ردیابی اهداف با توزیع غیرخطی در تصاویر سونار

چکیده

در این مقاله سعی شده که به ردیابی اهداف در سیستم سونار پرداخته شود. روشهای مختلفی برای ردیابی هدف در تصاویر سونار موجود است که فقط تعداد محدودی از این روشها در مورد اهداف با توزیع غیر خطی کاربرد دارند. در این مقاله الگوریتمی جدید و بهینه جهت ردیابی اهداف با توزیع غیر خطی ارائه گردیده که هم از دقت خوبی برخوردار است و سرعت آن نیز در حد قابل قبولی می باشد. در این الگوریتم از آخرین تئوریهای ریاضی روز دنیا استفاده گردیده است. الگوریتم بکار رفته در این مقاله مبتنی بر تئوری فیلترینگ رائو بلک‌وِل است که یکی از آخرین تئوریهای مورد استفاده در پردازش سیگنال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiple Target Tracking with Non-Linear In Sonar Images

چکیده [English]

In this paper we have studied multiple targets tracking in sonar systems. There are several algorithms for this purpose but only a few of them can be applied for targets with nonlinear movement. We have proposed a new and optimum algorithm for multiple targets tracking with nonlinear distribution. The accuracy of this algorithm is good and its running time is short enough. In this algorithm we have used new mathematics theorems. The algorithm used in this paper is based on Rao-Blackwellized filtering theorem which is one of the latest mathematics theorems used in signal processing

کلیدواژه‌ها [English]

  • False alarm
  • sonar Images
 [1]         S. Sarkka, A. Vehtari, J. Lampinen, Rao-Blackwellized Monte Carlo data association for multiple target tracking, in: Proceedings of the Seventh International Conference on Information Fusion, Vol. I, 2004, pp. 583{590.

 [2]         Arnaud Doucet, Nando de Freitas, and Neil Gordon, editors.Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer,2001.

 [3]         3 S. J. Julier, J. K. Uhlmann, Unscented _ltering and nonlinear estimation,Proceedings of the IEEE 92(3) (2004) 401{422.

 [4]         H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum likelihood estimatesof linear dynamic systems,” AIAA Journal, vol. 3(8), pp. 1445–1450,1965.

 [5]         L. D. Stone, C. A. Barlow, T. L. Corwin, Bayesian Multiple Target Tracking, Artech House,Boston,London, 1999.

 [6]         K.H.Ruhm, "Sensor fusion and data fusion – Mapping and reconstruction" , Measurement and Control Laboratory,ETHZürich, Sonneggstr. 3, CH 8092  Zürich, Switzerland Received 12 April 2006; received in revised form14 July 2006; accepted17 July 2006

 [7]        S. Blackman, R. Popoli, "Design and Analysis of Modern Tracking Systems", Artech House Radar Library, (1999).