بررسی تغییرات مکانی ساختار لایه‌ای در جریان‌های تبادلی شناوری میان خلیج‌فارس و دریای عمان

نویسندگان

1 گروه فیزیک ، واحد جهرم ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه فیزیک ، واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسلامی

3 مؤسسه ژئوفیزیک ، دانشگاه تهران

چکیده

ساختار های لایه ای در محیط های دریایی همواره مورد توجه اقیانوس شناسان قرار گرفته است. عامل ایجاد این ساختارها به پدیده هایی همانند پخش دوگانه، امواج درونی و اختلاط مدوله شدة تلاطمی نسبت داده شده است. در این مقاله با بررسی ساختارهای قائم دما، شوری و چگالی در ناحیة میان خلیج فارس و دریای عمان در فصول مختلف، ساختار لایه ای به وضوح دیده می شود. همچنین با مطالعة کنتورهای هم کمیت این خواص فیزیکی، می توان وجود ساختارهای منظمی را که معرف امواج درونی ناشی از جریانهای تبادلی میان دو حوضه می باشند را نشان داد. این جریانهای تبادلی میان دو حوضه، ناشی از گرادیانهای افقی چگالی هستند که معمولا از حوضة خلیج فارس به سمت دریای عمان شکل می گیرند. در زمستان مقدار نمونه نسبت چگالی                         در این منطقه در نواحی ساحلی در حدود 7/0 و در نواحی دور از ساحل 2/0 است. این موضوع بیانگر آن است که در این منطقه فرآیند پخش دوگانه صورت می پذیرد و احتمال ایجاد ساختار لایه ای از این طریق بسیار زیاد است. اثرات توپوگرافی کف یا تغییرات شدید خط ساحلی نیز می تواند در ایجاد همرفت پخش دوگانه از نوع رژیم پخشی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of layer structure in the exchange flow between the Persian Gulf and Oman sea

نویسندگان [English]

  • H Mehrfar 1
  • H Mehrfar 2
  • A Bidokhti 3
چکیده [English]

Always oceanographers pay attention to layer structure in the sea environment. Creation of layer structures is because of some phenomenons like double diffusion, internal waves, turbulence modular mixing. In this paper with examination of vertical structure of temperature, salinity and density betweenPersian GulfandOmanSeain different seasons, layer structures appear clearly. Also countors of the same physical parameters show the existence of regular structure which prove internal waves resulting from thePersian Gulfand flow into theOmanSea. The exchange flow through the Stait of Hormus results from horizontal density gradient between thePersian GulfandOmanSea. In winter the density ratio (                         ) in this nearshore region is a bout 0.7 and in offshore region is 0.2. this shows that in this area, double diffusion forms layer structures which have horizontal variations as well as in the vertical. Coastal topography also seems to affect the double diffusion processes and leads to variations of layering in horizontal directions especially between near and offshore regions .

کلیدواژه‌ها [English]

  • layer structure
  • double diffusion convection
  • Termocline
  • Termohaline
  • Persian Gulf
[1]         Swift, S. A., and Bower, A. S., 2003, Formation and circulation of dense water in the Persian/Arabian Gulf, J. Geophic. Res., 108, C1, 3004, doi:10.1029/2002JC001360

[2]         John, V., Coles, S., and Abozed, A., 1990, Seasonal cycles of temperature, salinity and water masses of the western Arabian gulf, Oceanol. Acta., 13, 273-281.

[3]     آزر مسا سیدعلی، شفیعی سیامک، کامیابی گل رجبعلی، تغییرات ماهانه میانگین تراز سطح آب در خلیج فارس، دریای عمان و شمال دریای عرب در 1994، مجلة فیزیک زمین و فضا، دورة 34، شمارة2، 1387، صفحة96-83

[4]         Johns, W. E., Jacobs, G. A., Kindle, J. C., Murray, S. P., and Carron, M., 1999, Arabian Marginal Seas and Gulfs, Univ. of Miami RSMAS Technical Report.

[5]         Kantha, L. H., Pontius P. E., and Anantharaj, V., 1994, Tides in marginal, semi-enclosed and coastal seas. Part I: Sea surface height.Univ. of Colorado,ColoradoCenter for Astrodynamics, Research Report.