مدل سازی عصبی- فازی روش المان مرزی در تحلیل یک موج شکن شناور با هندسه ی تقریبی

چکیده

چکیده موج‌شکن شناور یکی از پیچیده‌ترین سازه‌های هیدرومکانیکی به لحاظ تحلیل هیدوردینامیکی است، چراکه حل معادله‌ی حاکم به‌علاوة شرایط مرزی آن که با هم کوپی هستند، در شرایطی که هندسه‌ و دیگر پارامترها ساده باشند، در دسته‌ی معادلات غیرخطی قرار گرفته و به روش تحلیلی قابل حل نیست، لذا می‌بایست به صورت عددی حل شود، این مسئله مولف را برآن داشت تا مدلی مناسب برای شبیه‌سازی تحلیل عددی این مسئله به روش المان مرزی طراحی کند تا علاوه بر گریز از تکرار اجرای کدهای پیچیده و زمان‌بر، قابلیت مدل‌سازی داده‌های غیردقیق یا فازی را نیز ممکن سازد. مدل طراحی شده  براساس کد تحلیل عددی این مسئله‌ی سیالاتی و به کمک مدول سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی[1] در نرم‌افزار مطلب به وجود آمده است و نتایج آن با مقاله‌ای که در سال 1996 مسئله‌ای مشابه را با روش المان مرزی فازی[2]به صورت تحلیلی و به کمک ریاضیات فازی[3] حل کرده است، معتبرسازی شده است.
  [1] ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) [2] FBEM (Fuzzy Boundary Element Method) [3] Fuzzy arithmatic

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FLOATING BREAKWATER WITH APPROXIMATE GEOMETRY ANALYSIS USING NEURO-FUZZY MODELING OF BOUNDARY ELEMENT METHOD

چکیده [English]

When some input data is linguistics, or lack of Information and Vagueness are the problems, Fuzzy concept can alleviate the problem. The Neural network is a black box, Neurons that can justify their actions and these artificial brains can grow. The representative example is a floating breakwater with indeterminate or approximate geometry. The BEM code renders FBW by solving Laplacian equation for Potential, and the output is a crisp set that would be fuzzified and modeled with ANFIS learning Process. Overall, because of strongly nonlinear coupled governing equations, this modeling is targeted. The ANFIS reduces calculation's time up to one tenth. The mentioned problem is a vague one, a vague problem can be discussed when, vagueness is in the boundary condition, geometry or constant parameters, etc. a sample problem in geometry is “Corner problem” (different boundary condition for each element). However there is a question yet, that states: "what network provides the best and the most precise modeling method for hydrodynamical vague problems? "

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANFIS
  • BEM (Boundary Element Method)
  • Floating Breakwater
  1. Federico Paris-Canas, J., Boundary Element Method Fundamentals and Applications.,Oxforduniversity press, 1997.
  2. Floating Breakwater, Theoretical study of a dynamic wave attenuating system, Prof.drs.ir. J.K.Vrijling, TU Delft section of hydraulic engineering, 2006.
  3. Nauck, Detlef, Klawonn, Frank Kruse, Rudolf , Foundations of neuro-fuzzy systems.
  4. Fuzzy neural intelligent systems: mathematical foundation and the applications in engineering / Hongxing Li, C.L. Philip Chen. Han-Pang Huang., CRC Press LLC, 2000.
  5. Tadeusz Burczyhski, and Jerzy Skrz, ypezyk, ‘‘Fuzzy aspects of the boundary element method’’ Printed in Engineering Analysis with Boundary Elements, Elsevier, 1996.