چکیده

سالهاست محققین ومهندسین سواحل به منظور شناخت «میدان امواج ناشی از باد» وپیش بینی اثرات آن بر  فعالیتهای کشتیرانی ، صیادی ، سازه های ساحلی و محیط زیست تلاش می کنند .در این مقاله نیز ، از آمار 6 سالة باد (2005-2000 میلادی) مربوط به ایستگاه هواشناسی ساحلی بندر انزلی وآمار کوتاه مدت موج ،  بویة موج سازمان بنادر وکشتیرانی،برای تعیین وضعیت سرعت و   جهت بادها ، ارتفاع شاخص امواج ودورةتناوب قلة طیف انرژی امواج ، در آبهای  دور از ساحل  این بندر استفاده شد. علاوه بر آن پارامتر های بدون بُعدِ( انرژی ε ،فرکانس ν ،طول موجگاهχ،دوره وزش بادζ وعکس سن موج((U10/CP)) وروابط میان آن ها تعیین گردید .بررسی ها نشان داد که در این مدت  در9/83 % از موارد، شرایط« محدودیت دوره وزش باد» بر رشد امواج حاکم بوده و رابطة بین  انرژی و فرکانس امواج بر حسب مدت زمان وزش بادِ(بدون بعد) به صورت (  &* V=17.78 و &* e=6.11E-8)    محاسبه گردید. در4/13 % موارد که شرایط« محدودیت طول موجگاه» بر رشد امواج حاکم بوده است روابط بین انرژی وفرکانس بر حسب طول  موجگاهِ (بی بُعد)(  &* e=1.724E-7*X و  e=3.198*X-0.33 ) برآورد شد.                 و همچنین رابطة میان «عکس سن موج» وانرژی بدون  بُعد به صورت(   e=9.8E-4*(U10/CP)-1.54   )محاسبه گردید که  این روابط با نتایج تحقیقات  سایرمحققین  همخوانی دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Non-Dimensional Energy and Frequency for Wind-Generated Waves in Anzali Port

چکیده [English]

For many years , researchers and coastal engineers attempted to identify  wind-wave fields and  predict their effects on shipping ,fishing , coastal structures  and   environment . In this paper, we applied  6-years (2000-2005) wind velocity and direction data of coastal  meteorological station  located  in  Anzali port  to determine  the wave characteristics   Hmo  ,Tp; to estimate wind-wave growth conditions and relationships between   non-dimensional  parameters . As a result, almost 83.9  percent  of  cases   were  (  Duration - limited)  conditions   and  the   equations     )                          &    ( estimated  for non-dimensional parameters(energy ,ε,duration ,ζ ,frequency,ν) .   13.4 percent of cases  were  (Fetch-limited)  conditions  and   )  & (       parameters of non-dimensional  the equation are  (χ is non-dimensional-fetch)    And   other  cases were  ( Fully-developed) conditions  .                                                                     In  addition  , during  this period of  time,  the relationship between inverse wave age U10/Cp         and non-dimensional energy is    Above equations are in close agreement with  the equations suggested by other authors.              

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anzali port
 • Wind- wave
 • Wave growth conditions
 • Non–dimensional parameters

 1. نشریه سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده هواشناسی، اقلیم و گردشگری در استان گیلان.
 2. نوروسیس، ماریجا. کتاب آموزشی آنالیز آماری داده‌ها با SPSS11.0 مترجمان : اکبر فتوحی، فریبا اصغری، تهران کانون نشر علوم.
 3. عظام،م. 1383، ارزیابی روش‌های پیش‌بینی امواج ناشی از باد در آبهای دور از ساحل بندر انزلی و ارائه روش مناسب، پایان نامه کارشناس ارشد،‌ دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، دانشکده علوم دریایی.
 4. لاری،ک. 1382. اثر متقابل امواج ناشی از باد و امواج دورآ در خلیج فارس، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
  1. Young, Ian.R., Wind generated ocean waves,University of Adelaide,Australia, 1999.
  2. Leblond ,P.H. & . Mysak L.A.,, Wave in the ocean, Elsevier scientific publishing company (Amesterdam,)
  3. Shore protection manual, 1984. Volume 1 ,  Department  of  the  Army, coastal Engineering  Research center.    
  4. Knauss, John, 1997, A. Introduction to physical oceanography 2nd.ed.New Jersey, prentice Hall .