تحلیل دانه بندی و بافت رسوب در حاشیه جنوبی دریای خزر(مطالعه موردی: خط ساحلی نور)

نویسندگان

دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

  تحلیل اندازه دانه‌بندی رسوب ابزار مهمی برای طبقه‌بندی محیط رسوبی می‌باشد. در حال حاضر برای بررسی این مهم، از محاسبه آماری برای بسیاری از نمونه‌ها استفاده می‌شود، اما این روش‌ها وقت‌گیر و دشوار است. اندازه رسوب در ایجاد فرسایش و انتقال رسوب یک عامل مهم محسوب می‌گردد. بنابراین ارایه یک شیوه مدون برای تحلیل دانه‌بندی ضروری می‌باشد. مطالعه حاضر، برای تعیین نوع بافت و دانه بندی ‌رسوب با استفاده از داده‌های حاصل از نمونه‌برداری رسوبات دریایی در سواحل دریای خزر (خط ساحلی نور) در محیط برنامه گرید استات[1] طراحی شده است. نتایج نشان داد که، بافت رسوب خط ساحلی ماسه‌ای بوده است.  میانگین نمونه‌ها به صورت D10، D50 و D90 به ترتیب   25/1، 605/2و 693/2 گزارش شد.
[1] Gradistat

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Sediment Grain Size Distribution and Texture in the South Part of the Caspian Sea (A Case Study; Noor Coastal Zone)

نویسندگان [English]

  • Tayeb Sadeghifar
  • Seyad Ali Azarmsa
چکیده [English]

Grain size analysis is one of the most important tools for classifying sedimentary environments. Although for this analysis demography computations are common, but these methods are time-consuming and difficult. As grain size is critical in sediment erosion, accumulation, and transportation, so it's important to use a more efficient method for grain size analysis. This research conducted to determine the sediment texture and grain size distribution in the Caspian Sea, Noor coastal area, by sediment sampling and application of the GRADISTAT program. Results indicate that in general, the texture of sediments in Noor coastal area is sandy and its D10, D50 and D90 are 1.251Ф, 2.605Ф and 2.693Ф, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment
  • Texture
  • Grain size distribution
  • GRADISTAT Program
  • Caspian Sea
[1] Bui, EN. Mazullo, J. Wilding, LP. "Using quartz grain size and shape analysis to distinguish between Aeolian and fluvial deposits in the Dallol Bosso of Niger (West Africa)", Earth Surface Processes and Landforms. 14, 157–166.1990.

[2] Folk, RL. Ward, WC. "Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters", Journal of Sedimentary Petrology. 27, 3-26, 1957.

[3] Friedman, GM. "Differences in size distributions of populations of particles among sands of various origins", Sediment logy. 26, 3-32, 1979.

[4] آزرم سا،س، ع (1381): دینامیک ماسه های دریایی، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ،266 ص .

[4] McManus, J. "Grain size determination and interpretation", In Techniques in Sedimentology. Tucker M (Ed.). Blackwell: Oxford, 63-85, 1988.

[5] Udden, JA. "Mechanical composition of clastic sediments", Bulletin of the Geological Society of America. 25: 655–744. 1914.

[6] Wentworth, CK. "A scale of grade and class terms for clastic sediments", Journal of Geology. 30, 377–392. 1922.

[7] Krumbein, WC. "Size frequency distributions of sediments", Journal of Sedimentary Petrology.4, 65–77. 1934.

[8]Middleton,GV"Hydraulic interpretation of sand size distributions", Journal of Geology. 84, 405–426. 1976.

[9] Visher, GS. "Grain size distributions and depositional processes", Journal of Sedimentary Petrology, 39: 1074–1106, 1969.

[10] Wyrwoll, KH, Smith, GK." On using the log-hyperbolic distribution to describe the textural characteristics of Aeolian sediments", Journal of Sedimentary Petrology. 55, 471–478. 1985.

[11] Wyrwoll, KH. Smith GK. "On using the log-hyperbolic distribution to describe the textural characteristics of Aeolian sediments: reply", Journal of Sedimentary Petrology. 58, 161–162.1988.

[12] Friedman, GM, Johnson, KG, "Exercises in Sedimentology", Wiley: New York. 1982.

[13] Krumbein, WC. Pettijohn, FJ, "Manual of Sedimentary Petrography", Appleton-Century-Crofts: New York. .1938.

[14] Inman, DL. "Measures for describing the size distribution of sediments", Journal of Sedimentary Petrology. 22, 125–145. 1952.

[15] Krumbein, WC, "Size frequency distribution of sediments and the normal phi curve", Journal of Sedimentary Petrology. 8, 84–90. 1938.

[16] McCammon, RB. "Efficiencies of percentile measures for describing the mean size and sorting of sedimentary particles", Journal of Geology. 70, 453-465. 1962.

[17] Otto, GH. "A Modified logarithmic probability graph for the interpretation of mechanical analyses of sediments", Journal of Sedimentary Petrology. 9, 62-75. 1939.

[18] Trask, PD. "Origin and Environment of Source Sediments of Petroleum". Gulf Publishing Company: Houston. 1932.

[19] Kellerhals, R. Shaw, J. Arora, V.K. "On Grain Size from Thin Sections", The Journal of Geology. Vol. 83(1), 79-96. 1975.

[20] Swan, D. Clague, J.J. Luternauer, J.L. "grain-size statistics i: evaluation of the folk and ward graphic measures", journal of sedimentary petrology. Vol. 48(3), 863-878. 1978.

 

[21] Sun, D. Bloemendal, J. Rea, D .K. Vandenberghe, J. Jiang, F. An, Z. Su, R. "Grain-size distribution function of polymodal sediments in hydraulic and aeolian environments, and numerical partitioning of the sedimentary components".2002.

[22]Isphording, WC. "FORTRAN IV program for calculation of measures of central tendency and dispersion on IBM 360 computer", Journal of Geology .78, 626-628.  1970.

[23] Slatt, RM. Press DE. "Computer program for presentation of grain-size data by the graphic method", Sedimentology. 23, 121–131. 1976.

[24]     Utke, A. "SediVision 2.0". Springer-Verlag: Heidelberg. 1997.

[25]     Folk, RL. "The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary-rock nomenclature", Journal of Geology.  62, 344-359. 1954.

[26] ز‌رین کفش، خاک شناسی کاربردی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، 248 صفحه.