بررسی آرامش حوضچة بندر خدماتی عسلویه با استفاده از نتایج اندازه‌گیری‌های میدانی و مدل‌سازی عددی

چکیده

در این مقاله آرامش حوضچهٔ بندر خدماتی  عسلویه با استفاده از نتایج اندازه گیری های میدانی و مدلسازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری های میدانی با استفاده از دستگاه  ADCP  نصب شده در عمق 40 متری منطقة دور از ساحل عسلویه به مدت یک سال انجام شده است. به علاوه  مدلسازی امواج در داخل حوضچة بندر با به کار گیری مدول BW  نرم افزار MIKE21  و بر اساس نتایج اندازه گیری های میدانی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدلسازی عددی نشان می دهند که جانمایی موج شکن های بندر مناسب است و معیارهای آرامش حوضچة بندر به خوبی تأمین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asaluyeh Port Basin Calmness Analysis By Using Field Measurments and Numerical Modeling

چکیده [English]

In this Paper We haveStudiedAsaluyehPortbasin Calmness by using field measurements and Numerical Modeling, The measurements have been done ADCP installed in 40meters depth for fromAsaluyehCoastfor one year. Besides these measurements, Wave modeling in the port basin has been done by MIKE21 Software. The results of numerical modeling show that the configuration of thePort Strueture is well and port basin calmness parameters are satisfied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Modeling
  • Field Measurement
  • Port basin Calmness Parameters
[1]    مهندسین مشاور ساحل، 1382 ، بررسی آرامش حوضچه و جانمایی موج شکن های بندر گاه نفتی و تدارکاتی نکا (بهشهر)، معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

[2]    مرکز ملی اقیانوس­شناسی  1386  اندازه گیری میدانی مشخصات امواج منطقه عسلویه   برای مهندسین مشاور ساحل

 

[3]   CEM, (Wave Diffraction), Part-||, chapter 7,30 April 2002

[4]   Y . Goda ‚2003 ‚RandomSeasand Design of Maritime Structures ‚ Univ, Tokyo Pres