تحلیل استراتژیک وضعیت پایانه کانتینری بندر چابهار با استفاده از ماتریس SWOT

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 رییس شرکت ملی نقتکش حوزه جنوب کشور

3 استادیار دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بنابراین بنادر نقشی مهم در زنجیره ‌تامین ‌جهانی دارند. با گسترش استفاده از کانتینر در جابجایی کالا، پایانه‌های ‌کانتینری‌ بنادر به عنوان مزیت‌ رقابتی هر بندر شناخته شده است. یکی از این بنادر، بندر چابهار است که به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود و قرارگرفتن درکریدور ترانزیتی شمال- جنوب باید از پایانه ‌کانتینری مناسبی برخوردار باشد. این تحقیق با استفاده از ماتریس‌ سوات (SWOT) به عنوان یک ابزار استراتژیکی شناخته شده، به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در پایانه‌ کانتینری بندر چابهار پرداخته تا نهایتاً استراتژی‌های مناسبی با توجه به نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارائه دهد. با توجه به نتایج ماتریس ‌ارزیابی‌ عوامل ‌داخلی و ماتریس ‌ارزیابی‌ خارجی که به ترتیب و اولویت 364/2 و 584/2 می‌باشد، جایگاه عملیات کانتینری بندر چابهار در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، خانه محافظه کارانه می‌باشد که این خانه در ماتریس SWOT معادل با استراتژی‌های W-O تعیین می‌گردد. بر همین اساس این تحقیق راهکارهایی همچون استراتژی بهبود پسکرانه-های بندر (احداث خط آهن در بندر و اتصال به شبکه ریلی کشور) و استراتژی تمرکز بر بازارهای بالقوه و نفوذ در آن‌ها را برای حفظ وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء جایگاه این پایانه توصیه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysing of Chabahar Container Terminal´s Position Using SWOT Matrix

نویسندگان [English]

  • H Zare 1
  • R Rajaee 2
  • Y Toomaj 3
  • R Haghi 4
چکیده [English]

Ports play a key role in world’s supply chain. With increasing use of container in cargo handling, terminal containers ports are known as the competitive advantage of each port. Among the Iranian ports, the Chabahar port should have an appropriate container terminal due to its geographic position. This study investigated the strengths, weakness, opportunity, and threats associated with the container terminal of Chabahar port using SWOT matrix. Finally, appropriate strategies regarding the results of internal and external evaluation matrix is proposed. Considering internal and external evaluation matrix (which are 2.364 and 2.584 respectively), status of container operations of Chabahar port is conservative. This status in the SWOT matrix is equivalent to the W-O strategies. Accordingly, solutions such as improving port facilities and concentrating on potential markets are proposed to keep the current condition and to upgrade the status of the terminal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • container terminal
  • Chabahar Port
  • SWOT Matrix
]17[احمدی، علی. نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، چاپ دوم، انتشارات تولید دانش، تهران. 1384.

]10[پرتال اینترنتی بندر چابهار (www.chabaharport.com، تاریخ و زمان دسترسی: 1394.4.15، ساعت 12:23)

]3[رئیسی، فاروق. کاهش صف انتظار کامیون­ها دراسکله کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. 1391.

]18[صحت، سپهر؛ پریزادی، عباس. به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه های در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره 2، صفحه 105 تا 120. 1388.

]2[ حسن زاده، محمد علی. اقتصاد حمل و نقل دریایی، انتشارات اسرار دانش: تهران. 1391.

]1[قاسمی­فرد، بختیار. بررسی زمینه­هایبررسی زمینه­های کاهش زمان انتظار کشتی­های تجاری در اسکله­های فله خشک  با استفاده از تئوری صف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار. 1392.

]4[  کمالی، جلیل. صنعت کشتیرانی، انتشارات پردیس، تهران. 1387.

]11[ کیانی مقدم، منصور.، نورامین، امیرسعید.، و پاکدین بیدختی، علی.Formulating a Break-Even Model for evaluating the Cost of Container Vessels Waiting Times in Automated Quayside Operation. دهمین همایش صنایع دریایی، آبادان، آبان ماه، 1387.

]8[گلکار، کریم. مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوآت ((SOWT برای کاربرد در طراحی شهری، مجله صفه، شماره41، سال پانزدهم، صفحات 35-48. 1384.

]12[نورامین، امیرسعید.، و کیانی مقدم، منصور. کارآمدی اپراتور خصوصی- نقش خصوصی‌سازی در افزایش عملیات کانتینری در بنادر منطقه. ماهنامه علمی-تحقیقاتی بندر و دریا، شماره 28، صص 67-69، 1388.

[13]Carteni, A. and De Luca, S. Tactical and Strategic Planning for a Container Terminal: Modelling Issues within a Discrete Event Simulation Approach. Simulation Modelling Practice and Theory, pp. 123-145, 2012.

[14] Griffin, H. D. Assessing Container Terminal Productivity: Experiences of the Ports of Los Angeles and Long Beach, Southern California: Metransportation center, 2008.

[15] Longo, F. Design and Integration of the Containers Inspection Activities in the Container Terminal Operations. International Journal of Production economics, Volume 125, pp. 272-283, 2010.

[9]Amin, S. H. & Zhang, G. Supplier selection and order allocation based on fuzzy SWOT analysis and fuzzy linear programming. Expert Systems with Applications, pp. 334-342. 2011.

[19] Ghorbani, M., Bahrami, M. & Arabzad, S. M. An Integrated Model for Supplier Selection and Order Allocation; Using Shannon Entropy, SWOT and Linear Programming. Social and Behavioral Sciences, Volume 41, pp. 521-527. 2012.

[6] Ng, W. C. & Mak, K. L. Yard crane scheduling in port container terminals. Applied Mathematical Modelling, Volume 29, pp. 263-276. 2005.

[5] Park, N. & Dragovic, B. A Study of Container Terminal Planning. FME Transactions, 37(4), pp. 203-209. 2009.

[7] Rashidi, H. & Tsang, E. P. K. Novel constraints satisfaction models for optimization problems in container terminals. Applied Mathematical Modelling, Volume 37, pp. 3601-3634. 2013.

[16] Zavadskas, E. K., ؛ Turskis, Z. & Tamasoaitiene, J. 2011. Selection of Construction enterprises Management Strategy Based on the SWOT and Multi-Criteria Analysis. Achieves of Civil and Mechanical Engineering, XI(4), pp. 1063-1082.