مبانی بارگذاری سیستم های پهلوگیریثابت در سواحل و بنادر

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

3 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

چکیده

امروزه با افزایش ظرفیت و ابعاد کشتی ها و همچنین لزوم پهلوگیری شناورهای با رده های بالا در بنادر، نیاز به سیستم های ضربه گیر با ظرفیت جذب انرژی مناسب به طرز چشمگیری در اسکله های بنادر مشاهده می گردد. عملکرد اصلی فندر ها ( ضربه گیر ها) آنست که در حین فرآیند پهلوگیری از بروز صدمه و خسارت به کشتی و اسکله جلوگیری بعمل آورد. بار وارده از ناحیه ی کشتی (در حین پهلوگیری) ممکن است بصورت یک ضربه ی دینامیکی، واکنشی ساینده و یا فشار مستقیم باشد لذا چنانچه این اثرات به بکار گیری تمهیداتی خنثی نگردند ممکن است موجب آسیب گسترده ی سازه ای (سازه ی کشتی و یا اسکله) گردند. بطور کلی میزان انرژی جذب شده و حداکثر ضربه ی وارده از جمله معیار های طرح اولیه ی ضربه گیر ها می باشند و در عین حال تأثیرات عوامل  محیطی در پهلوگیری و نا مناسب بودن شکل،جنس و هندسه ی برخی ضربه گیرها باعث مشکلاتی درزمان پهلوگیری کشتی ها و تخریب این سازه ها می گردد. از این رو این مقاله با توجه به معیارهای و انجام یک مطالعه ی موردی به تعیین میزان این انرژی جهت 10 محموله بر می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles of designing fixed mooring systems in harbors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vaghefi 1
  • Hamed Kheiri 2
  • Hassan Bagheri 3
چکیده [English]

Today’s with increasing of capacity of the ports and ships dimension, the needs for applying an appropriate berthing (fenders) system has been also increased.  The principal function of the fender system is to prevent the vessel or the dock from being damaged during the mooring process or during the berthing periods. Forces during the vessel berthing or anchoring may be in the form of impact, abrasive action from vessels, or direct pressure. These forces may extensive damage to the ship and structure if suitable means are not employed to counteract them. The amount of energy absorbed and the maximum impact force imparted are the primary criteria applied in accepted fender design practices. So considering the design criteria this article by using a case study obtains the energy of mooring of ten general cargos.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berthing
  • Marine Fender
  • Mooring
  • Ship
[1] British Standard, Maritime structures, Part 4: Code of practice for design of fendering and mooring systems, 2002.

[2] Neşer, G., &Ünsalan, D."Dynamics of ships and fenders during berthing in a time domain", Ocean engineering, Vol. 33, N. 14, pp. 1919-1934. 2006.

[3] Parker, N. A., Ansari, F., Ghosn, M., Subramaniam, K., Meja, S. J., & Quinlan, B. Bridge Appurtenances: Part A. Energy Absorbing Fender Systems, Part B. Pre-Cast or Prefabricated Bridge Deck Systems, Part C. Smart Bridges (No. FHWA-NJ-2003-011), 2003.

[4] Sakakibara, S., & Kubo, M. Ship berthing and mooring monitoring system by pneumatic-type fenders. Ocean engineering, Vol. 34, No. 8, pp. 1174-1181, 2007.

[5] Ueda, S., Hirano, T., Terasaki, M., Yamamoto, S., Shiraishi, S., &Yamase, S. Statistical design of fenders for berthing ship. Tottori DaigakuKogakubuKenkyuHokoku(Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University), Vol. 32, pp. 55-62, 2002.

[6] Wan, M., Kaneko, M.,Yazaki, F. Investigating iso17357 non-compliance. The Yokohama Rubber Co., Ltd, Japan, 2002.

[7] Technical Report of Shibata industrial G.Ltd andConsulting Engineer, Design conception of Shibata marine fender, 1993.

[8] Hourani, M. Fenders system selection using and system, 2006.

[9] Jiang, Z., &Gu, M. Optimization of a fender structure for the crashworthiness design. Materials & Design, Vol. 31, No. 3, pp. 1085-1095, 2010.

[10] Marine Fender Design, terlleborg marine Fender, Technical Report of terlleborg Ltd andConsulting Engineer, 2010.

[11] PIANC, Guidelines for the Design of Fender Systems, Marcom Report of WG33, 2002.

[12] International navigation association, guidelines for the design of Fender systems, 2002.              

[13] Port works design manual, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, March 2004.