اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت ROV

نویسندگان

1 استادیار ، گروه فیزیک دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ،دانشکده علوم و فنون دریایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه فیزیک دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این مقاله اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت یک روبات زیر آّبی شرح داده شده است.ابتدا به بیان پارامترهای فیزیکی آب و نحوه اندازه گیری آنها در خلیج فارس وتاثیر آنها بر انتشار موج صوتی در داخل آب پرداخته ایم سپس یک روبات زیر آبی را مورد بررسی قرار داده و در خصوص مدارهای فرستنده و گیرنده آن وتاثیر انتخاب نوع مدار ومیزان فرکانس در گیرایی و فرستندگی آن داخل آب بحث کرده ایم.همچنین با نوشتن نرم افزار کامپیوتر نشان داده ایم که با در نظر گرفتن پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس روبات زیرآبی در چه عمق و فاصله ای از مرکز کنترل کننده آن باید قرار بگیرد تا بتواند ارتباط خود را با مرکز حفظ نماید.در واقع نتیجه این پروژه کمک به ارتباط بهتر روبات زیرآبی با مرکز کنترل کننده آن در آبهای خلیج فارس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Parameters on ROV Movement in Persian Gulf Waters

نویسندگان [English]

  • A Mohseni Arasteh 1
  • K Lari 1
  • M Ahmadnezhad 2
چکیده [English]

In this  paper, we have analyzed physical parameters ofPersian GULFwater and its effect on sound wave propagation. Then we have studied an AUV (Automatic Underwater Vehicle) and its transmitter and receiver. Then by software produced, we have shown the effect of physical parameter of water on AUV communication system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underwater Acoustic-AUV-ROV-Underwater Vehicle
[1]   محسنی آراسته، افشین و همکاران، 1380، بررسی صوت و عوامل تضعیف آن در خلیج فارس، مجله علمی-  پژوهشی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی،  سال یازدهم، شماره41.

[2]   کینزلر - لارنس ای و فرای - آستین آر ، 1382 ، مبانی آکوستیک ،ترجمه ضیا الدین اسماعیل بیگی و مهدی برکشلی ، انتشارات امیر کبیر

[3]   سهیلی‌فر، محمدرضا، 1387،سونار،انتشارات دانشگاه دریایی امام خمینی(ره)

[4]   سیه‌سرانی، امیر، 1387، فیزیک دریا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

[5]        Marinatechnology , vol ,34 , no . 4 , design of  propulsion systems for high – speed  craft .

[6]        Wilson, W. (1960). "Equation for the Speed of Sound in Sea Water." Journ. Acous t. Soc. Amer. 32(10): 1357.

[7]         George S. K. Wong & Shi-Ming Zhu, 1995,  Speed of sound in sea water as a function of salinity, temperature and pressure, J. Acoust. Soc. Amer., Vol. 97, Issue 3, 1732-1736.

[8]         Frank J. Millero & Thomas Kubinski, 1975, Speed of sound in seawater as a function of temperature and salinity at one atmosphere, J. Acoust. Soc. Amer., Vol. 57, Issue 2, 312-319.