بررسی تاثیر دمای بازپخت در گاف انرژی اکسید تیتانیوم مورد استفاده در حذف آلاینده‌های زیست محیطی ازآب دریا

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس، گروه فیزیک

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، گروه شیمی

چکیده

لایه های نازک تیتانیوم با روش تبخیر به وسیله باریکه الکترونی با ضخامت 70 نانومتر تهیه و سپس در دماهای مختلف  K 573-300 در حضور شار ثابت اکسیژن بازپخت شدند. نانو ساختار و جهت های  کریستالو گرافی با استفاده از آزمایش پراش پرتو-X تحلیل و خواص اپتیکی نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر بررسی شد. با بازپخت  نمونه ها نتایج حاصل از XRD شکل گیری جهت کریستالی A(004) مربوط به فازآناتاس دی اکسید تیتانیوم را نشان می دهد و این در حالی است که با افزایش دمای بازپخت برشدت این پیک افزوده می شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش دمای بازپخت سبب افزایش اندازه دانه ها و افزایش گاف انرژی در لایه های نازک اکسید تیتانیوم می شود و تاثیر آنن برآن بر خاصیت فتوکاتالیستی این لایه ها درفرایند تجزیه مواد آلی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Annealing Temperature Effect on Titanium Oxide band Gap for use in Environment al Pollutants Removal in Sea Water

نویسندگان [English]

  • K Khojir 1
  • A Behjo 2
چکیده [English]

Titanium thin film of 70 nm thickness produced by e-beam method and post annealed at different annealing temperature (300-573 K) with constant flow of oxygen. Crystallography orientation of samples investigated by X-ray diffraction method, while a spectrophotometer instrument was employed for optical properties study.  The result showed anatas phase of titanium dioxide formation with annealing process, while grain size and optical band gap increased with annealing temperature, and influence of these parameters investigated on photo catalysis of samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin film
  • Titanium dioxide
  • Band gap and Photo catalytic
[1]         A. L. Linsebigler, G. Lu, J. T. Yates, Ches. Rev. 95(1995) 735.

[2]         M. R. Hoffman, S. T. Martin, D. W. Baha=enmann, Chem. Rev., 95 (1995) 69.

[3]         R. J. L. Clark, in: S. C. Bailar, H. J. Emelens, A. F. Trofman-Dickenson (Eds.). Comprehensive inorganic chemistry,Oxford: Pergamon Press,  375, 1973.

[4]         S. Ben Amor, L. Guedri, G. Baud, M. Jacquet, M. Ghedira, “Influence of the temperature on the properties of sputtered titanium oxide films”Materials Chemistry  and Physics, 77, 903, 2003.

[5]         L.J. Meng, M.P. Dos Santos, Thin Solid Films 226 (1993) 22.

[6]         N. Martin, C. Rousselot, D. Rondot, F. Palmino, R. Mercier,

Thin Solid Films 300 (1997) 113.

[7]         D. Mardare, M. Tasca, M. Delibas, G.I. Rusu, Appl. Surf. Sci. 156 (2000) 200.

[8]         D. Mardare, A. Stancu, Mater. Res. Bull. 35 (2000) 2017.

[9]         S. B. Amor, G. Baud, M. Jacquet, N. Pichon, Surf. Coat. Technol., 102 (1998) 63.

[10]     M. M. Hasan, A. S. M. A. Haseeb, R. Saidur, and H. H. Masjuki, World Academy of Science, Engineering and Technology, 40 (2008) 221.