بررسی مشکلات و موانع فعالیت بنادر خشک در کشور و ارایه راهکارهای مناسب

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس امور بندری

2 استادیار هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک

چکیده

چکیده زمانی که کالایی وارد کشور می‌شود، همه ساختارهای حمل ‌و نقل به صورت مجزا وظیفه جابجایی آنرا تا رسیدن به مقصد به عهده دارند. ابتدا بار از طریق دریا وارد، سپس با ریل منتقل می‌شود و پس از آن از طریق حمل ‌و نقل جاده‌ای به صورت خرد توزیع می‌شود، اما مهم‌ترین مشکلی که امروزه در بنادر ساحلی به علت رشد سریع استفاده از کانتینر در حمل ‌و نقل دریایی وجود دارد، نبود فضای کافی برای انبارسازی است؛ همچنین نداشتن دسترسی مطلوب به مقصدهای کالا به علت استفاده از شیوه‌های سنتی انتقال کالا نیز مشکل را دو چندان می‌کند.جامعه آماری این پژوهش شامل تعدادی از کارکنان مناطق ویژه و فعالان بخش خصوصی و تعدادی از مدیران و معاونین سازمان بنادر می باشد که با استفاده پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شد، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. هدف از این پژوهش شناسایی مشکلات فعالیت بنادر خشک و توسعه و سرمایه گذاری بنادر خشک کشور ایران در راستای افزایش خدمات و همچنین کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل و افزایش سرمایه گذاری کشورهای خارجی، و با استفاده از یافته ها و راهکارهای شناسایی شده در این پژوهش میتواند جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد بنادر خشک گامی برداشت. واژگان کلیدی: مشکلات بنادرخشک، حمل و نقل ترکیبی، بنادرکانتینری، گمرک، مناطق بندری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on existing problems and obstacles in the country with regard to dry ports activity and submit proper solutions

نویسندگان [English]

  • B omaraee 2
  • A Talebizadeh 2
چکیده [English]

Abstract When goods are imported, all transportation structures separately have this duty to transport it to assigned destination. First shipments arrive by sea, then will transport by rail and then by road transport will distributed in retail. But the main problem today in coastal ports due to the rapid growth of the maritime shipping container in there, is shortage of enough space for storage; also, lack of proper access to the destination of the goods due to the use of traditional methods of transporting, will double the problem. The population of this research includes a number of special areas staff and private sector activists and a number of directors and deputy of ports organization, Data were collected using a questionnaire, and used descriptive and inferential statistics to analyze the data. The purposes of this study are to identify problems of dry ports activity and development and investment on them in IRAN, in order to increase the services as well as reducing the demand of marginal Coastal lands Speculation and increase of foreign investments. We can do something for rectifying the obstacles and problems of dry ports, Using the findings and strategies identified in this study. Key words: dry ports problems, combined shipping, container ports, custom, port area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: dry ports problems
  • combined shipping
  • container ports
  • custom
  • port area

[1] امرایی، بهروز (1391) سیری در تحولات حمل و نقل دریایی. تهران اسرار دانش.

[2] ابراهیمی، پیمان، (1392) بررسی تاثیر ترمینال ریلی بر برونداد کالا از منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی.

[3] آذر، عادل و مومنی، منصور (1388) آمار و کاربرد در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، صفحات 100-102.

[4] بایزیدی، ابراهیم، اولادی، بهنام و عباسی، نرگس (1390) تحلیل داده های پرسشنامه‏ای به کمک نرم افزار SPSS20، انتشارات مهرگان قلم، تهران.

[5] باستی،حشمت الله (1393) بررسی موانع سرمایه گذاری در خرمشهرباتاکید برتوسعه حمل و نقل دریایی.

[6] باشگاه خبرنگاران (1393) کد مطلب 4798778.

[7] پایگاه اطلاع رسانی دولت (1393) کد مطلب 259279.

[8] خاکی، غلام رضا (1383) روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

[9] دنیای اقتصاد (دی ماه1391) بنادر نسلی و جایگاه ایران در منطقه.

[10] علی منیدری، پرویز باورصاد، رضا بکاء (1393) بررسی ایجاد بندرخشک در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه شانزدهمین همایش صنایع دریایی تهران

[11] سید رضا میرجلیلی محنا‏، مصباح سایبانی نوراله عباسی (1392) بنادر خشک روزنه حیات بنادر شهری دومین همایش حمل و نقل چندوجهی.تهران.

[12] سعیدی ناصر (1393) بررسی موانع سرمایه گذاری در بندرخرمشهر با تاکید بر توسعه حمل و نقل دریایی.

[13] سازمان بنادر و دریانوردی (1392) مجله بندر و دریا ، شماره 175، صفحه 96.

[14] سازمان بنادر و دریانوردی (1392) مجله بندر و دریا ، شماره 176، صفحه 60 و صفحه 66.

[15] سازمان بنادر و دریانوردی (1392) مجله بندر و دریا ، شماره 176، صفحه 82 و صفحه 90

[16] سایت مجلس شورای اسلامی، (1393) آیین نامه بنادر خشک و مناطق ویژه.

[17] سایت وزارت صنعت معدن تجارت (1393).

[18] سازمان بنادر و دریانوردی،فصلنامه دیدگاه (1389) ویژه نامه پاییز.

[19] سازمان بنادر و دریانوردی،(1386) مقاله آموزشی،شماره253،آذرماه1386.

[20] سازمان بنادر و دریانوردی (1390) همایش مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، تهران.

 [21] سایت اینترنتی معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.

[22] سامانه عمومی هم افزا (1393) ارزیابی گزینه های لجستیک

[23] شمالی پوربهرام،موسوی مجید (1388) ضرورت عملیاتی کردن بنادر خشک جهت کاهش رسوب کانتینر

[24] روزنامه اقتصاد (1391) مقاله بندر خشک از خیال تا واقعیت،ویژه نامه شهریورماه.

[25] نریمانی، فاطمه (1392) مکان‌یابی بنادر خشک با رویکرد لجستیک استراتژیک.

[26] یوسفی،همایون1383 نقش مناطق آزاد در توسعه صنایع دریایی ایران.

[27] منوچهری‏راد، رضا (1390) انتخاب صحیح آزمون آماری،کنکاش.

[28] مجله الکترونیکی صنعت حمل ونقل (1393) www.iran-transportation.com.

[29] مجله الکترونیکی وزارت صنعت معدن تجارت (1392) شال دوم شماره 16 هاب های لجستیک.

[30] مجموعه قوانین و مقررات بندری دریایی (1374) جلد اول، تهران: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی ایران.

[31] جرالدام مایر دادلى سیزر، ترجمه على اصغر هدایتى و على یاسری پیشگامان توسعه انتشارات سمت (1368).

[32] UNCTAD. (2014), Review of Maritime Transport, USA.

[33] Stam, A. Minghe, S. & Haines, M. (1996) Artificial Neural Network Representations for Hierarchical Preference Structures, Journal of Computers and Operations Research, Vol. 23, pp. 1191-1201.

[34] Yanbing, Y., Zhongzhen, Y., Zan, Y. & Zhi, Z. (2005) Evaluation of Competition Ability and Market Share for Container Port, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5, pp. 2483-2493.

[35] Lalwani, C. & Beresford, A. (1985) Container Control and Cargo Clearance Using Computer Packages, Journal of Annual Review in Automatic Programming, Vol. 12, (Part 2), pp. 338-343.

[36] Lee.Y, & Lee. J, ( 2009) A Heuristic for Retrieving Containers From a Yard, Journal of  Computers & Operations Research, Vol. 37,pp. 1139–1147.

[37] Ken. C, (1994) Automation Helps Clearing Customs, Journal of Global Trade & Transportation, Philadelphia, Vol. 114, pp. 14.

[38] Kiani, M. (2006) The Impact of Automation on the Efficiency and Cost Effectiveness of the Quayside and Container Yard Cranes and the Selection Decision for the Yard Operating Systems, Ph. D. Thesis, and Liverpool John Moores University.

[39] Kim, K., Park, Y. and Jin, M. (2008) An Optimal Layout of Container Yard, Journal of Operation Research Spectrum, Vol. 30, pp. 675-685.

[40] Ing Hsu, C. Hung, H. & Wang, W. (2009) Applying RFID to Reduce Delay in Import Cargo Customs Clearance Process, Journal of Computers & Industrial Engineering, Vol. 57,  pp. 506-519.

[41] Bish, E. (2003) A Multiple-Crane-Constrained Scheduling Problem in a Container Terminal, European Journal of Operational Research, Vol. 144, pp. 83–107.

[42] Jarzemskis, A. and Vasilis Vailiauskas, A., (2007), Research on Dry Port concept as Intermodal Node, Vilnius Gediminas Technical University.

[43] Henesey, L., Davidsson, P. and Persson J. A., (2006) Agent Based Simulation Architecture for Evaluating Operational Policies in Transshipping Containers, Multiagent System Technologies. LNAI, Vol. 4196, Springer, p. 73-85

{43} United Nations, ESCAP (2008), Logistics sector development, planning models for enterprises & logistics clusters, New York.

[45] Roso, V., (2008), Factors influencing implementation of a dry port, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(10), p. 782 – 798

[46] Roso, V., (2009), The dry port concept. Doctoral Thesis, Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden.

[47] Bish, E. (2003) A Multiple-Crane-Constrained Scheduling Problem in a Container Terminal, European Journal of Operational Research, Vol. 144, pp. 83–107.

[48] Gambardella, L., Mastrolilli, M., Rezzoli, A. & Zaffalon, M. (2001) An Optimization Methodology for Intermodal Terminal Management, Journal Manufacturing, Vol. 12. 521-534.

[49] Huang, W. & Teng, J. (2004) Multicriteria Evaluation for Port Competitiveness of Eight East Asian Container Ports, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 12, pp. 256-264.