کنترل خوردگی در هواناو

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مهندسی خوردگی کاربرد دانش و فن یا هنر جلوگیری یا کنترل خسارات ناشی از خوردگی به ‌طریق اقتصادی و مطمئن می‌باشد. از آنجائیکه شرائط محیطی در صنایع مختلف متفاوت است، میزان خوردگی آلیاژها و سازه ها و روش‌های پیشگیری از آن‌ها نیز متفاوت است. در محیط های دریایی به دلیل وجود املاح و نمک های مختلف، ارگانیزم ها، میکروارگانیزم‌ها و گازهای محلول، خوردگی به شدت افزایش می یابد. این مشکل در مورد شناورهای هواناو که دارای عملکرد ویژه و منحصر به فردی نسبت به دیگر شناورها می باشد و قابلیت حرکت بر روی آب، یخ، خاک و محیط های باتلاقی را دارا هستند، به مراتب بیشتر است. برای کاهش مشکلات خوردگی این شناورها باید دستورالعمل های خاصی را در فاز طراحی و ساخت و فاز سرویس و نگهداری اعمال کرد. در این مقاله با تعیین فاکتورهای موثر بر کاهش خوردگی از جمله، انتخاب مواد، انتخاب پوشش، استفاده از ممانعت کننده، به کار بردن آب بنده ها، اعمال نکات طراحی، دیده بانی خوردگی و تمیز کاری وسیله، برنامه ای جامع جهت کاهش مشکلات خوردگی شناورهای هواناو ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion Control in Hovercraft

نویسنده [English]

  • A Yazdani
چکیده [English]

Corrosion engineering is application of science and technology or the art of prevention or control the damages caused by the corrosion in an economical and confidential method. As the environmental condition in various industries are different. The amount of corrosion in alloys and structures and their prevention methods are different. In marine environment because of the salt existence and different contaminators, organisms, microorganisms, and the diluted gas, the corrosion is increased drastically. This problem because of the special operation an individual in comparison to other and the ability to move on the ice water and soil and the abyss areas is increased. In order to reduce the corrosion problem in these vehicles special instruction in phase of design and manufacturing and the maintenance phase must be applied. In this article affective parameter on the corrosion as material selection, cover choosing, and application of preventers, and using sealing, applying the design hints, site seeing the corrosion and tidiness of the vehicle, is identified. A comprehensive program in order to reduce the corrosion problem in hovercraft vehicle is presented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hovercraft
  • corrosion control
  • Aluminum
[1]   www.edinphoto.org.uk

[2]   www.cathelco.com

[3]   T Nakai, H Matsushita and N Yamamoto, Pitting corrosion on epoxy-coated surface of ship structures, Shipbuilding Technology ISST 2007,Osaka, 2007.

[4]   M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 3th ed.,Butterworth–Heinemann,England, 2005.

[5]   GL 2006-II-Part1-Chapter 2- Section 1 to 5.

[6]   ABS, guide for building and classing, high speed naval craft 2003, part 4, craft systems and machinery, copyright 2002 American Bureau of Shipping.

[7]         ABS, rule requirements for materials and welding, 2003, part 2, copyright 2002, American Bureau of Shipping.

[8]         Ernest H Sims, Aluminum Boatbuilding, Third edition Published 2000 by Adlard Coles Nautical.

[9]         www.sname.org/sections/Chesapeake/papers/may2005. Pdf

[10]      عالم پورکامبیز، دهقانیان علی، مفاهیم طراحی هواناو، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تابستان 1382.

[11]     MIL-HDBK5, Metallic Materials and Elements for Fight Vehicle Structures, Vol2,1 November 1994.

[12]     BV-Rules, Rules for the classification of steel ships, Part D-Materials and Welding, Chapter 3-Non ferrous metal, Section 2-Aluminium Alloys,3-Rivets.

[13]     British hovercraft corporation,Winchesterclass MK.3&4 hovercrafts, workshop manual, publication No. sp1845 June 1968.

[14]     Metals hand book,” painting of steel and cast iron”, ASM, 8th edition, Vol.2.

[15]     www.armymantech.com

[16]     www.sigmacoatings.com

[17]     J.R.Davis, Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys, ASM International, Copyright 1999.

[18]     www.xinventions.com/main/hovercrafts/home.htm

[19]     NAVAIR 01-1A-509-2, Cleaning and Corrosion Control Volume II Aircraft, 2005.

[20]     www.sika-industry.com

[21]     NAVAIR 01-1A-509-1, Cleaning and corrosion volume I - Corrosion program and corrosion theory, 2005.