چکیده

بخش اصلی بدنه فشار زیردریایی متشکل از بخش استوانه‌ای تقویت شده است که عموما توسط دیواره  عرضی (بالکهد) به چند بخش تقسیم شده است.  در این مقاله با در نظر گرفتن بدنه فشار زیردریایی به صورت پوسته استوانه‌ای تقویت شده  به بررسی اثر وجود بالکهد در ارتعاش آزاد آن پرداخته شده است. برای این منظور ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای تقویت شده توسط نرم افزارAnsys  تحلیل شده و نتایج آن با نتایج تجربی و تحلیلی مقایسه شده و سپس اثر بالکهد بر ارتعاش آزاد این پوسته بررسی شده و در مورد نتایج آن بحث شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Consideration of Bulkhead on Submarine Pressure Hull Vibration

چکیده [English]

The main part of submarine preeesure hull is made of reinforced cylindrical shell which usually divided by bulkhead to some compartments. In this article we investigate the efecct of bulkhead on vibration of submarine pressure hull. To do this, first we have analyzed the free vibration of reinforced cylindrical shell with ansys software and then the results have been compared with analytical and experimental results. After confirmation of the results, by adding the bulkhead to the shell we have considered the effect of bulkhead on vibration of the shell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submarine Pressure Hull
  • Reinforced cylindrical shell
  • Free vibration
  • Bulkhead

 [1]         Hoppmann WH. Some characteristics of the flexural vibrations of orthogonally stiffened cylindrical shells. J Acoust Soc Am 1958;30:77–82.

 [2]         Mikulas Jr MM, McElman JA. On the free vibration of eccentrically stiffened cylindrical shells and platesNASATN-3010; 1965.

 [3]         Egle DM, Sewall JL. Analysis of free vibration of orthogonally stiffened cylindrical shells with stiffeners treated as discrete elements. AIAA J 1968;6(3):518–26.

 [4]         Rosen A, Singer J. Vibrations of axially loaded stiffened cylindrical shells. J Sound Vib 1974;34(3):357–78.

 [5]         Mustafa BAJ, Ali R. An energy method for free vibration analysis of stiffened circular cylindrical shells. Comput Struct 1989;32(2):335–63.

 [6]         Wang CM, Swaddiwudhipong S, Tian J. Ritz method for vibration analysis of cylindrical shells with ring stiffeners. J Eng Mech 1997;123:134–42.

 [7]         Sanders JL. An improved first-approximation theory for thin shells NASATR R-24; 1959.

 [8]         Jafari A.A. M. Bagheri. Free vibration of non-uniformly ring stiffened cylindrical shells using analytical, experimental and numerical methods. J Thin-Walled structures 2006, 44 82–90

 [9]         Ansys 6.1 help systems