقوق بین‌الملل موضوعه در این زمینه دارای خلاءهایی بوده، و پاسخ‌گوی توسعه روزافزون آنها نمی‌باشد. هدف از این مختصر بررسی وضعیت حقوقی وسایل بدون سرنشین دریایی به‌عنوان کشتی از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی می‌باشد، و سوالی که نگارنده در پی پاسخ به آن است، این است که آیا وسایل بدون سرنشین دریایی قابلیت این را دارند که از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی به‌عنوان کشتی تلقی شوند؟ فرضیه تحقیق بر این فرض بنا شده است که وسایل بدون سرنشین اگر قابلیت شناوری و حمل را داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان کشتی تلقی شوند. روش تحقیق نوشتار حاضر روش تحلیلی - توصیفی است. روش جمع‌آوری اطلاعات روش کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal status of unmanned aerial vehicles as ships from the perspective of international maritime conventions

نویسندگان [English]

 • behzad seify 1
 • javad Dadash Zade 2
1 Academy Faculty
2 Javad Dadashzadeh, PhD Student in Strategic Management, Higher National Defense University,
چکیده [English]

The development and use of unmanned aerial vehicles has been very challenging, and the applicability of maritime law and international maritime conventions to them has been obscured. Despite the ability to use these devices in various scientific, exploratory, economic, political, military, etc. dimensions, but the legitimacy of their use in the light of international maritime documents is still disputed and determine the legal status of their use in The radiation of international maritime conventions is essential. At the same time, the rules of international law in question seem to have gaps in this area, and do not respond to their increasing development. The purpose of this brief is to examine the legal status of unmanned aerial vehicles as ships from the perspective of international maritime conventions, and the question that the author seeks to answer is whether unmanned aerial vehicles are capable of this. Do they have to be considered ships from the point of view of international maritime conventions? The research hypothesis is based on the assumption that unmanned aerial vehicles can be considered as ships if they are capable of floating and carrying. Research Method The present paper is an analytical-descriptive method. The method of data collection is the library method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maritime Law
 • Vessel
 • Unmanned Maritime Vehicle
 • International Law
 1. ابوعطا، محمد، نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین­المللی ایمنی جان انسان در دریا، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391.
 2. چرچیل، رابین، آلن لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقائی، چاپ ششم، تهران، نشر گنج دانش،1390.
 3. سیفی، بهزاد، نصرآبادی، ام لیلا، «تجسس و نجات دریایی توسط کشتیهای جنگی از منظر حقوق بین­الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا»، فصلنامه علمی علوم و فناوری دریا، شماره 92، زمستان 1398.
 4. صفارزاده، محمود، عزیز آبادی، ابراهیم، حمیدی، حمید، شهبا، محمدعلی، حمل و نقل دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، انتشارات اسرار دانش، چاپ دوم، 1388، تهران.
 5. قوانین بین­المللی در حوزه راهنمایی و هدایت کشتی، ماهنامه علمی، تحقیقاتی بندر و دریا، سال بیست و نهم شماره 217، بهمن
 6. لویی بی. سون، و همکاران، حقوق بین­الملل دریاها، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1392، تهران.
 7. مرکز بررسی و مطالعات راهبردی، مجموعه مقررات ملی برای پیاده سازی کنوانسیون سولاس، انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی، تهران، 1393.
 8. نجفی­اسفاد، مرتضی، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی و مقررات بین­المللی دریایی، چاپ ششم، انتشارات سمت، تهران، 1393.
 9. Eric Van Hooydonk, The law of unmanned merchant shipping – an exploration, 20 JIML, 2014.
 10. Giles Xuereb, Unmanned vessels: is the current legal framework adequate?, Posted by on November 12, 2016 at 7:46 pm, http://maritimeinside.com/2016/11/12/unmanned-vessels-is-the-current-l....
 11. Henderson, Andrew H., Murky Waters: The legal status of Unmanned Undersea Vehicles, 53 Naval Law Review 55, 2006.
 12. Kraska, James, THE LAW OF UNMANNED NAVAL SYSTEMS IN WAR AND PEACE, U.S. Naval War College, USA http://www.usnwc.edu, Copyright Journal of Ocean Technology, 2010.
 13. Norris, Andrew, Legal Issues Relating to Unmanned Maritime Systems Monograph, U.S. Naval War College, the Department of the Navy, or Department of Defense, 2013.
 14. The Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972.
 15. The International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974.
 16. The International Convention For The Prevention Of Polluting From Ships (MARPOL), 1973.
 17. The International Convention On Standards Of Training, Certification And Watch keeping For Seafarers (STCW Convention), 1978.
 18. The Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping Of Wastes And Other Matter (London Mexico City, Moscow and Washington 29 December 1972 as amended).
 19. The Strasbourg Convention of 2012 on the Limitation of Liability in Inland Navigation (CLNI 2012) (Strasbourg 27 September 2012).
 20. The United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, UN Doc. A/CONF. 62/122 and Corr. 1833 U.N.T.S 3; hereinafter: LOSC.
 21. International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea 1996 (London 3 May 1996). HNS.
 22. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 (London 23 March 2001) art 1.1.
 23. Sharkey, Noel, Grounds for Discrimination: Autonomous Robot Weapons, CHALLENGES OF AUTONOMOUS WEAPONS, RUSI DEFENCE SYSTEMS OCTOBER, 2008.
 24. Unmanned vessels: time to adapt UN Law of the Sea. 12 APR 2016, http://www.hollandyachtinggroup.com/news/newsfeed/unmanned-vessels.
 25. Uio: Faculty of Law University of Oslo, The production of unmanned vessels and its legal implications in the maritime industry, Candidate number: 557161, Submission deadline: 1/11/2014.
 26. Unmanned vessels: time to adapt UN Law of the Sea, 12 APR 2016, http://www.hollandyachtinggroup.com/news/newsfeed/unmanned-vessels.
 27. US Department of Department of Navy, “The Navy Unmanned Surface Vehicle (USV) Master Plan, 23 July 2007. available at ww.navy.mil/navydata/technology/usvmppr.pdf.
 28. Verschuren, Sanne, THE DEVELOPMENT OF UNMANNED WEAPONS AND THE CHALLENGES FOR INTERNATIONAL LAW, Masterproef van de opleiding Master in de rechten, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Universiteit Gent Academiejaar, 2013.
 29. Walker, George K., Defining Terms in the 1982 Law of the Sea Convention III: The International Hydro-graphic Organization ECD-IS Glossary, 34 CAL. W. INT'L L. J. 211, 238 (2004).