بررسی عددی تاثیر موقعیت تخلیه پساب صنعتی در انتشار آلودگی در خور موسی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل رایانه ای NASIR[1] به مدلسازی رایانه ای انتشار پساب صنعتی از طریق حل عددی معادلات آب کم عمق در خور موسی که دارای انشعابات زیاد و توپوگرافی بستر نسبتاً پیچیده ای است، پرداخته شده است. پس از معرفی معادلات حاکم، توضیحاتی مختصر در مورد مدل عددی بکارگرفته، ارائه شده است و سپس جریانات جزر و مدی در خور موسی به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در انتشار و انتقال آلودگی، مدلسازی و صحت سنجی شده اند. در مرحله بعد با اعمال دو چشمه آلودگی به محیط مدلسازی، وضعیت انتشار آلودگی در خور مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتاً با تغییر محل چشمه، وضعیت انتشار آلودگی با حالت قبلی مقایسه و تحلیل شده است.
[1] Numerical Analyzer for Scientific and Industrial Requirements

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis on the Effects of Wastewater Source-Point Displacement in Pollution Distribution in Musa Estuary

نویسندگان [English]

  • M PanahKhahi 1
  • S SabagYazdi 2
  • SH Kabiri 3
چکیده [English]

    In this paper, by using NASIR1 software the pollution distribution in Musa Estuary is simulated, which has lots of branches and a complicated topography. After introducing the governing equations and a short explanation about the model, the tidal currents in Musa Estuary are modeled and calibrated. In the next step, by inserting pollution source points into the modeling environment, the state of pollution diffusion is analyzed. Finally, by source point displacement, the distribution is compared with the previous condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Modeling- Musa Estuary-Tidal Currents- Chemical Pollution Diffusion
[1]         Sabbagh-Yazdi SR, Zounemat-Kermani M, and Kermani A (2007) "Solution of Depth Averaged Tidal Currents inPersian Gulfon Unstructured Overlapping Finite Volumes" International Journal for Numerical Methods in Fluids, 55, 81-101.

[2]         Vreugdenhil  C.B., (1994) "Numerical Methods for Shallow-Water Flow", Kluwer Academic Publisher

[3]         Castanedo S.,MedinaR., and Mendez F.J, (2005) "Models for the Turbulent Diffusion Terms of Shallow Water Equations", Journal of Hydraulic Engineering., ASCE., 131, 217-223

[4]         Jia Y. and Wang S.S.Y., (1999) "Numerical Model for Channel Flow and Morphological Change Studies", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 125(9), 924-933

[5]         Wu W., (2004) "Depth-Averaged Two-Dimensional Numerical Modeling of Unsteady Flow and Non-Uniform Sediment Transport in Open Channels", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE ,130(10), 1013-1024

[6]         Nozawa K. and Inatani N., (2002) "Diffusion Simulation of Preservative Material around a Very Large Offshore Structure inOsakaBayand its Application", Journal of the Kansai Society of Naval Architects, No.237; 277-283

[7]         Sabbagh-Yazdi S.R, Panahkhahi M.A. and Mastorakis N.E (2009), "Effect of Artificial Viscosity on Central Finite Volume Solution of Time-Dependent Concentration Diffusion". MN09,Romania

[8]         Sabbagh-Yazdi S.R. and Zounemat-Kermani M., (2009) "Numerical Solution of Tidal Currents at Marine Waterways Using Wet and Dry Technique on Galerkin Finite Volume Algorithm", Computer & Fluids Journal

[9]         Reddy J.N., (1984) “An Introduction to the Finite Element Method”, McGraw-Hill, Mathematics and Statistics Series

[10]      Patankar S.V., (1980) “Numerical Heat Transfer and Fluid Flow”, McGraw-Hill

 

[11]     جداول پیش بینی جزر و مد ماه اکتبر سال 2009 برای بنادر کشور

[12]      نقشه‌های ناوبری دریایی سازمان نقشه برداری کشور مربوط به خور موسی، موسی بار، توپوگرافی بستر محدوده اطراف بندرامام خمینی و بندرماهشهر