بررسی پایداری ایستایی و انتشار دوگانه در دریای عمان (خروجی تنگه ی هرمز)

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه مازندران

چکیده

در این پژوهش در نقطه ای از دریای عمان به مختصات جغرافیایی عرض 25 درجه ی شمالی و طول 57 درجه ی شرقی و به عمق 600 متر با استفاده از داده های اندازه گیری شده ی دما و شوری در فصول مختلف، پایداری ایستایی و انتشار دوگانه ی دما و شوری مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی پایداری ایستایی و همچنین رخداد یا عدم رخداد انتشار دوگانه ی دما و شوری و نیز نوع و میزان اهمیت آن در عمق ها و فصول مختلف، نیم رخ های دما، شوری، چگالی محلی، چگالی نهفته، بسامد شناوری و زاویه ی ترنر در فصول گرم و سرد سال محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Static Stability and Double Diffusion in the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Khalilabadi 1
  • Mohammad Akbari nasab 2
چکیده [English]

In this investigation, we study the status of a water column in the Oman Sea (25N, 57E) with the depth of 600m. We used temperature and salinity measurement data in both warm and cold seasons for study of static stability and double diffusion processes.  For study of static stability and the occurrence of double diffusion and the importance of them in the  water column, the profiles of temperature, salinity, density, potential density, buoyancy frequency and turner angle in the warm and cold seasons calculated and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Static Stability
  • Double Diffusion
  • advection
  • Oman Sea
[1] Gill, A.E. “Atmosphere-Ocean Dynamics”, New York, Academic Press. 1982.

[2] Griffies, S. M. “Fundamentals of Ocean Climate Models”, Princeton, NJ: Princeton University Press, 518 pp + xxxiv, 2004.

[3] IOC, SCOR and IAPSO, “The international thermodynamic equation of seawater - Calculation and use of thermodynamic properties”, Intergovernmental Oceanographic Commission, Manuals and Guides No. 56, UNESCO (English), 196 pp., 2010.

[4] McDougall, T.J., D.R. Jackett and F.J. Millero, “An algorithm for estimating Absolute Salinity in the

GlobalOcean”, Ocean Science. A preliminary version is available at Ocean Sci. Discuss., 6, 215-242., 2010.

[5]McDougall T.J., P.M. Barker, R. Feistel and D.R. Jackett, “A computationally efficient 48-term expression for the density of seawater in terms of Conservative Temperature, and related properties of seawater”, Ocean Science Discussions, 2011.

[6] Merryfield W.J., G. Holloway, and A.E. Gargett.“A global ocean model with doublediffusion mixing”, Journal of Physical Oceanography 29 (6): 1124–1142., 19