مدل سازی جریانات جزرومدی در شمال غربی خلیج فارس

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی

3 کارشناس ارشد فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق یک مدل غیرخطی جهت مدل‌سازی جریان جزرومدی در آب کم‌عمق ارائه گردیده است. این مدلِ هیدرودینامیکی بر اساس حل معادلات آب کم‌عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک نیز در آن دخالت داده شده است. با استفاده از این مدل رابطه یِ پاشیدگیِ موج جزرومدی در منطقه و عددِ موج هر مؤلفه‌یِ جزرومدی و مقدار سرعت و جهتِ جریانِ جزرومدی بدست آمد. به این ترتیب می‌توان جهت و سرعت جریان جزرومدی را به طور ساعتی، در روزهای مختلف سال، برای امواج کم دامنه در آب‌های کم عمق خورموسی و عسلویه در خلیج فارس محاسبه کرد. این تحقیق نشان می‌دهد که سرعت متوسط جریان جزرومدی در سطح خورموسی m/s 36/0 و حداکثر سرعت m/s 999/0 است و سرعت متوسط جریان جزرومدی در سطح عسلویه برابر m/s 17/0 و حداکثر سرعتm/s  847/0 است. مقایسه میانگین مقادیر جریانِ مدل‌سازی شده با داده‌های میدانی نشان داد که مدل از دقت خوبی برخوردار است. نتایج نشان می‌دهد که جهت جریان جزرومدی در خلیج فارس به صورت گردش پادساعتگرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model Building Processes Tidal Currents Western Northern Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Kamran Lary 1
  • Vahid Chegini 2
  • Zahra Karimi 3
چکیده [English]

In this study, a nonlinear model for building the model Tidal currents shallow water is presented. The hydrodynamic model based on shallow water equations based on the effects of Earth's rotation and changes in topography and friction effects of the intervention is given. Using this model of relationship disintegration Tidal wave in the region and the number of Tidal wave each component and the amount of current speed and direction Tidal currents respectively. Thus the direction and velocity can Tidal currents to the hours, days of the year, for low amplitude waves in shallow water by Khure_musa and Asaluyeh calculate thePersian Gulf. This study showed that the average velocity during Tidal currents level Khure_musa 0.36m/s and maximum speed0.999 m/ s and average velocity Tidal currents level Asaluyeh against0.17 m/ s  and maximum speed 0.847m / s  is. Comparing the mean values of the model building with field data showed that the model has good accuracy. The results show that the tidal current direction in thePersian Gulfis a counterclockwise rotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model building Tidal currents
  • Persian Gulf
  • the hydrodynamic model
  • shallow water
[1]    ترابی آزاد، م. (1378). مدل حرکات آب در مقیاس متوسط خلیج فارس، پایان نامه­یِ دکتری،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

[2]    خالقی زواره، ح. (1373). طراحی مدل فشارورد (Bar tropic) غیر خطی جهت مطالعه چرخش آبهای خلیج فارس، مجله نیوار، شماره 21، صفحه 53.

[3]           Foreman،M.G.G. (1996). Manual for tidal heights analysis and prediction، pacific marine science، pp.10-77

[4]           Foreman، M.G.G. (1978). Manual for Tidal Heights Analysis and Prediction. Pacific Marine Science Report 77-10، Institute of Ocean Sciences، Patricia Bay، Victoria، B.C. 97 pp. Unpublished manuscript.

[5]           Godin، G.G. (1972). The Analysis of Tides.UniversityofTorontoPress. 264 pp.

[6]           Godin، G.G. (1976). The reduction of current observations with the help of the admittance function. Technical.

[7]           Note No. 14، Environment Canada،Ottawa. Marine Environmental Data Service. 13 pp.

[8]           Lardner. R. W، A. H. Al- Rabeh،N. Gunay،M. Hussein، R. M. Reynolds and W. J. Lehr، (1993). Computation of the Residual Flow in the Ropme sea area using the Mt-Mitchell  data and the KFUPM/RI hydrogradynamical models، final report of the Mt-Mitchell  cruise the ROPME sea area، pp.116-150

[9]           Leprovost، C. (1984). Models for tidals in the KAP (Kuwait Action Plan) Region، UNICCO Reports of Marine Science، vol28.

[10]       Reynolds، M.R. (1993) Overview of physical oceanographic measurement taken during the Mt. Michel Cruise to theROPMESeaArea، Brookhaven National Laboratory.

[11]       M.D.Teubner ،H.S.Najafi، B.J.Noye، P.E.Rasser، (1999)، Modeling tide inPersian Gulf  using Dynamic Nesting.

[12]       Najafi، H.S. (1997). Modeling tides in thePersian gulfusing dynamic nesting، PhD thesis، TheuniversityofAdelaide، South Australia،   Departmentof applied mathematics.

[13]       N. Shin Juku and C. Shin Juku. International Co-Operation Agency(JICA)

[14]       Pedlosky، J. (1987). Geophysical Fluid Dynamics. Second Edition، Springer Velarg ، New York،U.S.A.

[15]       Yasuda، H. (1987). Vertical Structure of the Tidal Current Ellipse in a Rotating Basin، Vol.43، pp. 309.