اثر بادهای دور از ساحل بر آبهای سواحل شمالی خلیج‌فارس و دریای عمان

چکیده

در این مقاله اثر بادهای دور از ساحل را بر آبهای کم عمق خلیج فارس و دریای عمان در دو ایستگاه بوشهر و جاسک بررسی کردیم. در یک مشاهده علمی مشخص شده که اثر بادهای دور از ساحل باعث ایجاد گرادیان برآمدگی امتداد ساحلی از مرتبه  شده که جریانهای قابل توجهی را بوجود آورده است.معادلات خطی شده و انتگرال‌گیری شده عمق را بدست آورده. تنش کف را پارامتری کرده  و سپس با گرفتن curl از این معادلات و استفاده از معادله پیوستگی معادله سهمی(Parabolic Equation) برای برآمدگی ζ(x,y) بدست می‌آید. یک مدل کف عبارت است از تغییرات خطی عمق با فاصله (H=sx) و باد دور از ساحل روی آن عمل می‌کند که این فرض در منطقه مورد مطالعه با تقریب نسبتا خوبی برقرار است.معادلات راحل کرده بدین ترتیب منحنی‌های سه بعدی برآمدگی یا تغییر تراز را در مناطق مذکور را در زمانی از سال که سرعت باد دور از ساحل قوی‌تر بوده بوسیله نرم‌افزار Mathematica رسم کردیم. و در هر مورد گرادیان فشار امتداد ساحلی را محاسبه کردیم و در مورد آن بحث کردیم. نتایج نشان می‌دهد در صورتی که بادهای رو به زوال پیش می‌رود. ماکزیمم برآمدگی را داریم و هنگامی که تنش باد ماکزیمم است، برآمدگی صفر است. همچنین از منحنی‌ها مشخص است که در نزدیک ساحل تغییر تراز بیشتر است و با دور شدن از ساحل این مقدار کاهش می‌یابد. و همچنین تغییر تراز در امتداد ساحلی متغیر است. همچنین مشاهده می‌شود که حداکثر گرادیان‌های بالا آمدگی (elevation) چندین برابر  می باشد و نزدیک ساحل اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Offshore Winds on North off Shore Water in Persian Gulf and Oman Sea

چکیده [English]

In this article we investigate the effect of offshore wind in shallow water on two stations of bushehr and  jask in persian gulf andomansea. one experimental observe show that the offshore wind cause the surface  gradient of order 10-6 to be approximate cause of the longshore flow.we obtain linearized depth integrated equations.parametrize the bottom stress and then curl of these equations and using continuity equations,parabolic equations for elevatin x(x,y) will be gotten.one model of bottom is linear changing depth with distance and wind operate them.this assumption for studying region have good approximation.solve the equation by the way we draw theree dimensional curves or elevations change in mentioned regions in time of year in which the offshore wind velocity was stronger by using mathematica software and in each case we calculate surface level gradient along shore and discuss about it.researches indicates that where elevation is maximum,winds fade and recognize from curves that elevation change is greater near coast and will be decreased by being far from beach and also elevation change along shore is variable.also we can realize that maximum elevation gradient is much more than 10-7and occur near shore.

کلیدواژه‌ها [English]

  • offshore wind
  • pressure gradient
  • surface elevation
  • streamlines
  • longshore currents
[1]          csanady,G.T.,longshore pressure gradients caused by offshore wind,J.Geophys.Res.,85,1076-1084,1980
abromowitz,M.,And

[2]          I.A.Stegum,Handbook of Mathematical Functions,1046 pp.,National of standfords,U.S.Government printing office,Washington,D.C,1964

[3]          Pedlosky,J.,1987,Geophysical Fluid Dynamics,Springer Verlay

[4]          Pond S.And Pickard.G.L,Introductory Dynamical Oceanography

[5]          Knauss,J.A,1997,Introduction to Physical Oceanography

[6]          Stewart,R.H,2008,Introduction to Physical Oceanography

[7]          www.weather.ir

[8]          Apel J.R. 1987. Principles of Ocean Physics.New York: Academic Press.

[9]          Dijkstra,H.A. 2010 Dynamical Oceanography

[10]      Pickard G.L., and W.J. Emery. 1990. Descriptive Physical Oceanography: An Introduction.

[11]     محمودرضایی،بررسی نوسانات سطح آب سواحل جنوب غربی دریای خزر و رابطه آن با باد،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم وفنون دریایی آزاد تهران شمال

[12]     جعفر بابائی،بررسی نوسانات آبهای ساحلی دریای خزر در اثر تغییرات جوی(باد)،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

[13]     عبدالنبی غلامیان نژاد،بررسی بالا آمدن آب و جریانهای ناشی از بادهای ساحلی در سواحل جنوب دریای خزر،دانشگاه تربیت مدرس

[14]     مسعود ترابی آزاد،امواج وگردش ناشی از اصطکاک کف وباد در خلیج فارس،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،دانشکده علوم وفنون دریایی

[15]     نقشه هیدروگرافی بوشهر با مقیاس 1/25000،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

[16]      نقشه هیدروگرافی جاسک با مقیاس 1/50000،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح