تعیین ترتیب جوشکاری مناسب جهت کاهش پیچیدگی تیرک‌های جوشی در یک هاورکرافت

چکیده

جوشکاری به عنوان یکی از مهمترین روش های ساخت در شناورها مطرح است. از طرفی در پروسه های جوشکاری, در حین گرم و سرد شدن, تنش ‌های حرارتی در فلز جوش و مناطق نزدیک به آن سبب به وجود آمدن نیروهای داخلی می‌شوند که عامل ایجاد خمش, کمانش و پیچش در قطعه است. به این تغییر و جابجائی پیچیدگی می‌گویند. برای حل مشکل پیچیدگی قطعات جوشکاری سه بحث مطرح می شود، اول بهبود روش‌های جوشکاری و ساخت جهت پیشگیری از اعوجاج، دوم در نظر گرفتن تلرانس های قابل قبول اعوجاج در طراحی و سوم از بین بردن اعوجاج به وجود آمده. یکی از بهترین روش‌ها در حل مشکلات پیچیدگی تیرک‌های بلند جوشکاری در شناورها، پیشگیری از به وجود آمدن اعوجاج با اتخاذ ترتیب جوشکاری مناسب است. در این تحقیق برای کاهش پیچیدگی تیرک‌های جوشی آلومینیومی، به طول 4 متر، سه ترتیب جوشکاری متفاوت بررسی شده و بعد از انجام تست بر روی نمونه آزمایشگاهی و انتخاب بهترین روش، جوشکاری قطعه‌ی اصلی با حداقل پیچیدگی انجام شده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اولاً در این موارد، بهترین روش برای حل مشکلات پیچیدگی تیرها، جلوگیری از به وجود آمدن اعوجاج است، و رفع پیچیدگی در این موارد بسیار مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن است. ثانیاً برای جلوگیری از پیچیدگی، بهترین راه تعیین ترتیب جوشکاری مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suitable Welding Sequence Identification for Reducing the Welding Beam Distortion in a Hovercraft

چکیده [English]

Welding is one of the most important production methods in marine vehicle. Otherwise in welding process while the welding metal is heated or cooled temperature tension around the welding metal cause internal forces which is a factor of bending, bulking and rotating in the parts. This change or displacement is known as distortion. In order to solve the distortion problem of welding peaces three discussion is developed. The first is optimization of the welding and production method for prevention of distortion. The second one an acceptable distortion tolerance is predefined and used in design. The Third one is repairing the produced distortion. One of the best methods in solving the problems of bending in long truss welding in marine vehicle is prevention of creating   distortion by using a suitable welding sequence. In this research in order to reduce the bending of aluminum truss welding with4 meterlength, three different procedure is investigated and after testing on the prototype the best method is chosen. And the original peace is welded with the minimum distortion. The research result reveals that the best method for solving the problem of bending truss is preventing the distortion creation. Resolving the distortion in these cases is too difficult and in some cases improbable. Otherwise in order to prevent the distortion the best method is suitable welding sequence identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welding
  • Distortion
  • Aluminum
  • Hovercraft
[1]   Ernest H Sims, Aluminium Boatbuilding, Third edition Published 2000 by Adlard Coles Nautical.

[2]   Stephen J Phillips, Jane s High-Speed Marine Transportation 2006-2007, Thirty-ninth Edition, 2006.

[3]   D.j.Eyres, Ship Construction, Fifth edition, 2001, Butterworth-Heinemann.

[4]   Koichi Masubuchi, Analysis of Welded Structures-Residual Stress, Distortion, and their Consequences, Copyright © 1980 Pergamon Press Ltd.

[5]   James F.Design of weldments, 1976.

[6]   AWS D3.7 90,Guide for AluminumHullWelding, 1997.