بررسی مقایسه ای سیستم های سنتی و کنترل از راه دور علائم کمک ناوبری

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حمل ونقل دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک

2 استاد یار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک و دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک و دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می پذیرد، ایمنی این شیوه از مباحث مهم آن به حساب می‌آید. علائم کمک ناوبری جهت افزایش ایمنی آبراه‌های بنادر مورد استفاده قرار می‌گیرند. جهت نظارت بر عملکرد علائم کمک ناوبری دو سیستم سنتی و کنترل از راه دور مورد استفاده قرار می‌گیرد .این تحقیق به بررسی مقایسه ای سیستم های سنتی و کنترل از راه دور علائم کمک ناوبری، تاثیر سیستم کنترل از راه دور علائم کمک ناوبری بر افزایش ایمنی آبراه های بنادر و همچنین انتخاب بهینه ترین سیستم مانیتورینگ علائم کمک ناوبری می‌پردازد. این تحقیق از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیمایشی و از لحظ هدف نیز کاربردی می‌باشد. در جمع‌آوری اطلاعات این تحقیق از روش‌های مشاهدات عینی، مراجعه مستقیم و مصاحبه با متخصصین و صاحب-نظران،‌‌‌‌‌ منابع کتابخانه‌ای، مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و شبکه جهانی اینترنت ااستفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق بازگشت سریع سرمایه، ، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در ارتباط با علائم کمک ناوبری، افزایش قابلیت اطمینان و روایی داده‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش ایمنی آبراه‌ها از مزایای سیستم کنترل از راه دور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and compare between Remote Control of Aids to Navigation And traditional sysrems

نویسندگان [English]

  • yousef broomand 1
  • behrooz omaraee 2
  • parviz bavarsad 3
1 Aids to navigation expert port and maritime organization- boushehr port
2 master of khark and boushehr university
3 master of khark and boushehr university
چکیده [English]

More than 90% of world trade is done by maritime transportation, so its safety is one of the most important points that should be considered. Aids to navigation are using to increase safety of waterways of ports. For supervision to AtoN, there are two systems. 1. Traditional system 2. Remote control system This thesis investigate and compare traditional system and remote control system¸ studies the role of remote control system of aids to navigation in improvement safety of ports and then choose the best system for the monitoring of Aids to Navigation. Method of this thesis is descriptive survey and in view of goal is applied. For data collection for this thesis, use from the following methods. Eye witness-directly see and interview with experts- resource library- studies and research that done in this field-world wide web. With respect to result the benefit of remote control system is: rapid return on investment-increase the quality of services about aids to navigation marks-increase reliability and justifiability of data-decrease of operational cost-increase the safety of water ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "maritime safety
  • maritime accident
  • remote control system
  • aids to navigation marks"
[1] Hwang, H. and Donghui, Y. Remote Monitoring and Controlling System Based on ZigBee Networks, InternationalJournal of Software Engineering and Its Applications Vol. 6, No. 3. PP. 35-42.2012
[2] Bangali, J. and Shaligram, A. Design and Implementation of Security Systems for Smart Home based on GSM technology International Journal of Smart Home Vol.7, No.6 (2013), pp.201-208.2013
[3] IALA Guideline No.1098 on the Application of AIS - AtoN on Buoys, Edition 1, May 2013
[4] IALA Recommendation A-126 on the Use of the Automatic Identification System (AIS) in Marine Aids to Navigation Services Edition 1.5 June 2011
 
[5] پورتال اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ((http://bikport.pmo.ir))، دسترسی 28/06/1393، ساعت 12:00.
[6] زارع دوست، م.، حیدری نسب، م.، سبزعلیان، م.سیتم کمک ناوبری و بویه گذاری مجازی، اداره بندر امام خمینی، 1391،ص 1-14. 5)
[7] سخایی، م. (1389)، امنیت سیستم های اسکادا، مرکز آموزش مخابرات،1389، سمینار آموزشی مبارزه با بد افزار  Stuxnet ، شرکت مخابرات ایران، تهران.
 [8] صفارزاده، م،. عزیزآبادی، ا،. حمیدی، ح؛ شهبا، م.ع ، حمل و نقل دریایی، 1385، انتشارات اسرار دانش،تهران.
قاسمی، ع.، و باقرخانی، م. ، سیستم‌های مخابراتی و کمک ‌ناوبری دریایی،1388،انتشارات اسرار. دانش،. تهران.
[9] هراتی مختاری، ع ، تاثیر سیستم شناسایی اتوماتیک (AIS) بر ایمنی دریانوردی، پایان نامه دکترای دانشگاه مورز لیورپول، لیورپول،1385.