تحلیل تنش در ورق نیمه بینهایت تحت بارگذاری متمرکز

چکیده

در روش پیشنهادی توسط بوزینسک جسم نیمه بینهایت از یک طرف (مانند سطح زمین) تحت اعمال بارگذاری متمرکز یا گسترده مورد تحلیل قرار می‏گیرد و دامنه اعتبار این روابط منوط به شرط نیمه بینهایت بودن جسم مورد تحلیل می‏باشد. در پروژه پیش‏رو با استفاده از دو روش بر هم‏نهی و تبدیل صورت اولیه تحت نگاشت همدیس، روش بوزینسک برای ورق نیمه‏بینهایت با عرض محدود  تعمیم داده شده و در انتها نتایج حاصله با نتایج بدست آمده توسط روش عددی (تحلیل نرم‏افزاری) مقایسه شده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stress Analysis of Semi infinite Plate Under Concentrated Loading

چکیده [English]

For the 1st time Boussinesq published a paper in which a method for analyzing a semi infinite object (e.g surface of the ground) under concentrated loading was suggested. As It was mentioned in his paper the validity of the suggested equations is limited to semi infinite extent of the chosen object. In the proceeding Paper the suggested method by Boussinesq is popularized for a plate with infinite length and limit width. In order to analyze the plate, two different methods have been suggested and the results are presented. Finally the results are compared with the result of Numerical method (Done by Software).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boussinesq
  • Conformal Mapping
  • Stress
  • Superimposing
1-      S.P. Timoshenko and J.N. Goodier, Theory of Elasticity, 3rd edition,McGraw-Hill,New York (1970).

2-      Ricardo Smith, Achim Ellies and Rainer Horn “Modified Boussinesq's equations for nonuniform tire loading” Elsevier Science Ltd, Journal of Terramechanics, Volume 37, Issue 4, October 2000, Pages 207-222

3-      Giroud, J, “Settlement of an embankment resting on a semi-infinite elastic soilTransportation Research Board Business Office No 223, pp 18-35

4-      kreyszig, E., John Wiley & Sons, Advanced Engineering Mathematics, 1993

5-      Wylie, C.R., Advanced Engineering Mathematics, McGraw Hill, 1980