بررسی اثرات خشکسالی بر ذخایر آبزیان در استان بوشهر.‏

نوع مقاله: کوتاه

نویسنده

رئیس گروه آلاینده ها پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

رشد و بقای آبزیان تابع شرایط محیطی آب است. این تحقیق با هدف یافتن ارتباط بین ساحل آوری میگو و آبزیان با شاخص های خشکسالی در ‏آبهای استان بوشهر در طول سال های 1383 تا 1390 انجام شده است. در این مطالعه داده های بارش و دمای هوای بندرهای دیلم، بوشهر و ‏دیر در شمال مرکز و جنوب استان بوشهر از اداره کل هواشناسی استان بوشهر استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات صید آبزیان از ‏سالنامه آماری سال های 90-1376 سازمان شیلات ایران استخراج گردید. براساس نتایج بدست آمده دمای هوا مهمترین عامل موثر بر ذخایر ‏دریائی می باشد. میزان ساحل آوری میگو با میانگین دمای هوای ماه های بارانی و میانگین سالانه دمای هوای سال قبل ارتباط قوی و منفی ‏دارد. این بدین معنا است که با افزایش دمای هوا در استان بوشهر میزان صید میگوی سال بعد کاهش می یابد. افزایش دمای سطح زمین و ‏شرایط بسیار گرم سال 1389 که همزمان با اِل نینو سال 2010-2009 بود، باعث کاهش شدید صید میگو در استان بوشهر از 1431 تن در سال ‏‏1388 به 847 تن در سال 1389 گردید. بین میزان ساحل آوری میگو و بارش در استان بوشهر ارتباط معنی داری مشاهده نشد. بین میزان صید ‏کل آبزیان با میانگین سالانه دمای هوا و میانگین دمای هوای سال قبل همبستگی مثبت متوسطی مشاهده گردید. بین بارش و صید آبزیان در ‏استان بوشهر همبستگی منفی متوسطی وجود دارد. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of drought on aquatic stocks in Bushehr province

نویسنده [English]

  • Khosrow Aein Jamshid
Head of pollution division in National Shrimp Research Institute of Iran
چکیده [English]

The growth and survival of aquatics are dependent to environmental condition of water. The goals of this work were to ‎find ‎the relationship between shrimp landing and fish capture with ‎drought in Bushehr province since 2004 to 2011. The air ‎temperature and precipitation data for the ports of Deylam, Bushehr and Dayaer in the in the north, center and south of ‎Bushehr province, were extracted and analyzed from Meteorological Research Center of Bushehr province‎. The fisheries ‎data were extracted from Iran Fisheries Organization statistical yearbook of 1997-2011. ‎ On the basis of the results, the air temperature is the most important parameter which affects the fisheries stocks. A strong ‎negative correlation was observed between shrimp landing with the average of annual air temperature and average of air ‎temperature during the rainy months of previous year. This imply that ‎ by increasing the air temperature ‎in Bushehr ‎province, the shrimp capture decreases‎. Due to ‎increasing the world surface temperature and very hot conditions of the ‎‎2010 El-Nino, the total shrimp ‎landing in Bushehr province was declined from 1431 tons in 2009 to 847 tons in 2010. No ‎significant correlation was observed between precipitation and shrimp landing. ‎ A moderate positive correlation was observed between fisheries capture with the average of annual air temperature and ‎average of air temperature during the rainy months of previous year. The precipitation has moderate negative correlation ‎with fisheries capture in Bushehr province.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought‎
  • Fisheries
  • Aquaculture
  • Bushehr‎
[1]  ‏Darren, S. B‏.‏‎ and Humphries, P., Drought and aquatic ecosystems, Freshwater Biology, 48, 2003, pp. 1141–1146.‎

[2]  ‏Brett, J. R., Energetic responses of salmon to temperature. A study of some thermal relations in the physiology and ‎freshwater ecology of sockeye salmon (Oncorhynchus‏ ‏nerka). Amer Zool, 11, 1971, pp. 99–113.‎

[3]  ‏Bennett, W.  A. and Santo, V., Effect of rapid temperature change on resting routinemetabolic rates of two benthic ‎elasmobranchs. Fish Physiol Biochem., 34(7), 2011, pp. 929-934.‎

[4]  ‏Whitney, F.A. and Welch, D.W., Impact of the 1997-8 El Niño and 1999 La Niña on nutrient supply in the Gulf‎‏ ‏‎ of ‎Alaska. Progress In Oceanography, 54, 2002, pp.405-421‎‏.‏

[5]  ‏Drinkwater, K‏.‏‎ F., On the processes linking climate to ecosystem changes, Journal of Marine Systems 79, 2010, pp. ‎‎374–388.‎

[6]  ‏Lehodey, P., The pelagic ecosystem of the tropical Pacific Ocean: dynamic spatial modeling and biological ‎consequences of ENSO. Progress in Oceanography, 49, 2001, pp. 439-469.‎

[7]  ‏Brander, K., Impacts of climate change on fisheries, Journal of Marine Systems, 79, 2010, pp ‎‏389‏‎–‎‏402‏‎.‎

[8]  ‏Driver, P. A., The predicthion of shrimp landing from sunspot activity, Marine Biology, 47, 1978, pp 359-361.‎

[9]  ‏Yamashita, T., Climate Change Mitigation and Adaptation: A Perspective from the Atmosphere and Ocean ‎interaction, UNITAR series on sea and human security, Governance Toward a Comprehensive Security for Seas and ‎the Ocean, 7th Session, 6-9 September 2010, Tokyo.‎

[10]             ‏Food and Agriculture Organization (FAO), ‎‏‎(2012‎‏‎) Fishery Dipartment, Fisheries Information, Data and statistic ‎unit, ‎Fishstatj database. 1950-2010‎‏.‏

[11]       ‏ناظم السادات، س. م. ج.، رحیمی، م.  و کشاورزی ع.، ارزیابی تأثیر پدیده النینو  نوسانات جنوبی (‏ENSO‏) بر آبدهی و ‏خشک‌سالی (ترسالی) ‏هیدرولوژیکی رودخانه‌های مهم استان فارس، مجله علوم کشاورزی ایران، 37(2)، 1385، 361-369.‏

[12]             ‏سازمان شیلا‌ت ایران،‎ ‎دفتر امور میگو و آبزیان آب‌شور، 1391.‏

[13]             ‏اداره کل هواشناسی استان بوشهر، آمار ایستگاه‌های اقلیم‌شناسی و باران‌سنجی ‏بوشهر، 1391.‏

[14]             ‏مرادی، غ.، بررسی و تعیین الگوی بهره‌برداری مناسب ذخایر میگوی استان ‏بوشهر، پژوهشکده میگوی کشور، 1392.‏

[15]             ‏Castello, J. P. and Moller, O. O., On the relationship between rainfall and‏ ‏shrimp production in the estuary of the Patos ‎Lagoon, Rio. Grande, 3, 1978, pp 67–73.‎

[16]             ‏Cun, M. and Marin, C., Estudio de los desembarques del camaron (Gen.‎‏ ‏Penaeus) en el Golfo de Guayaquil (1965–‎‎1979). Bol. Cient. Y Tec., 5 (3), 1982, pp.‎‏ ‏‎1–32.‎

[17]             ‏Ochoa, J. A. D. and Quinones, R. A., Relationship of precipitation, freshwater input, and sea level height with the ‎abundance of the white shrimp (Litopenaeus occidentalis) off Buenaventura eastern tropical Pacific, Fisheries ‎Research, 92, 2008, pp. 148–161.‎

[18]             ‏امیدی، س.، بررسی اثرات آبزی‌پروری بر محیط‌زیست در مناطق حله و مند بوشهر، پژوهشکده میگوی کشور، 1386.‏

[19]             ‏Palafox, J. P.; Palacios, C. A. M. and Ross, L. G., The effects of salinity and temperature on the‏ ‏growth and survival ‎rates of juvenile white shrimp,‎‏  ‏Penaeus vannamei, Aquaculture, 157, 2008, pp. 107-115.‎