استخراج پارامترهای دینامیکی آبهای جنوب ایران از طریق تلفیق اطلاعات ارتفاع¬سنجی ماهواره¬ای و مدلهای ژئوئید محلی و جهانی EGM2008 و IRG04

چکیده

در این تحقیق از خاصیت تکرار شوندگی زمانی مشاهدات ماهواره ارتفاع‌سنجی توپکس پوزایدون برای ایجاد سری‌های زمانی در پای حرکت ماهواره در دریای عمان و خلیج فارس استفاده شد. برای این منظور بر هر نقطه مکانی یک سری‌ زمانی ایجاد گردید. سپس با استفاده از روش کمترین مربعات قسمت خطی آن به عنوان برآورد سطح متوسط دریا و بخش وابسته به زمان آن به عنوان تغییرات زمانی سطح متوسط دریا آنالیز گردید. نظر به اهمیت تعیین توپوگرافی سطح آب در مطالعات اقیانوس‌شناسی و تعیین و یکسان‌سازی سطح مبنای ارتفاعی، دراین تحقیق مدلهای جدیدی برای توپوگرافی سطح دریا با استفاده از تلفیق مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و مدلهای ژئوئید محلی و جهانی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان اقدام شد. به منظور محاسبه این پارامتر، از جدیدترین و دقیق‌ترین مدل جهانی EGM2008و مدل ژئوئید جاذبی محلی IRG04 ایران استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Dynamic Parameters of the South Iran Waters Based on the Combination of the Satellite Altimetry and Local and Global Geoid Models IRG04 and EGM2008

چکیده [English]

The Sea Surface Topography (SST) is the other important parameter in oceanography which is used widely for the unification of the height datums and current circulation analysis. In this research, we will present two separate models for SST inPersian gulfandOmansea. The models is constructed based on the combination of the most recent local and global geoid models (IRG04 and EGM2008) and Topex/Posidon satellite altimetry data. Also, the time series analysis of the Topex/Poseidon satellite altimetry was used for the studying  of the dynamic parametrs of thePersian gulfandomansea. The least-square method was used for estimating of theMeanSeaLevel (MSL) and other time varation parametrs in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Topex/Poseidon
  • Satellite Altimetry
  • The Persian Gulf
  • the Oman sea
  • The Sea Surface Topography
  • Geoid
  • IRG04
  • EGM2008
[1]   مسیب‌زاده، م (1381) تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق GPS و مشاهدات تایدگیج ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری ژئودزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

[2]   رستمی، ق (1381) تعیین توپوگرافی سطح آب دریای عمان و خلیج فارس از طریق مشاهدات ماهواره ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری ژئودزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

[3]   عرب صاحبی، ا (1383) تعیین میدان ثقل زمین از طریق مشاهدات ارتفاع سنجی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری ژئودزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

[4]   ترابی، م (1385) آنالیز طیفی نقطه‌ای مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجیT/P به منظور مدلسازی سطح متوسط دریا ، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری هیدروگرافی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

[5]   طوریان، ج (1385) مدلسازی جزرومد در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از داده های ارتفاع سنجی و تایدگیج های ساحلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری هیدروگرافی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

[6]    سلیمی، ه (1385) مطالعات اثر بار جزرومدی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری ژئودزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

[7]   پورشریفی، ع (1385) تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق داده های آلتیمتری T/P و ERS1 و با استفاده از مدل جزرومدی بدست آمده از آلتیمتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری ژئودزی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

[8]   جلیل نژاد، م (1385) ارزیابی مدلهای مختلف به کار رفته در تعیین سطح متوسط دریا با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری ژئودزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

[9]   B.D.Tapley, D.P.Chambers, M.C.Kim and J.C.Rics (1997), Center for SpaceResearch,USA

[10]     Walter H.F.Smith, (1999) Bathymetric Estimation, Noaa, Laboratory for Satellite Altimetry

[11]     David A.Randall (2000), TheLaplaceTidal Equations and Atmospheric Tides, Department of Atmospheric Science

[12]     Robert Cheny (2001), Satellite Altimetry, Laboratory for Satellite Altimetry

[13]     Lee- Lueng Fu Anny Cazenave, (2001) Satellite Altimetry and earth Science, International Geophysics Series. Volume 69

[14]     Georgios S.Vergos, (2002) Sea Surface Topography, Bathymetry and Marine Gravity Field Modeling, Department of Geomatics Engineering

[15]     Gunter Seeber (2003), Satellite Geodesy, UniversityHanover

[16]     Yu Wang , (2004) Ocean Tide Modeling in Southern Ocean, Department of civil and Environmental Engineering and GeodeticScience., Report No.471, Theohiostate University Columbus.

[17]     Ardalan, A. and Hashemi H. (2004) A new estimate for gravity potential value of geoid W0, SST, and global geoid based on 11 years of Topex/Poseidon satellite altimetry data. Geophysical Research Abstracts 6: 00663. European Geosciences Union 2004.

[18]     Hashemi, H. and Ardalan, A. (2004) A new model for global ocean tide based on orthonormalized base functions and 11 years of Topex/Poseidon satellite altimetry data. Geophysical Research Abstracts 6: 00649. European Geosciences Union 2004.

[19]     Kai-chien Cheng, (2005) Analysis of Water Level Measurement Using GPS, Department of Geological Science., Report No.476, Theohiostate University Columbus.

[20]     Discrete Fast Fourier Transform. http//www.intersrv.com/~dcross/ fft.html

[21]     Discrete Fourier Transform. http//astronomy.swin.edu.au/~pbourke/ analysis/dft

[22]     Signal Processing Toolbox User's Guide, MATLAB software combining limited ground data with satellite-based global geopotential and topographical models: a case study ofIran, Division of Geodesy, Royal Institute of Technology.