تعاریف و مشخصه‌های کشتی جنگی (ناو) و اهمیت تفکیک آن از کشتی غیر نظامی از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

  امروزه بخش بسیار بزرگی از ارتباطات و تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می گیرد و کشوری قویتر است که تسلط بیشتری بر دریا داشته باشد. تسلط بر دریا از طریق واحدهای شناور از جمله کشتی ها و زیردریایی ها به دست می آید که به دو گروه اصلی تجاری و نظامی تقسیم می شوند. تفاوت ها و شباهت های زیادی بین انواع کشتی ها وجود دارد و تعاریف و تقسیم بندیهای متعددی از انواع کشتی ارائه شده است. هر گروهی از دانشمندان، کشتی را از دید خود تعریف نموده اند. مقاله حاضر کشتی های نظامی را از نظر شکل ظاهری و نحوه نامگذاری و شناسایی بررسی نموده و تعاریف ارائه شده در خصوص کشتی های نظامی و چگونگی و میزان وابستگی این نوع کشتی ها به دول صاحب پرچم را به روش کتابخانه ای و با بررسی کنوانسیون ها و رویه های قضایی و قوانین کشورها مرور نموده و اهمیت تفکیک کشتی های نظامی از غیر نظامی و دلایل محدودیت بیشتر کشتی های نظامی نسبت به تجاری را از دیدگاه حقوق بین الملل بیان نموده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Definition and Characteristics of Warship and the Importance of Separate it From Non-Military Ship in International Law Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Y. Khoram Farhadi 1
  • E. Sanad gol 2
  • M. Azad sarv 2
چکیده [English]

Nowadays, the majority of Communication and world trade is carried through sea and the country which is the more dominant in the sea is more powerful. Dominance over the sea can be achieved through the vessels such as ships and submarines that are dividing in two main groups commercial and military ships. There are many similarities and differences between kinds of ships, so expressed various Definitions and divisions from kinds of ships. Till now, many definitions of a ship have been provided and many similarities and differences of various types of the ships have been mentioned as well. In this paper we considered the military and commercial applications of ships and reviewed the definitions of warships that have provided by the Conventions on the Law of the Sea and the laws of some countries .We also considered the physical appearance, how to name and identify these ships, the reasons for their dependence on governments, and the importance of separate warships from non-military ships in international law viewpoint. In addition we mentioned the reasons for more restrictions of warships than merchant ships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ship
  • Warship
  • physical appearance
  • Territory of a vessel
  • the flag State
مراجع

 [1]خاکپور-محمد- تقریرات کلاسی درس هدایت و راهبریکشتی-مقطع کارشناسی ناوبری و فرماندهی کشتی - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-نوشهر-1383.

[2] سندگل-ابراهیم- مسئولیت بین المللی دولت در قبال جرایم ارتکابی کارکنان ناو جنگی در بندر خارجی از منظر حقوق بین الملل-پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد چالوس-1393.

[3]نجفی اسفاد- تقریرات کلاسی درس حقوق دریاها- مقطع کارشناسی حقوق- 1389.

[4] زمانی-علیرضا- استفاده نظامی از دریاها و محدودیت های آن- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد چالوس- 1390-1391.

[5]خسروی- مصطفی- نظام حقوقی کشتی های جنگی در دریایخزر از منظر حقوق بین الملل- پایان نامه  کارشناسی ارشد- حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد اسلامی چالوس- ۱۳۹۳.

[6]آقایی جنت مکان- حسین-معیارهای تفکیک مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری-ویژه نامه مجله حقوقی بین‌المللی-نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری- زمستان1389.

[7]حسینی ارانی– امیر-تقریرات کلاسی درس ملوانی – مقطع کارشناسی ناوبری و فرماندهی کشتی - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر-1384.

[8] Jane’s Fighting ships 2008-2009, edited by commodore Stephan Saunders , RN-one Hundred and eleventh edition, printed in great Britain by Cambridge university press.

 [9]NAVAL TERMS- انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) – نوشهر-چاپ 1383.

[10] چرچیل- رابین- لو- آلن- حقوق بین الملل دریاها- ترجمه بهمن آقایی- انتشارات گنج دانش-چاپ سوم-1390.

[11] جزوه حقوق بین الملل عمومی- دپارتمان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- چاپ 1389.

[12]غمامی -مجید– مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان – نشر دادگستر- چاپ اول- 1376.

[13] ابراهیم گل-علیرضا - مسئولیت بین المللی دولت – انتشارات گنج دانش – چاپ سوم -1390.

[14]کنوانسیون 1958 حقوق دریاها.

[15]کنوانسیون 1982 حقوق دریاها.