کلیدزنی نرم در مبدل‌های DC-DC

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

در این مقاله در ابتدا مفهوم کلیدزنی نرم در مبدل‌های DC-DC تشریح می‌شود‌ و در ادامه وارد بُعد مداری شده و یک مبدل بوست را با کلیدزنی نرم و با ایجاد شرایط ولتاژ صفر (ZVS) و جریان صفر (ZCS) تحلیل و آنالیز می‌کنیم. مبدل بوست، از یک مدار کمکی رزونانسی که شامل یک کلید اکتیو و تعدادی عناصر پسیو می‌باشد جهت ایجاد شرایط مناسب برای کلیدزنی نرم استفاده شده است هم‌چنین در ادامه یک مبدل بوست با کلیدزنی نرم جریان صفر توسط نرم افزار PSIM شبیه‌سازی گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که به شرایط خواسته شده در این مبدل دست یافته ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Soft switching in DC-DC converters

نویسنده [English]

  • Majid Aghababaee 1
چکیده [English]

In this paper soft switching technique in DC-DC converters is described. Different circuits with soft switching are shown and then a boost converter which increases the DC input voltage is analysed which has soft switching that enables it to have zero voltage state (ZVS) and zero current state (ZCS). This boost converter uses an auxiliary resonant circuit which is consisted of an active key and some passive elements so the soft switching condition is produced. Then this boost converter is simulated by means of PSIM software and the results are shown which shows the robustness and reliability of this converter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boost DC-DC converter
  • ZVS soft switching
  • ZCS soft switching
  • Auxiliary resonant circuit
[1] ش. شجاعی، م. جباری، غ. شاهقلیان،"یک مبدل بوست جدید با کلیدزنی نرم در شرایط ZCS"، اولین کنفرانس ملی ابده‌های نو در مهندسی برق، 1391.
[2] ن. اسدی، م. دلشاد،"ارائه یک مبدل دوجهته غیر ایزوله جدید با کلیدزنی نرم در شرایط ZVS"، اولین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق، 1391.
 
[3] M. Baei, ''A New ZVS-PWM Full-Bridge Boost Converter'', A thesis Submitted in Partial Fulfillment of requirements for the Degree of Master of Engineering Science, 2012.
[4] M. Jabbari, and H. Farzanehfard, “Family of Soft Switching Resonant DC-DC Converters,” IET Power Electron, Vol. 2, Iss. 2, pp. 113-124, 2009.
[5] R. Ramaprabha, ''Implementation of Soft Switching Two Phase Boost Converter for Photovoltaic System'', International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, Vol. 2, Issue 6, June 2013.
[6] L. Corradini, D. seltzer, D. Bloomquist, R. Zane, D. Maksimovic, B. Jacobson, ''Zero Voltage Switching Technique for Bidirectional DC-DC Converter'', IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 29, No. 4, April 2014.
[7] T. Wu, J. Yang, C. Kuo, Y. Wu, ''Soft-Switching Bidirectional Isolated Full-Bridge Converter with Active and Passive Snubbers'', IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, No. 3, March 2014.
[8] A. Mousavi, G. Moschopoulos, ''Anew ZCS-PWM Full-Bridge DC-DC Converter with Simple Auxiliary Circuits'', IEEE Transaction on Power Electronic, Vol.29, No. 3, March 2014.
[9] E. Chu, X. Hou, H. Zhang, M. Wu, X. liu, ''Novel Zero-Voltage and Zero-Current Switching (ZVZCS) PWM Three-Level DC-DC Converter Using Output Coupled Inductor'', IEEE Transaction on Power Electronic, Vol.29, No. 3, March 2014.
[10] A. Mousavi, P. Das, G. Moschopoulos,'' A Comparative of a ZCS DC-DC Full-Bridge Boost Converter with a ZVS Active-Clamp Converter'', IEEE Transaction on Power Electronic, Vol.27, No. 3, March 2012.
[11] S. Park, j. Yu, Y. Jung, C. Won, ''Analusis and Design of a Soft-Switching Boost Converter with an HI-Bridge Auxiliary Resonant Circuit'', IEEE Transaction on Power Electronic, Vol.25, No. 8, Agust 2010.
[12] T.W. Ching, K.U. Chan, ''Review of Soft-Switching Techniques for High-Frequency Switched-Mode Power Converter'', IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, September 3-8, 2008.