بررسی کنترل فرآیند ساخت در کارخانجات کشتی سازی به کمک پایش پروفایل

چکیده

در کاربردهای متداول کنترل کیفیت آماری کیفیت یک فرآیند یا محصول بوسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ ویک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود این دسته از مسائل در قالب مفهومی به نام "پروفایل" مورد بررسی قرار می‌گیرند و جهت بررسی عملکرد فرآیند،  نیاز است پروفایلی که مشخصه کیفی فرآیند را توصیف می کند،  مورد توجه قرار داد. برای این منظور نیاز به طراحی نمودارهای کنترلی پدیدار می گردد که بعنوان قابل ترین ابزار کنترل فرآیند آماری،  توانایی تشخیص انحرافات با دلیل در اینگونه پروفایل‌ها را داشته باشند. پایش پروفایل در کنترل محصول، بکمک معادلات ریاضی و آماری، از روش‌های نوینی است که در صنایع مختلف ازجمله صنایع هوایی مورد استفاده قرار گرفته است ولی درصنایع کشتی سازی گزارشی مبنی بر استفاده از پایش پروفایل در کنترل فرآیند ساخت کشتی ارائه نشده است. از طرفی با توجه به استفاده از روش بازرسی محصول جهت کنترل کیفیت در کارخانجات کشتی سازی، نیاز است بتوان بگونه‌ای این نقص را برطرف و اتلاف زمان و هزینه بازرسی محصول را با بکارگیری روش‌های پایش پروفایل به حداقل رساند. حال با توجه به اینکه در صنایع کشتی سازی از پایش پروفایل استفاده نگردیده است و اغلب پروفیل‌ها و مقاطع موجود در کشتی را می‌توان بکمک توابع چند جمله‌ای مدل نمود،  نیاز است نحوه پایش پروفیل‌ها  را به کمک پروفایل‌های چند جمله‌ای ارائه و بررسی کرد.  در این مقاله چندین نمونه از پروفایل‌های مشاهده شده در صنایع مختلف و همچنین نظیر آنها در صنایع کشتی سازی بیان و  برخی از روش‌های پایش پروفایل جهت پایش آنها بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey in ship production quality control whit profile monitoring

چکیده [English]

In many practical applications, the quality of a process or product can be appropriately represented by a functional relationship between a response variable and one or more explanatory variables, which is referred to as profile. It's needed to identify  appropriate profile model that can be described quality characteristic and consider it to check process procedure. Therefore designing control charts as much qualified quality control tools which are able to recognize root causes in these profile models are necessary. Profile monitoring in quality control whit mathematics and statistics equations is used by different industries like NASA, but in ship industry there is no report that demonstrates profile monitoring is used in quality of a ship product procedure. Furthermore quality control in ship production is performing whit quality control inspection which is waste of time and money, so it's too vital to remove these defects. Most of part blocks can be modeled by two or more profiles like ship hull structure blocks in bow which can be described whit a polynomial model. In this paper, we gather different kinds of profile models that are used in different industries and are the same in ship industry and investigate some profile monitoring methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • statistical process control
  • profile monitoring
  • shipyard
  • ship production
[1].Kang, L. and Albin, S.L. "On-Line Monitoring When the Process Yields a Linear Profile." Journal of Quality Technology, Vol ٣٢, No ٤, pp. ٤١٨-٤٢٦ (٢٠٠٠).

[2].Mestek, O., Pavlik, J., and Suchánek, M. “Multivariate Control Charts: Control

Charts for Calibration Curves”. Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry ٣٥٠,pp.

٣٤٤-٣٥١ (١٩٩٤).

[3]. Shewhart, W. A., “Economic Control of Quality of Manufactured Product”, D. Van

Nostrand,New York, NY., (Republished in 1980 by the American Society for Quality Control, Milwaukee, WI), (1931).

[4].Lawless, J. F. and MacKay, R. J., and Robinson, J. A. "Analysis of Variation

Transmission in Manufacturing Processes-Part I," Journal of Quality Technology,

٣١, ١٣١-١٤٢. (١٩٩٩).

[5].Kim, K. and Mahmoud, M.A. and Woodall, W.H. "On the Monitoring of Linear

Profiles." Journal of Quality Technology, Vol ٣٥, Issue ٣,pp. ٣١٧-٣٢٨ (٢٠٠٣).

[6]. Chang, T. C. and Gan, F. F. (2004). Shewhart charts for monitoring the variance

components. Journal of Quality Technology, 36, 293-308

[7]. Walker, E. and Wright, S. P. “Comparing Curves Using Additive Models”, Journal

of Quality Technology, Vol. 34, (2002), 118-129.

[8]. Noorossana R, Amiri A (2007) Enhancement of linear profiles monitoring in phase

II. Amikabir J Sci Tech 18:19-27 inFarsi

[9]. Noorossana R,Amiri A, Soleimani P (2008) On the monitoring of autocorrelated

linear profile. Commun Stat A-Theor 37:425-442

[10]. Mahmoud, M.A. and Parker, P.A. and Woodall, W.H." A Chang Point Method for

Linear Profile Data." To appear in JASA. (٢٠٠٤).

[11]. Zou, C., Zhang, Y., and Wang, Z. (2006). “Control Chart Based on Change-Point Model

for Monitoring Linear Profiles”. IIE Transactions 38, pp. 1093-1103.

[12]. Walker, E. and Wright, S. P. “Comparing Curves Using Additive Models”, Journal

of Quality Technology, Vol. 34, (2002), 118-129

[13]. Gupta S,MontgomeryDC, Woodall WH (2006) Performance evaluation of two

methods for online monitoring of linear calibration profiles. Int J Prod Res 44:1927-

1942 doi: 10.1080/0207540500409855

[14].Mahmoud, M.A. and Woodall, W.H. "Phase I Analysis of linear profiles with

calibration Applications." To appear in Technometrics. (٢٠٠٤).

[15].Montgomery, D.C. and Peck, E.A. and Vining, G.G. "Introduction to Linear

Regression analysis." Third Edition, John Wiley and Sons, Inc. (٢٠٠١).

[16]. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., and Amiri, A. (2008). “Phase I Monitoring of Polynomial Profiles”. Communications in Statistics, Theory and Methods 37, pp.

1671–1686,

[17].Healy, J.D. "A note on Multivariate CUSUM Procedures." Technometrics, Vol ٢٩,No ٤, pp. ٤٠٩-٤١٢ (١٩٨٧)

[18]. Young, J. C.,Tracy,N.D., and Mason, R. L. “Multivariate Control Charts for

Individual Observations,” Journal of Quality Technology, ٢٤, pp. ٨٨-٩٥ (١٩٩٢).

[19].Stover, F.S., and Brill, R.V. “Statistical Quality Control Applied to Ion

Chromatography Calibrations”. Journal of Chromatography A ٨٠٤, pp. ٣٧-٤٣

(١٩٩٨).

[20]. ‘Modern Car Ferry Design and Development’, The Naval Architect, January, 1980.

[21]. Storey, ‘The design, construction and introduction of the Stena HSS1500’,

ImarE Trans., Vol 109, Part 4, 1997.