انتخاب فرآیند مناسب جهت ساخت تیرهای بلند در شناورهای آلومینیومی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیئت علمی سازمان صنایع دریائی

چکیده

فاکتورهای طراحی مختلف از جمله، تعداد، پیچیدگی قطعه، ،جنس مواد، اندازه قطعه، ضخامت مقطع، دقت ابعادی، هزینه مواد خام، میزان ضایعات و ترتیب عملیات، در انتخاب فرآیندهای ساخت نقش تعیین کننده ای دارند. در ساخت تیرهای بلند یک شناور، روش های مختلفی از جمله جوشکاری و اکستروژن را می توان استفاده کرد. در این گزارش با توجه به فاکتورهای طراحی، این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و فرآیند مناسب ساخت آنها انتخاب شده است. در ساخت نمونه اولیه شناور از آلیاژ H321-5083 آلومینیوم و پروسه ی جوشکاری و در تولید انبوه شناور، از آلیاژ T5-6061 آلومینیوم و روش اکستروژن استفاده شده است. در این مقاله، علت و نحوه انتخاب فرآیندهای ساخت فوق بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choosing Suitable Procedure for Production of Long Beam in Aluminum Marine Vehicles

نویسندگان [English]

  • Ali yazdani 1
  • Mehrzad Behzadi 2
چکیده [English]

Different design factor as quantity, complexity of form, nature of material, size of part, section thickness, dimensional accuracy, cost of raw materials, scrap rate, subsequent processes, are the factor which play the main role in choosing the procedure of production. In production of long beam of the marine vehicle different method as welding and extrusion are used. In this document the design factors are take in to account and this subject is investigated and evaluated and a suitable production method is chosen. In the prototype of vehicle the 5083-H321 alloy is used and welding process, in mass production of marine vehicle the 6061-T5 alloy and the extrusion method is used. In this article the proof and the method of choosing the production procedure is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • long beam
  • aluminum marine vehicle
  • Welding
  • extrusion
[1]         Gideon Halevi, Roland D.Weill, Principles of Process Planning, A logical approach, 1996.

[2]         Ernest H Sims, Aluminum Boatbuilding, Third edition Published 2000 by Adlard Coles Nautical.

[3]          ستاری فر ایرج ، مبانی تکنولوژی جوشکاری، دانشکده مکانیک دانشگاه امیر کبیر، پائیز 1376.

[4]         Germanischer Lloyd, Rule for classification and construction II- part 3 section 1chapter 3 page1-15 GL 2000.

[5]          یزدانی علی، تعیین ترتیب جوشکاری مناسب جهت کاهش پیچیدگی تیرک های جوشی در یک هاورکرافت، علوم و فناوری دریا، نشریه علمی- ترویجی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، سال شانزدهم، شماره 52، زمستان 88.  

[6]         Germanischer Lioyd, Rules for Classification and Construction Material and Welding Technology, Metallic Materials, Nonferrous Metals, Aluminum alloy, 2005.

[7]         ASTM, Designation B 221M-00, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes.

[8]         Capral Aluminum Company, Alloy Specifications, AS/NZS1866.

[9]         9-ABS, Requirements for Materials and Welding 2003, Part 2 Aluminum and fiber reinforced plastics, Chapter 5 Materials for hull construction-aluminum, Section 7 Rods, Bars, Shapes and Tubular Products.