بررسی مولفه های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

3 پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

محیط کسب و کار در سازمان‌های دریایی مبتنی بر دانش است. دارائی‌های ناملموس سازمان‌های دریایی از قبیل دانش و شایستگی‌های افراد، نوآوری و سرمایه‌های فکری سازمان‌های دریایی‌ را باید شناسایی و مدیریت کرد. شناسایی عوامل کلیدی استقرار مدیریت دانش و پیاده‌سازی آن در سازمان های دریایی موجب حفظ گنجینه‌های علمی و تولید دانش جدید در سازمان‌های دریایی می شود. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های دریایی پرداخته شده که تاثیر چهار مولفه کلیدی استقرار مدیریت دانش(منابع انسانی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمان، فناوری اطلاعات) درسازمان‌های دریایی بررسی شدند. جامعه آماری شامل اساتید، فرماندهان و مدیرانی است که تخصص دریایی داشتند. نمونه  مورد مطالعه 108 نفر بوده  که برابر جدول کرجسی و مورگان تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 40 سوالی محقق ساخته بود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی سوالات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شده است که در سطح اطمینان 95% منابع انسانی یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمان و فن‌آوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های دریایی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Key Components Settlement Knowledge Management in Naval Organizations

نویسندگان [English]

  • T Enayati 1
  • A Alipour 2
  • M Yousefi 3
چکیده [English]

Business environment is based knowledge  in the sea.   intangible assets Naval  Organization such as knowledge and  competence of people, innovation and intellectual capital of should be identified and managed. Identify key elements of knowledge management and its implementation in the Naval  Organization to cause safeguard of  science  treasure and  produce new knowledge. This  Paper investigate   the  effect factors   in Settlement knowledge management in  the naval organizations. The impact four key components of knowledge management (human resources, organizational learning, organizational culture, information technology) to study in naval organizations. The method used  is survey descriptive and Collection data is a made researcher  questionnaire of 40 questions.  samples was determined that the table is Krjsy and Morgan that is 108. The thory of the  research was confirmed with the %95 assurance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naval Knowledge - knowledge management - Naval organizations
[1]         Akhavan, Peyman and Jafari, Mostafa and Fathian, Mohammad. (2006), "Critical success factors of knowledge management systems: a multi-case analysis", Department of Industrial Engineering,, vol. 18 No. 2, p. 97-113.

[2]         Akhgar;B.Siddiqi;J.(2010);”Collaboration:Spirit of Supply Chain anagement;ICEB Second international conference electronic business. Taapei;Taiwan; ICEB2002.

[3]        DavenportThomas H.)2004(, Some principal of knowledge management www. Mccombs.utexas.edu/kman/kmprin.htm

[4]         Fleming,Neil . )1996(, Coping with a Revolution , Will the Internet change Learning  Lincoln university, Canterbury, New Zealand

[5]         Ghandhi,S.(2004),”Knowledge Management& Reference services”, The journal of Academic Librarainship, vol.30,no.5,p:45

[6]         Holt G.D., Love P.E.D, Li H. (2000), "The learning organization: toward a paradigm for mutually beneficial strategic construction alliances", International journal of project management, 18, pp. 415-421.

[7]         Holsapple, C. W. (2003), "Knowledge and its Attributes, " in Handbook on Knowledge Management , Volume 1 k (ed. C. W. Holsapple).NewYork: Springer Verlag, pp. 165-188.

[8]         Jones, D. (2003), “Knowledge management and technical communication: a convergence of ideas and skills ”, available at: https://faculty.washington.edu/markh/tc400 .

[9]         Lussier, R. (1997), "Management",Cincinnati,ohio, South-Western College Publishing.

[10]     Marianne Gloet. , Mile Terziovski.(2004); " Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance" Journal of Manufacturing Technology Management Volume 15 , No. 5, Page 402 –409.

[11]     Newman Brain, Conrad Kunt W.)1999(. A Framework for characterizing knowledge management methods, practices, and technologies, the knowledge management theory papers,20pp.

[12]     Sternberg, R.(1991), "An vestment of creativity and its development", Human Development, 34.

[13]     Schniershauer,alexander.(2001),Knowledge Management Is Critical for us,Technical communicators Forum, INTECOM,March 2001.

[14]     Tsang, W. (1997), Organization Learning and Learning Organization, Human Relations, Vol. 50, No. 1, pp. 73-89.

[15]     Tuomi;Ikka.(2002); the future of knowledge management; lifelong     learning inEurope; vol VII.

[16]     Yang s .( 2004), "The construct of the Learnin Organization: Dimensions, Measurment and validate".