استفاده از روش هیبرید خوشه بندی و تفکیک زمانی جهت تفکیک پالس های متداخل راداری در پردازنده ESM

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 دانشگاه دریایی امام خمینی (ره

چکیده

در این مقاله یک روش ترکیبی از آنالیز زمانی و روش خوشه بندی برای تفکیک پالس‌‌های متداخل راداری در پردازشگر گیرنده ESM ارائه شده است. از مزایای این روش، کاهش حجم پردازش و امکان ایجاد پردازش موازی در هر خوشه است. همچنین با بهره گیری از روش آنالیز زمانی، ضمن شناخت نوع PRI و تفکیک زیر گروه های حاصل ازخوشه‌بندی، با پیش بینی زمان ورود پالس، از زمان نیز در تفکیک اولیه به عنوان یک پارامتر خوشه بندی استفاده  می‌کند. فلوچارت روش  پیشنهادی ارائه شده و روش انجام کار توضیح داده شده است. نظر به پردازش پیوسته، الگوریتم تفکیک می تواند با دقت بالاتری انجام شده و به  حالت زمان واقعی نزدیک‌تر گردد. در مقالات بعد شبیه سازی رایانه‌ای ونتایج حاصل ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

DE interleaving of Overlapping Radar Pulses, Using a Hybrid of Time Base Analysis and Clustering Method in ESM Processor

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ghalandari 1
  • Majid Aghababaei 2
چکیده [English]

In this paper, a combination methods to separate of overlapping radar pulses, is presented. The advantages of this method, is less processing capacity and providing the possibility to create parallel processing in each cluster. Also, by using time domain analysis, not only recognizes the PRI type and differentiate subgroups in each clusters, but also uses time as a tool for clustering. The flowchart of the proposed method and detail of the procedure are described in this paper.  The clustering algorithm can be done in real time and their accuracy is increased, because of continuous processing. The computer simulation and results, in the following papers will be presented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radar pulse Clustering
  • Radar Signal Processing
  • Radar Identifying
 

 [1] احمدی، معین و محامدپور کمال. " تشخیص مدولاسیون فاصله تکرار پالس­های راداری"، مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- سال ششم- شماره دوم - پائیز و زمستان .1388

[2]A. He, D. Zeng, J. Wang, and B. Tang."Multi-Parameter Signal Sorting Algorithm Based on Dynamic Distance Clustering" . Journal  of  Electronic Science and Tecnology of  China, VOL. 7, NO. 3, SEPTEMBER 2009 .

[3]A. M. Kilincarslan, B. Uekae and A. Kara."Identification of Highly Jittered Radar Emitters:Issues on Low Cost Embedded Design".iccit,2012.

[4] R. Wiley, " ELINT: The Interception and Analysis of Radar Signals", Artech House, 2006.

[5] ناصری، علی، "ارائه الگوریتم مناسب برای بخش پردازش سیستم­های شناسایی رادار ELINT و ESM "، نشریه علمی پژوهشی انجمن کامپیوتر ایران، مجلد10 ،1391.

[6] ناصری، علی و سعادتی مقدم، گودرز ، " ارائه یک الگوریتم هوشمند برای جداسازی سیگنال­های متداخل راداری"، هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص.3015 تا 3020 ، اردیبهشت 1389.

[7] S. Bailie , " An FPGA Implemention of Incremental Clustering for  Radar Pulse Deinterleaving" , Master  of  Science at Northeastern University , Boston, April 2010.

[8] A. M Kilincarslan,"A Study on Identification of Radar Emiters ", Atılım University, April 2011.

[9] p. hansson, "analysis of some methods for deinterleaving of pulse trains", stockholm, sweden, 2007.

 

]10[ خوبدل، عظیم و سلیمانی، محمد، " تفکیک پالس­های متداخل راداری در سیستم­های ESM "، سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، جلد چهارم، صفحه 338، 1374.

]11[ نادری، محمد و  موسوی، احمد،" جداسازی و نمایش پالس­های راداری در سیستم­های  پشتیبانی جنگ الکترونیک"،  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت، 1379.

 [12] M. W. Maier," Processing Throughput Estimation for Radar Intercept Receivers", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic System,Vol. 34, No.1, January 1998.

 [13] Y. Ryoo and K. Song, "Recognition of PRI ModulationTypes of Radar signals Using the Autocorrelation", IEICE Transactions on Communications, 2007.

[14] Y.  kuang, q. shi and q. chen.  "A simply way to deinterlev repetitive pulse sequnces", 7th wseas int conf. on matematical methods and computational techniques in electrical engineering, sofia, 2005.

[15]  H. S. Shahhoseini, A. Naseri, M. Naderi, "A New Matrix Method for Pulse Train Identification", IEEE proceedings, MELECON, pp 183-187, 2002.