پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دریایی

چکیده

قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو، حل مسائل و مشکلات، ایجاد هسته‌های رقابت و بنیان نهادن موقعیت‌های جدید برای فرد و سازمان، در حال حاضر و برای آینده است. چالش اصلی در رابطه با اعمال راهبرد مدیریت دانش در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، چگونگی تولید و مدیریت بر دانش است. اگر بپذیریم که مدیریت دانش بستر کسب مهارت و رقابت‌پذیری پویاست، برای پیاده‌سازی مدیریت دانش، لازم است محورهای ساختاری اصلی شامل منابع دانش، نظام‌های مدیریت دانش، دانش سازمانی، مدیریت نوآوری و زمینه‌های سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در نظام‌های توسعه مبتنی بر دانش و عصر دانایی، مدیریت دانش مولفه کلیدی در راهبرد توسعه‌ای تلقی می‌شود. ولیکن به جهت ناهماهنگی بین مراکز علمی تحقیقاتی با صاحبان فن و اندیشه و نیز فقدان راهبرد مشخص و مدون، لازم است در هر سازمان الگوی بومی مدیریت دانش متناسب با سازمان مورد نظر ایجاد گردد، چرا که نگاه به دانش در تمام سازمان‌ها یکسان نیست. هدف این مقاله طراحی مدل بومی مدیریت دانش متناسب با شرایط و ویژگی‌های سازمان‌های دریایی است، که در آن ضمن تعریف مدیریت دانش و عوامل حیاتی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش، راهکارهای لازم در خصوص پیاده‌سازی آن در سازمان‌های دریایی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementing Knowledge Management in Marine Organizations

چکیده [English]

An important source of knowledge power to preserve the valuable heritage, learning new cases, solving problems, creating core competitiveness and build new opportunities for individuals and organizations, now and for the future. The main challenge related to knowledge management strategy applied in developed countries such asIranin developing, producing and how to manage knowledge. If we accept that knowledge management platform skills and dynamic competitiveness, for implementing knowledge management, it is necessary that main structural axes include: sources of knowledge, knowledge management systems, organizational knowledge management, innovation and organizational areas to consider. the development of knowledge-based systems and knowledge age,  knowledge management a key component in strategy development is considered. Inconsistency between the centers for scientific research, technology owners and lack clear strategy and codified, it is necessary indigenous knowledge management model suitable for organizations looking to be created, because in all organizations looking to knowledge is not the same. This paper knowledge management model to suit local conditions and characteristics of marine organizations, Where the definition of knowledge  management critical success factors and knowledge management, organizations need to marine solutions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age of Knowledge-Knowledge-Knowledge Management–Marine Organizations
[1]         Crreia Ann. M, Sarmento anabela,) 2003( Knowledge management:      Key competences and skills for innovation and competitiveness,            The technology and HRM conference on the dual interaction  between technology and human resource, France 2003,

[2]         Cown Robin and paal Gert V.D,)2000(, Innovation Economy,Publication no. Eur 17023 of the commission of European communitiesLuxembourg,43pp

[3]         Davenport Thomas H ., )2004(, Some principal of knowledge management www. Mccombs.utexas.edu/kman/kmprin.htm

[4]         Flynn Anna E.2004 Knowledge management Process ,The care and  feeing of knowledge workers ,)2004(,89th Annubal International Supply Management Conference .

[5]         Hggie Knox,Kingstonjohn ,)2003(,Choosing your knowledge management strategy , journal of knowledge Management Practice

[6]         Newman Brain, Conrad Kunt w.,)1999(. A Framework for characterizing knowledge management methods, practices, and technologies, the knowledge management theory papers,20pp

[7]         Stantosus Megan & Surmacz jon, )2004(. The ABCS of knowledge management,ManagementResearchCenter, www.cio.com/research/knowledge based assets.

[8]         Schniershauer,Alexander(2001),Knowledge Management Is Critical for us,Technical communicators Forum,INTECOM,March 2001.

[9]         Booker, Lorne; Bontis, Nick; Serenko, Alexander (2008). "The relevance of knowledge management and intellectual capital research". Knowledge and Process Management http://foba.lakeheadu.ca/serenko/papers/Booker_Bontis_Serenko_KM_relevance.pdf. 

[10]     Capozzi, Marla M. (2007). "Knowledge Management Architectures Beyond Technology". http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1871/1754.