کاهش هارمونیک در سیستم قدرت با استفاده از فیلتر پسیو تک تنظیمه

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

یکی از آثار مخرب بارهای غیرخطی ایجاد هارمونیک می‌باشد که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در سیستم‌های قدرت می‌شود. روش‌های گوناگونی جهت کاهش هارمونیک در مقالات مختلف پیشنهاد شده است. به‌منظور کاهش هارمونیک تولیدشده توسط یکسو کننده‌ها که یکی از منابع مهم تولید هارمونیک در سیستم‌های قدرت می‌باشند از انواع مختلف فیلتر استفاده می‌شود. در این مقاله ضمن توصیف عملکرد فیلتر پسیو تک تنظیمه، روابط موردنیاز برای تنظیم فیلتر پسیو تک تنظیمه کاملاً تشریح شده و با استفاده از شبیه‌سازی در محیط سیمولینک نرم‌افزار MATLAB  تأثیر فیلتر پسیو در کاهش هارمونیک‌های جریان با مرتبه مشخص و بهبود کیفیت توان شبکه قدرت ارزیابی شده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Power System Harmonic Reduction Using Single Tuned Passive Filter

نویسندگان [English]

  • M Alizade
  • A Gudarzi
چکیده [English]

One of the destructive effects of nonlinear loads is producing harmonics that makes a lot of problems in power systems. Varieties of methods for reducing harmonic have been suggested in different articles. For decreasing the harmonic produced by the rectifier that is one of the most important sources in producing harmonics in power systems, different types of electrical filter have been used. In this article in addition to describing the act of single tuned passive filters we completely defined the essential formulas for this type of filter and with the help of simulations in MATLAB, the impact of passive filter in decreasing the current harmonics and improving the power quality has been evaluated.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmonic
  • single-tuned Passive Filter
  • Rectifier
  • Resonant frequency
[1]   Karuppanan P and KamalaKanta Mahapatra, "Fuzzy logic controlled active power line conditioners for power quality improvement" , international conference on advances in energy conversation technologies, Jan. 2010

[2]   Olimpo Anaya-Lara and e Acha, "modeling and analysis of custom power systems by PSCAD/EMTDC ", IEEE trans. power delivery, vol.17, no.1, Jan.2002

[3]   Seema P. Diwan, Dr. H. P. Inamdar, and Dr. A. P. Vaidya," Simulation Studies of Shunt Passive Harmonic Filters: Six Pulse Rectifier Load, Power Factor Improvement and Harmonic Control", ACEEE Int. J. on Electrical and Power Engineering, Vol. 02, No. 01, Feb. 2011

[4]   J. C. Das," Passive Filter Potentialities and Limitations",  IEEE Transactions on Industry Applications”, Vol. 40 , No. 1, Feb 2000

[5]   C L Anooja, N Leena, "Passive Filter for Harmonic Mitigation of Power Diode Rectifier and SCR Rectifier Fed Loads", International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume. 4, Issue. 6, June. 2013

[6]   Kuldeep Kumar Srivastava, Saquib Shakil, Anand Vardhan Pandey, "Harmonics & Its Mitigation Technique by Passive Shunt Filter", International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Volume.3, Issue.2, May. 2013

[7]   Young-Sik Cho and Hanju Cha, "Single-tuned Passive Harmonic Filter Design Considering Variances of Tuning and Quality Factor ", Journal of International Council on Electrical Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 7-13, 2011

[8]   Thomas M. Blooming, Daniel J. Carnovale, "Application of IEEE STD 519-1992 Harmonic Limits ", Pulp and Paper Industry Technical Conference, June 2006.