تحلیل همدیدی اثر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش استان مازندران

چکیده

در این پژوهش کاربرد داده های دمای سطح بر بارش استان مازندران موردارزیابی قرار گرفت. داده های میانگین ماهیانه دمای سطح آب دریای خزر در بازه زمانی 30 ساله از سایت بین المللی اقیانوس شناسی و هواشناسی و داده های میانگین ماهیانه 30 ساله بارش از اداره هواشناسی استان مازندران جهت ایستگاه های بابلسر قراخیل نوشهر و رامسر اخذ و ضریب همبستگی بین دمای سطح آب دریای خزر با بارش استان مازندران در ماه های مختلف سال محاسبه و در هر ماه از خط رگرسیون درجه سوم جهت برآورد آماری استفاده گردیده است. در پژوهش حاضر نشان داده می شود که همبستگی منفی با سطح اطمینان 95 درصد بین دمای سطح آب دریای خزر با بارش در استان مازندران وجود دارد و می توان نتیجه گرفت با سرد شدن سطح آب دریای خزر در ماههای مختلف سال بارش در استان مازندران کاهش (وجود خشکسالی) و افزایش دمای سطح آب دریای خزر افزایش بارش (رخداد ترسالی) را در استان به همراه دارد. بررسی داده های فشار سطح آب دریای خزر نشان می دهد با افزایش فشار بر روی دریای خزر بارش و ترسالی افزایش و با کاهش فشار خشکسالی در استان مازندران افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptice Analysis Impact Sea surface Temperature at Precipitaition in the province Mazandaran

چکیده [English]

In this research application Sea surface temperature , sea surface pressure and precipitation in the province Mazendaran was studied. Mean monthly sea surface temperature data in 30-year period has been from NOAA. 30-year average monthly precipitation data is taken from meteorological office for stations Babolsar, Qrakhyl, Noshahr and is Ramsrgrfth. The correlation between sea surface temperature with rainfall in different months in the province has been calculated. In each month and the third degree regression line was used for statistical estimation. In the present study is shown that there is the negative correlation whit 95 percent confidence interval between sea surface temperatureCaspian Seaagainst precipitation and standardized precipitation index in the in Mazandaran province. Can be deduced., decreasing sea surface temperature in the years Precipitation will increase and rising Sea surface temperature Can be reduced rainfall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Precipitation
  • province Mazendaran
  • Caspian Sea
  • sea surface temperature
[1]         جهانبخش سعید ، 1378 ، تحلیل سینوپتیکی پر فشار سیبری بر بارش سواحل جنوبی دریای خزر ، تحقیقات جغرافیایی 107 131

[2]         خوش اخلاق فرامرز ، 1376 ، بررسی الگوی ماهیانه خشکسالی و ترسالی در ایران ، تحقیقات جغرافیایی ، 12-154-136

[3]         خواجه لنگی .ک ، 1386 ، ارتباط بین ENSO و نوسانات الگوی بارش در ایران ، نیوار 62-63 و 55-44

[4]         علیخانی بهلول 1374،آب و هوای ایران،انتشارات دانشگاه پیام نور،

[5]         علیجانی بهلول 1369 ، چگونگی تشکیل فرابار سیبری و اثر آن بر اقلیم شرق ایران ، تحقیقات جغرافیایی 17 ، 41 الی 51

[6]          علیزاده امین ، آشوبگر شادی 1387 ، توسعه یک مدل برای پایش و پیش بینی خشکسالی ، علوم و صنایع کشاورزی ویژه آب و خاک 234-223

[7]         ناظم السادات جعفر ، قاسمی احمد رضا ، 1383  تأثیر نوسان های دمای سطح آب دریای خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحی شمالی و جنوب غربی ایران علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

[8]         ناظم السادات جعفر ، 1385 ،  پیش بینی بارش نواحی جنوبی ایران با استفاده از دمای سطح آب خلیخ فارس مدل‌سازی همبستگی متعارف، علمی کشاورزی ، 76-65

[9]   رضایی بنفشه مجید ، جهانبخش سعید ، بیاتی خطیبی مریم، زینالی بتول، 1389، پیش‌بینی بارش پائیزه و زمستانه نیمه غربی ایران با استفاده از SST مدیترانه در فصول تابستان و پائیز، پژوهشهای جغرافیای طبیعی 74 ، 62-47

[10]     یوسفی حسن، عزیزی قاسم، 1384، زمانیابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر، فصلنامه مدرس علوم انسانی 4 ، 193 - 213

[11]            Millana, M., Estrelaa, M.J. and V. Casellesb, 1995, Torrential Precipitations on the Spanish East Coast: The Role of the Mediterranean Sea Surface Temperature, Atmospheric Research, volume 36, Issues 1-2, pp. 1-16.

[12]            Nguyen, Tinh Dang, & Assistances, 2007, Short Communication Relationship between the Tropical Pacific and Indian Ocean Sea-Surface Temperature and Monthly Precipitation over the Central Highland, Vietnam, Int .J .Climatol, 27: pp. 1439-1454 .

[13]            Rowell, David P., 2002, The Impact of Mediterranean SSTs on the Sahelian Rainfall Seasonal, Journal of Climate, Volume 16, Issue 5, pp. 849 – 862. matol, 27 : pp. 93-108.

[14]            Yang, Fanglin & K. – M. Lau, 2004, Trend and Variability of China Precipitation in Spring and Summer: Linkage to Sea - surface Temperatures, International Of climatology, 24: pp. 1625 – 1644.

[15]            Yaun, Yaun & assistance, 2008, Impacts of the Basin-Wide Indian Ocean SSTA on the South China Sea Summer Monsoon Onset, 2008, Int.J.Climatol, 28: pp. 1579-1587

[16]            Enfield, D.B. 1996. Relationships of inter-American rainfall to tropical Atlantic and pacific  SST variability. Geophysical Res. Letters 23: 3305-3308.

[17]           Goddard, L., S. J. Mason, S. E. Zebiak, C. F. Ropelewski, R. Basher and M. N. Cane. 2001. Current approaches toseasonal interannual climate predictions. Int. J. Climatol. 21:  1111-1152.

[18]            Lockwood, J. G. 2000. Abrupt and sudden climatic transitions and fluctuations: a review.  2000. Int. J. Climatol.21: 1153- 1179.

[19]            Mechoso, CR., S. W. Lyons and J. A. Spahr. 1990.The impact of Sea surface temperature  anomalies on the rainfall of Northeast Brazil. J. Climate 3: 812-826.

[20]            Mckee, T. B., N. J. Doesken and J. kleist. 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Preprints, 8th Conference on Applied Climatology, 17-22 January,Anaheim,CA, 170-184.

[21]            Moron, V., M. N. Ward and A. Navarra. 2001. Observed and SST-Forced seasonal rainfall variability across tropical America. Int. J. Climatol. 21: 1467-1501.

[22]            Nazemosadat, M. J. and A. R. Ghasemi. 2004. Quantifying the ENSO related shifts in the intensity and probability of drought and wet periods in Iran. Climate 15: 4005- 4018.

[23]            Pittock, A. B. 1975. Climate change and the patterns of variation in Australian rainfall. Search 6: 498-504.

[24]            Phillips, I.D. and G.R. Mcgregor. 2002. The relationship between monthly and seasonal south - west England rainfall anomalies and concurrent north Atlantic sea surface temperatures. Int. J. Climatol. 22: 197-217.

[25]            Rodionov, S. N. 1994. Global and Regional Climate Interaction: The Caspian Sea Experience. Kluwer Academic Publishers.London.

[26]            Roucou, P., JO. Rocha de Aragao, A. Harzallah, B. Fontaine and S. Janicot. 1996. Vertical motion changes related to North- East Brazil rainfall variability: A GCM simulation. Int. J. Climatol. 16: 879-892.

[27]            Streten, N. A. 1982. Extreme distributions of Australlan annual rainfall in relation to sea surface temperature. Int. J.Climatol. 3: 143-153.

[28]            Sahsamanoglou, H.S, Some Asoects of Basic Caracteriestic of the Sinerian -1991, Int.G.Climatol, 11, 829-840