مطالعه رفتار دینامیکی خط لوله دریایی دارای دهانه آزاد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

2 استادیار دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مطالعه خط لوله دارای دهانه آزاد که بر روی بستر ناهموار دریا قرار گرفته است مدل خواهد گردید. اطلاعات مورد استفاده در مدلسازی شرایط محیطی و داده‌های هواشناسی خلیج‌فارس خواهد بود. مطالعه رفتار دینامیکی لوله در دو مرحله که حاوی نفت و گاز باشد صورت خواهد گرفت و ارتعاش خط لوله در طول دهانه آزاد آن در دو راستای جریان و عمود بر آن مدل خواهد شد. همچنین فرض می‌گردد سیال داخل لوله تک‌فاز (گاز یا مایع) می‌باشد. در انتها وقوع تشدید در خط لوله بررسی خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stability of A Free Span Pipline

نویسندگان [English]

  • A Moghise 1
  • H Riyahi 2
چکیده [English]

A mechanistic study is performed to examine the coupling between the in-line and the cross flow motion of a cylindrical structure subjected to current forces. The structure represents a free span pipeline. A time domain model is formulated in which the in-line and cross-flow deflections are coupled through the axial tension which in turn is computed from the pipeline prolongation at any time. At the end the effects of resonance on the dynamic behavior of pipeline is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipeline
  • free span
  • Dynamic Behavior
  • Resonance
[1]         M. Rahman. Ocean Waves Engineering, computational Mechanics Publications,Boston(1994)

[2]         S.G Kelly.  Advanced Vibration Analysis, CRT,Taylor& Francis (2007)

[3]         D.R George. Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, World Scientific Publishing Co., Singapor (1984)

[4]         R.C Mcowen.  Partial differential equations, Prentice Hall, New Jersy (1995)

[5]         G.E Forsythe, W.G Wasow.  Finite difference Methods for Partial differential equations, John Wiley,New York(1997)

[6]         S.K Chakrabarti. Offshore Structure Modeling, World Scientific Publishing Co., Singapor (1994)