بررسی پارامترهای بدون بُعد انرژی وفرکانس برای امواج ناشی از باد در بندر انزلی

چکیده

سالهاست محققین ومهندسین سواحل به منظور شناخت «میدان امواج ناشی از باد» وپیش بینی اثرات آن بر  فعالیتهای کشتیرانی ، صیادی ، سازه های ساحلی و محیط زیست تلاش می کنند .در این مقاله نیز ، از آمار 6 سالة باد (2005-2000 میلادی) مربوط به ایستگاه هواشناسی ساحلی بندر انزلی وآمار کوتاه مدت موج ،  بویة موج سازمان بنادر وکشتیرانی،برای تعیین وضعیت سرعت و   جهت بادها ، ارتفاع شاخص امواج ودورةتناوب قلة طیف انرژی امواج ، در آبهای  دور از ساحل  این بندر استفاده شد. علاوه بر آن پارامتر های بدون بُعدِ( انرژی ε ،فرکانس ν ،طول موجگاهχ،دوره وزش بادζ وعکس سن موج((U10/CP)) وروابط میان آن ها تعیین گردید .بررسی ها نشان داد که در این مدت  در9/83 % از موارد، شرایط« محدودیت دوره وزش باد» بر رشد امواج حاکم بوده و رابطة بین  انرژی و فرکانس امواج بر حسب مدت زمان وزش بادِ(بدون بعد) به صورت (  &* V=17.78 و &* e=6.11E-8)    محاسبه گردید. در4/13 % موارد که شرایط« محدودیت طول موجگاه» بر رشد امواج حاکم بوده است روابط بین انرژی وفرکانس بر حسب طول  موجگاهِ (بی بُعد)(  &* e=1.724E-7*X و  e=3.198*X-0.33 ) برآورد شد.                 و همچنین رابطة میان «عکس سن موج» وانرژی بدون  بُعد به صورت(   e=9.8E-4*(U10/CP)-1.54   )محاسبه گردید که  این روابط با نتایج تحقیقات  سایرمحققین  همخوانی دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Non-Dimensional Energy and Frequency for Wind-Generated Waves in Anzali Port

چکیده [English]

For many years , researchers and coastal engineers attempted to identify  wind-wave fields and  predict their effects on shipping ,fishing , coastal structures  and   environment . In this paper, we applied  6-years (2000-2005) wind velocity and direction data of coastal  meteorological station  located  in  Anzali port  to determine  the wave characteristics   Hmo  ,Tp; to estimate wind-wave growth conditions and relationships between   non-dimensional  parameters . As a result, almost 83.9  percent  of  cases   were  (  Duration - limited)  conditions   and  the   equations     )                          &    ( estimated  for non-dimensional parameters(energy ,ε,duration ,ζ ,frequency,ν) .   13.4 percent of cases  were  (Fetch-limited)  conditions  and   )  & (       parameters of non-dimensional  the equation are  (χ is non-dimensional-fetch)    And   other  cases were  ( Fully-developed) conditions  .                                                                     In  addition  , during  this period of  time,  the relationship between inverse wave age U10/Cp         and non-dimensional energy is    Above equations are in close agreement with  the equations suggested by other authors.              

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anzali port
 • Wind- wave
 • Wave growth conditions
 • Non–dimensional parameters
 1. نشریه سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده هواشناسی، اقلیم و گردشگری در استان گیلان.
 2. نوروسیس، ماریجا. کتاب آموزشی آنالیز آماری داده‌ها با SPSS11.0 مترجمان : اکبر فتوحی، فریبا اصغری، تهران کانون نشر علوم.
 3. عظام،م. 1383، ارزیابی روش‌های پیش‌بینی امواج ناشی از باد در آبهای دور از ساحل بندر انزلی و ارائه روش مناسب، پایان نامه کارشناس ارشد،‌ دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، دانشکده علوم دریایی.
 4. لاری،ک. 1382. اثر متقابل امواج ناشی از باد و امواج دورآ در خلیج فارس، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
  1. Young, Ian.R., Wind generated ocean waves,University of Adelaide,Australia, 1999.
  2. Leblond ,P.H. & . Mysak L.A.,, Wave in the ocean, Elsevier scientific publishing company (Amesterdam,)
  3. Shore protection manual, 1984. Volume 1 ,  Department  of  the  Army, coastal Engineering  Research center.    
  4. Knauss, John, 1997, A. Introduction to physical oceanography 2nd.ed.New Jersey, prentice Hall .