ارتباط بین ریسک مالی و اعتباری در تجارت دریایی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم

2 رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی دانشگاه خاتم

چکیده

بر اساس نظریات رشد مبتنی بر سمت عرضه، نقش بنیادی بانک‌ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی بوده و چون کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نمی‌باشند؛ اما امکان مدیریتشان وجود دارد؛ بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راه‌گشا خواهد بود. در نتیجه در تحقیق حاضر در پی تبیین نحوه اثرگذاری ریسک‌های نقدینگی و اعتباری بر یکدیگر در سیستم بانکداری ایران در بازه 1388-1393 خواهیم بود. بر این اساس با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و روش پانل خودرگرسیون برداری نتایج زیر حاصل گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل PVAR با افزایش یک درصدی در ریسک نقدینگی؛ ریسک اعتباری 85/0 و با افزایش یک درصدی در ریسک اعتباری؛ ریسک نقدینگی به میزان 97/0 یک درصد افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس نتایج علیت گرنجر در سطح 10 درصد علیت یک طرفه‌ای از ریسک اعتباری به سمت ریسک نقدینگی وجود دارد؛ اما عکس این رابطه صادق نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between liquidity risk and credit risk in Maritime commerce

نویسنده [English]

  • a Bahreini 1