مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بحران ناشی از آب توازن کشتی ها بر اکوسیستم‌های دریایی

نویسندگان

دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

  آب توازن در تانکها و مخازن کشتی نگهداری می شود تا در زمانی که کشتی خالی بوده و یا کارگوهای با وزن مناسب حمل نمی کند و یا به علت نامساعدی دریا ثبات و تعادل کشتی ها را حفظ کند. آب توازن یکی از راههای مهم انتقال موجودات مزاحم آبزی می باشد. گونه های آبزی از طریق مکانیسمهای مختلف غیر عمدی نظیر اتصال به دیواره شناورها، حمل توسط آب توازن کشتی ها و نیز مکانیسمهای عمدی نظیر انتقال جهت مصارف انسانی به عنوان غذای زنده، گونه های آکواریومی و صید ورزشی انتقال می یابند. در سالهای اخیر با جهانی شدن تجارت، افزایش سرعت مسافرت، حجم بالای کشتی های کارگو و رشد صنعت توریسم، احتمال ورود تصادفی گونه های بیگانه بطور فزاینده ای افزایش می یابد. ارزیابی خسارات اقتصادی، اجتماعی، تفریحی و اکولوژیکی گونه های مهاجم آبزی و محاسبه هزینه های مربوطه بسیار مشکل می باشد. مدیریت آب توازن برای شناورها شامل تمام معیارهایی است که هدف آنها پیشگیری از خسارات ناشی از گونه های مهاجم آبزی است که به طور نا خواسته از طریق آب توازن به محیط های مختلف آبی انتقال می بابند. انتقال موجودات مضر و عوامل بیماریزا از طریق آب توازن کشتی ها از بزرگترین تهدیدات محیط زیست دریایی و سلامت بشر محسوب می شود. در این تحقیق جنبه های کاربردی و انسانی مدیریت آب توازن و موانع و پیشرفتهای حاصله در کشورهای مختلف بررسی شده و پیشنهاداتی جهت بهبود ارائه طرح مدیریت آب توازن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Hazards and Critical Management of Ballast Water of Ships on Aquatic Ecosystems

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Akbar Hedayati
  • Tahere Bagheri
چکیده [English]

Ballast water is held in tanks and/or cargo holds of ships to provide stability and maneuverability during a voyage when ships are not carrying cargo require more stability due to rough seas. Ballast water maybe either fresh or saline. Aquatic species arrive through a variety of mechanisms unintentionally when attached to vessel hulls or carried in vessel ballast water and intentionally when imported for aquaria display, as live seafood for human consumption, or as a transplant to increase sport fishing opportunities. Ballast water is an important way of transferring aquatic nuisance species (ANS) all over the world. ANS include algae, shellfish, developing larvae, eggs and other microorganisms. Due to the lack of natural predators in the new environment, they are often able to thrive and outgrow the native species. This domination can cause massive ecological, economic, and public health problems such as degradation of habitat, alteration of water quality, blockage of flow in drainage and irrigation canals, or even transition of diseases to humans. The International Maritime Organization (IMO) regards the introduction of harmful aquatic organisms and pathogens to new environments via ballast water, as one of the four greatest threats to the world’s oceans. At least one foreign marine species is introduced into a new environment every nine weeks. In this paper the ballast water management methods is explained under three categories, the exchange, the treatment and the isolation of the ballast water. The advantages and disadvantages of these methods are also discussed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ballast water
  • Ship
  • Fishery Resource
  • Invasive species

[1].                Karaminas, L. "Ballast Water Management – Present and Future Directions", Proceeding of CEMEPE (First Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics). Greece. 2007.

[2].                Raaymakers, S. "The Ballast Water Problem . Presented at the RECSO / IMO ", Joint Seminar on Tanker Ballast Water Management and Technologies, Dubai, UAE. 2002.

[3].                Anil, AC. Venkat, K. Sawant, SS. Dileepkumar, M. Dhargalkar, VK. Ramaiah, N. Harkantra, SN. Ansari, ZA. "Marine bioinvasion: concern for ecology and shipping", Current Science 83 (3): 214-218. 2002.

[4].                Casale, G.A. "Ballast water – a public health issue", Ballast Water News, Issue 8: GloBallast Programme, IMO, London. 2002.

[5].                Verling, E. Karen, E. Ruiz, G. "Exchanging ballast water may reduce threat of NIS invasion", The Observer. Prince William Sound Regional Citizens’ Advisory Council. Anchorage, Alaska. 2004.

[6].                USCG. "Ballast water management for vessels entering the Great Lakes that declare no ballast onboard", (70 FR (168) 51831 – 51836). August 31, 2005.

[7].                Smith, S. "Personal Communication of November", Washington Department of Fish and Wildlife, Olympia, Washington. 2005.

[8].                PWSRCAC, (Prince William Sound Regional Citizens’ Advisory Council). "Ballast Water Treatment Methods- Shore-Based Treatment, Options for Prince William Sound", Alaska. 1/29/05. 3 pp. 2005.

 

 

 

 

[9].                Oemcke, D.J. "Marine Bioinvasions, Proceedings of the First International Conference", Cambridge, Massachusetts. Pages 326-336. January 24-27, 1999.

[10].            Moore, K. "West Coast State Ballast Water Meeting", Vancouver, Washington. USCG. 2005a.

[11].            Moore, K. "ANS Task Force Meeting", Herdan, Virginia. October 20, 2005b.

[12].            Moore, K. "ANS Task Force Meeting", Monterey, California. USCG. May 26, 2005c.

[13].            HCHM (Helsinki Commission Helcom Maritime). "Correspondence group on ballast water; developing a draft proposal for a regional strategic action plan for the Baltic Sea area", Maritime Group Third Meeting Copenhagen, Denmark, 26-28 October 2004.

Cohen, AN. Carlton, JT. "Accelerating invasion rate in a highly invaded estuary", Science 279:555–558. 1998