چکیده

طراحی سازه‌های فراساحلی همواره بدلیل پیچیدگی‌های تحلیلی و شرایط مرزی خاص این قبیل سازه‌ها، نیازمند کنترل‌های دقیق تحلیلی می‌باشد. امروزه درتحلیل و طراحی این قبیل سازه‌ها نیز، نرم‌افزارهای کامپیوتری جایگزین محاسبات زمان‌بر دستی گردیده‌اند. SACS  نرم‌افزاری پیشگام در طراحی‌های فراساحلی می‌باشد و این مقاله به ارزیابی این نرم‌افزار در خصوص تحلیل‌های غیرخطی به روش المان محدود پرداخته است. تحلیل غیرخطی بعضا برای سازه‌های فراساحلی سال‌خورده به‌منظور دستیابی به مقاومت نهایی سازه یا اعضای آن بکار گرفته می‌شود. در این مطالعه علاوه بر پژوهش‌های پیشین، با استفاده از نرم‌افزار ANSYS و ABAQUS  نتایج حاصل از تحلیل غیرخطی استاتیکی یک قاب تحت اثر بار قائم در مقایسه با نتایج حاصل از  SACS  تشریح شده است و این نرم‌افزار مقاومت نهایی سازه را به درستی پیش‌بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ABAQUS, Ansys and SACS Softwares Application Analysis in Non-Linear Marine Structures Study

چکیده [English]

Due to the complexity of analytical and special boundary conditions of offshore structures, accurate analysis control is always requires. Today, using the computer programs instead of hand Calculations is useful for analysis and design of such structures. SACS is pioneer in offshore structural design and this paper has been discussed about the software evaluation on non-linear finite element analysis. This type of analyze is often used for older structures in order to achieve the ultimate strength of members. In this study, in addition to previous researches, by using the ANSYS and ABAQUS results, the results of the SACS has been described and compared. The software has predicted properly the ultimate strength of structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore Structures
  • Nonlinear Analysis
  • finite element method
  • SACS
  • ANSYS
  • ABAQUS

[1] صادقی، کبیر، 1368، سازه های دریایی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

[2] ABAQUS Version 6.10 Documentation. “ABAQUS Analysis User’s Manual”, 2009.

[3]  ANSYS Version 12.1 Help Menu 2010.

[4]  C. Sundararajan, T. Muraki and A. K. Vaish,USA, “SOAP, a computer program package for the static analysis of offshore structures”

[5]  Jun,X. “Nonlinear Static and Dynamic Analysis of Space Frame Structure With Computer Program DYSFERA.” SINTEF Report ST71 A86069, Norwegian Institute of Technology, TrondhiemNorway, October 1986.

[6] Al-Bermani,F.G.A, Kitipornachi,S., “Elasto-Plastic Larg Deformation Analysis of Thin-Walled Structures.” Engineering Structures, Vol. 12, January 1990.

[7] Moan,T., Amdahl,J. Engseth,A.G., Granli,T., “Collapse Behavior of Trusswork Steel Platforms.” Proceeding of Behavior of Offshore Structures, (BOSS),Amsterdam, 1985.

[8] SACS Version 5.2 Documentation. “User’s Manual”, 2005.

J. W. Bridges, Synercom Technology, Inc, “MARCS-An Integrated Computer System for the Analysis and Design of Marine Structures”, Offshore Technology Conference, 1972.