بررسی چالش های کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجو

2 رییس دانشکده اقتصاد،مدیرگروه و استادیار گروه حمل و نقل دریایی

3 استادیار

4 استادیار و مدیرگروه اقتصاد

چکیده

تا چند دهه ی گذشته حمل و نقل کالاها به ویژه در مسیر های طولانی دریایی با دشواری های بسیاری همراه بود اما با ورود کانتینر،صنعت حمل و نقل دگرگون شد، چرا که کانتینریزاسیون افزایش سرعت، ایمنی و کاهش وابستگی به نیروی انسانی را به ارمغان آورد. با این وجود، کانتینرها معایبی نیز دارند.کانتینرها شبیه یکدیگر هستند و در سراسر جهان در حال جابه جایی، که این کنترل کانتینرها و محتوای آنها را مشکل می سازد. اما معضل نگران کننده تر این است که کانتینرها می بایست پس از تخلیه در بندرمقصد به مبدأ کالا فرستاده شوند و اغلب مواقع، مسیر برگشت را خالی طی می کنند و حرکت کانتینر خالی یعنی هزینه. کانتینرها حدود 56 درصد از عمر خود را خالی طی می کنند و یا بیکار و بدون بار هستند که این واقعیت، اهمیت مطالعه در مورد بازگرداندن کانتینرهای خالی به چرخه ی درآمد زایی را نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی چالش های کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر می باشد که با انجام مصاحبه با مدیر، رییس و سایر مسوولان ترمینال کانتینری خرمشهر و همچنین مدیر شعبه ی خرمشهر شرکت کشتیرانی کانتینری "هوپاد دریا" و بررسی پژوهش های خارجی در این حیطه و استفاده از نمودار SIPOC و روش حداقل مربعات معمولی به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of Empty Containers Challenges Available at Khorramshahr Port

نویسندگان [English]

  • shiva shakeri 1
  • homayoun yousefi 2
  • damoon razmjooei 3
  • amin kuhbor 4
چکیده [English]

Until some past decades transportation of cargoes especially for long marine routs faced with many difficulties but with entrance of container, transportation industry was revolutionized, since containerization brought increasing speed, safety and decreasing dependency to human resource. Nevertheless, containers have disadvantages too. Containers are similar to each other and are moving all around the world, which this makes difficult control of containers and their content. But more anxious maker crisis it is that containers should be returned to origin port of cargo after stripping in destination port and often, spend empty return rout and empty container movement means cost. Containers spend about 56 percent of their life time at empty movement and or idle that this fact shows the importance of study about returning empty containers to income cycle. The objective of this research is surveying empty container challenges at Khorramshahr port which has been done by interview with manager, boss and other responsible persons in Khorramshahr container terminal as well as, manager of Khorramshahr agency of container shipping company “Hoopad Darya” and surveying foreign researches of this scope and using of SIPOC diagram and Ordinary Least of Square method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empty containers
  • Khorramshahr port
  • Trade Imbalances
  • SIPOC
[1]Di Francesco, M.,Olivo,A. and Zuddas,P. “New Optimization Models for Empty Container Management”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI,pp.1-120,2007.

[2] Drewry Martime Research. “Container Market Review and Forecaster Q2 2012”. London,2012.

[3] Rodrigue,J.Comtos,C.and Slack,B. “The Geography of Transport Systems”,Third Edition.Routledge, New York,pp.1-289,2013.

[4]Theofanis ,S., Boile,M. “Empty marine container logistics: facts, issues and management strategies”, Springer Science+Business Media.vol. 74,pp.51–65,2008.

[5] Wolff,J., Herz,N. and  Flämig,H. “Empty Container Management”,Institute for Transport Planning and Logistics.Hamburg University of Technology (TUHH).

[6] Shintani K., Imai A., Nishimura E. and Papadimitriou S. “The container shipping network design problem with empty container repositioning”, Transportation Research. Part E,vol. 43 ,pp. 39–59,2005.

[7] Choong, S.T., Cole, M.H. and Kutanoglu, E. “Empty Container Management for Container-on-Barge (COB) Transportation: Planning Horizon Effects on Empty Container Management in a Multi-Modal Transportation Network”,Transportation Research .Part E,vol. 38 ,pp. 423–438,2002.

[8] Lam,S.W., Lee,L.H. and Tang,L.C. “ An approximate dynamic programming approach for the empty container allocation problem”, Transportation Research. Part C,vol. 15, pp. 265–277,2007.

[9] Chang ,H. , Jula,H., Chassiakos,A. and Ioannou,P. “A heuristic solution for the empty container substitution problem”, Transportation Research. Part E,vol. 44, pp. 203–216,2008.

[10]Karmelic,J., Croatia,C.C.,  Dundovic,C. and  Kolanovic, I. “ empty container logistics”,  Transport Logistics Review. Vol. 24, No. 3, pp.223-230,2012.

 [11] Diaz, R., Talley, W., and Tulpule, M. “Forecasting Empty Container Volumes”, The Asian Journal of Shipping and Logistics.vol. 2, pp.217-236,2011.

 [12] Andersson, N. and Widstrand, J. “ Evaluation of Empty Container Transportation and Opportunities for Improvement, A Case Study of the Port of Gothenburg”,CHALMERS University of Technology. Report No. E 2012:056.

[13]Li,J.,Liu,K.,Leung, S.C.H. and Lai,K.K.“Empty Container Management in a Port with Long-Run Average Criterion”, Mathematical and Computer Modelling.vol. 40, pp. 85-100, 2004.

[14] Li, J., Leung,S.C.H., Wu,Y. and Liu,k. “ Allocation of empty containers between multi-ports”, European Journal of Operational Research. vol.182, pp.400–412, 2006.

[15] Boile,M., Theofanis,S., Baveja,A., and Mittal,N. “Regional Repositioning of Empty Containers”Journal of the Transportation Research Board,No. 2066, Transportation Research Board of the National Academies, Washington,pp.31-40,2008.

[16] Jahn,C., and Schlingmeier,J.  “Cooperation in Empty Container Logistics.In: Innovative Methods in Logistics and Supply Chain Management”, pp.499-514, 2014.

[17] http://www.bandaronline.ir/