بررسی رابطه آموزش‌های عملی دریایی با مدیریت بحران در سازمان‌های دریایی

چکیده

از آنجاییکه دریانوردان در دریا با خطرها و بحران‌های گوناگونی روبرو می گردد، آموزش در کنترل و مدیریت این بحران ها نقش اساسی و کلیدی را ایفا می نماید. پژوهشگر در این مقاله به بررسی رابطه آموزش های عملی دریایی با مدیریت بحران دریایی پرداخته. بر این اساس فرضیه پژوهش این گونه تعریف شده که بین آموزشهای عملی دریایی دانشجویان دانشگاه های دریایی و مدیریت بحرانهای دریایی رابطه وجود دارد.روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است  و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید و برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی استفاده شده است . بر این اساس بین 691 نفر جامعه آماری مدیران و فرماندهان دریانورد  برابر جدول کرجسی و مورگان 248 نفر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب و بررسی فرضیات پژوهش صورت گرفت، فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 99٪ مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between the naval practical teachings with the management of the crisis in naval organizations

چکیده [English]

The seamen at sea to meet with different important missions and face crises in sea sand Since teaching in control and advent of crisis plays a major role, this article has engaged in the study of the relationship of naval practical teachings with the management of the naval crisis. On this basic, the theory of the research is a relationship between the naval practical teaching of the students in naval Universities and the management of the crisis. the method used is descriptive-correlative and collection data is a question naire, for analyze used inferential descriptive statistics .On this basis, out of 691 persons from Commanders of the navy, according to the table of kerjesy, 248 persons were randomly chosen in the form of ranking and the study of the theories of the research were carried out, and the theory of the research was confirmed with the 99% assurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Naval practical Teaching
  • Naval crisis
  • The management of the crisis
[1] احمدی، مسعود، 1381،مبانی سازمان و مدیریت، ناشر: موسسه نشر، چاپ اول

[2] اساسنامه دانشگاه علوم دریایی نوشهر،1387،ناشر: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

[3] سلیمانی، ماریا، 1386،تاثیر سبکهای تفکر مدیران بر مدیریت بحران در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

[4] دولان شمیون ال. ورندال اس و شولر، مترجم: طوسی،محمد علی و صائبی،محمد ،1387 ،مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ،ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی،چاپ چهارم

[5]رمزگویان ،غلامعلی ،1375، تحقیقی پیرامون رابطه آموزش و بهره وری و شیوه های علمی ارتقاء بهره وری، مرکز آموزش مدیریت دولتی

[6] فتحی واجارگاه،کورش،1376،درآمدی بر برنامه ریزی ضمن خدمت،انتشارات سرآمد سروش

[7] کارلوس جان، مترجم : ایران نژاد ، مهدی ، 1387،  مدیریت توانا سازی کارکنان ، نشر مدیران، چاپ اول

[8] محمدی، داود،1382،آموزش ضمن خدمت کارکنان،انتشارات پیام،چاپ اول

[9] میر کمالی، سید محمد، 1386 مقاله دانشگاه بعنوان سازمان یادگیرنده و دانش آفرین ،دانشگاه تهران

 

[10] Brockner, J.B  and James,E.H,

2008,Toward an understanding of when executives see opportunity in Crisis , Journal of Applied Behavioral sclence, page     44,94-115

[11]Burnett,J. 2002,Managing business Crises: from anticipation to implementation. West port, CT Quorum Books.

[12]Tsang Wang,2009,the role of knowledge Management in achieving effective  Crisi                                  Management: a case study,Tyw

[13]Rose, H.2001,libraries and Educution.D-lib Magazine

[14]Garcia, H, 2006, Effective leadership response to Crisis strategy and  leadership, page 34,4-10

[15]Mitroff .I, 2005, Crisis leadership: seven strategies of strength. Leadership Excellence, page 22,110

[16]Helio fred Garcia, 2006,crisis Navigator.org, Overcoming Typical Organizational Dysfunction in Managing.

[17]James. E.H. And Wooten L.P, 2005, Leader ship as (UN) usual: How to display compentence in times of   Crisis. Organizational Dynamics , page 34(2) 141-152

[18]James. E-H. And Wooten, L.P,(2006),Diversity Crises: How firms manage discrimination Lawsuits. Academy of management Journal, 49,1103-1118 happen: What every executive and manager need to know about Crisis Management ,New York.

[19]Wang .W. and Belardo .S, 2005, strategic integration: A knowledge Management approach to Crisis Management, proceeding of  the 38th Hawaii International conference on system sciences

[20]Yusko.K, and Goldstein.H, 1997, selecting and developing Crisis Leaders using competency- based simulations, Journal of contingencies and Crisis Management.