بررسی شاخص های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

همجواری هفت استان گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و برخوردار بودن از سواحل طولانی حاکی از ظرفیت بسیار بالای کشور در امر گردشگری دریایی است. بر این اساس هدف از این نوشتار، بررسی شاخص های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران می باشد. نوشتار حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش SAW و جهت وزن دهی به شاخص ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استان هرمزگان با بیشترین سطح برخورداری از شاخص های گردشگری دریایی، نسبت به سایر استان ها در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. پس از آن به ترتیب خوزستان، مازندران، بوشهر، گیلان، سیستان و بلوچستان و در نهایت استان گلستان رتبه های دوم تا هفتم را از لحاظ برخورداری از شاخص های گردشگری دریایی دارا می باشند. بنابراین می بایست در تدوین سیاست های ملی و منطقه ای، توجه ویژه ای را نسبت به استان های محروم تر داشت تا بتوان با بهره مندی از پتانسیل بالقوه آن ها در زمینه گردشگری دریایی، بسترهای توسعه اقتصادی آن ها را فراهم آورد. روشن است که پیش از هر اقدامی نیاز به برنامه ریزی است. هر گونه برنامه ریزی نیز در مرحله اول نیاز به آمارها و شاخص های کمی و کیفی دارد. امید است که با کامل شدن این فرایند بتوان افقی روشن را در گردشگری دریایی ایران متصور بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of nautical tourism indicators in the coastal provinces of Iran

چکیده [English]

Neighbourly Seven province of Gilan, Mazandaran, Golestan, Bushehr, Khuzestan, Sistan and Baluchestan, Hormozgan and with the Caspian Sea, Persian Gulf and Oman Sea And having a long coastline, showed a high potential in the field of nautical tourism. In this regard The purpose of this paper is Investigation nautical tourism indicators in the coastal provinces of Iran. This article is descriptive-analytical and data collected by the library. Data analysis via method of SAW and to give weight to factors AHP method is used. The results of this study show that Hormozgan province with the highest levels of nautical tourism indicators, relative to other provinces, the situation is more desirable. Then respectively provinces of Khuzestan, Mazandaran, bushehr, Gilan, Sistan and Baluchestan and eventually Golestan province have second to seventh ranks in terms of nautical tourism indicators. Therefore should pay special attention to deprived provinces in the formulation of national and regional policies to provide a substrates for their economic development with the benefit of their potential in the field of nautical tourism. It is clear that before any action needs to be planned. Any plan needs in the first phase to quantitative and qualitative statistics and indicators. It is hoped that with the completion of this process in the near future, can be imagine a bright future in the nautical tourism of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sea
  • Beach
  • coastal provinces
[1]        WTO (The World Tourism Organization), Yearbook of tourism statistics. Madrid: The World Tourism Organization, 2016.

[2]        روشندلی، محمد رضا، گنج گمشده، ماهنامه پیام دریا، شماره 219، صص 28-24، 1391.

[3]        احساندار، نرگس، توقف در ایستگاه اول، ماهنامه پیام دریا، شماره 219، صص23-14، 1391.

[4]        سمیعی، محمد، موانع توسعه گردشگری در ایران، ماهنامه چهار راه، شماره 1، 40-38، 1393.

[5]        ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، آمارنامه دریایی ایران، 1394.

[6]         جولیا شارپلی، ریچارد، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری، انتشارات منشی، تهران، 1380.

[7]        گی، چاک وای، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1382.

[8]        سقایی، مهدی، شهرهای ساحلی و گردشگری دریایی، فصلنامه شهرداری‌ها، شماره 138، 1381.

[9]        Orams, M., Marine Tourism, Routledge, 1999.

[10]    پاپای یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، گردشگری ماهیت و مفاهیم، چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران، 1392.

[11]    پرتال جامع گردشگری، انواع گردشگری دریایی، (http://www.tourismiran.ir، تاریخ و زمان دسترسی: 15،9،1394، ساعت 12:30)

[12]    خبرگزاری فارس، انجام طرح مطالعات پایش دریای خزر، (http://www.farsnews.com، تاریخ و زمان دسترسی: 15،9،1393، ساعت 12:30)

[13]    Olson .D.L., Compromison Of Three Multicriteria Methods To Predict Known Outcomes, European Journal Of Operational Research,Vol.130, p 567-587, 2001.

[14]    Evans.G., An Overview Of Techniques For Solving Multi –Objective Mathematical Problems, Management Science, Vol.30,No.6, p 1268-1282, 1984.

[15]    Hwang.C and Yoon.K., Multiple Attribute Decision Making Methods And Applications: A state Of the Art Survey, Verlag, New York, 1981.

[16]    Gershon.M., Model Choice in Multi- Objective Decision Making in Natural Resource System, Ph.D. Dissertation, University Of Arizona, 1981.

[17]    Gershon.M.E,Duckstein.L., Multi objective Approach To River Basin Planning, Journal Of Water Resource Planning, Vol: p 109- 102, 1983.

[18]    Voogd, H., Multicriteria Evaluation For Urban and Regional Planning, Pion, London, 1953.