کنترل خوردگی در قایق های پرنده

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اهمیت بحث خوردگی در قایق های پرنده از شناورها و هواپیماها بیشتر است. در شناورها با انتخاب آلیاژهای دریائی آلومینیوم، که مهمترین راهکار در کاهش مشکلات خوردگی است، تا حدود زیادی می توان مشکلات خوردگی آن ها را مرتفع کرد، از طرف دیگر هواپیماها نیز به دلیل محیط عملیاتی ایمن تر نسبت به آب دریا، از نظر خوردگی مشکلات کمتری دارند. در قایق های پرنده به دلیل شرائط پروازی خاص، مشکلات خوردگی در آنها بسیار شدیدتر است. در این نوع وسیله، به دلیل محدودیت های طراحی امکان استفاده از آلیاژهای دریائی آلومینیوم وجود ندارد و همانند هواپیماها مجبور به استفاده از آلیاژهای استحکام بالای آلومینیوم از جمله 2024 و 7075 هستیم. از طرفی این گروه از آلیاژها از نظر مقاومت به خوردگی به شدت ضعیف بوده و مستعد انواع خوردگی ها از جمله حفره دار شدن و شیاری می باشند. برای کاهش مشکلات خوردگی قایق های پرنده باید دستورالعمل های خاصی را در فاز طراحی و ساخت و فاز سرویس و نگهداری اعمال کرد. در این مقاله با تعیین فاکتورهای موثر بر کاهش خوردگی از جمله، انتخاب مواد، انتخاب پوشش، استفاده از ممانعت کننده، به کار بردن آب بنده ها، اعمال نکات طراحی، پایش خوردگی و تمیز کاری وسیله، برنامه ای جامع جهت کاهش خوردگی قایق های پرنده تعیین شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion Control in Flying Boat

نویسنده [English]

  • A Yazdani
چکیده [English]

The importance of corrosion discussion in flying boats is higher than in ships and aircrafts. In the marine vehicles by choosing the marine aluminum which is the most important method in corrosion problem reduction, this problem is reduced to an acceptable level. Otherwise in airplane because of the higher safety level in its operation environment in comparison to sea environment, it has fewer problems in the corrosion point of view. In flying boats because of the special flying condition the corrosion problem is too much higher. In this vehicle because of the special design condition application of the marine aluminum is impossible and as in the aircrafts we have to use the higher stiffness aluminum as the 2024 and7075. Inother side these groups of alloys are too weak in corrosion resistance point of view, and are accessible to various kind of corrosion as pitting and crevice ones. In order to reduce the corrosion problems in flying boats special instruction in the design, manufacturing, maintenance, and service phase must be applied. In this article the effective factors on corrosion as materials selection, coating and  using preventers, sealing application, applying the design hints, inspection of the corrosion, and cleaning of the vehicle is identified. A complete program in order to reduce the corrosion in flying boat is identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flying boat
  • corrosion control
  • Aluminum
[1]         www.corrosion-club.com
[2]         NAVAIR 01-1A-509-2, Cleaning and Corrosion Control Volume II Aircraft, 2005.
[3]         www.corrosionsource.com
[4]         www.boeing.com
[5]         NAVAIR 01-1A-509, Aircraft weapons systems cleaning and corrosion control, 2001.
[6]         NAVAIR 01-1A-509-1, Cleaning and corrosion volume I - Corrosion program and corrosion theory, 2005.
[7]         P.V.Petroyiannis, Sp.G.Pantelakis, G.N.Haidemenopoulos, Protective role of local Al cladding against corrosion damage and hydrogen embrittlement of 2-24 aluminum alloy specimens, Theoretical and applied fracture mechanics, 44(2005) 70-81.
[8]         Jespersen Sanderson Inc, Aircraft Corrosion Control, 1985.
[9]         www.tpub.com (Chapter 4- Corrosion Prevention and control)
[10]     John J. Deluccia, Aircraft materials for corrosion prevention and control: A qualified products list, Report No. NAWCADWAR-94099-60, September 1993.
[11]     www.tpub.com
[12]     www.engr.ku.edu-Introduction to aircraft corrosion.