بررسی مدل نفوذپذیری فیلیپ با استفاده از نتایج آزمایش استوانه مضاعف در حوضه آبریز مند (شهرستان دشتی – استان بوشهر)

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

پارامترهای مختلفی از جمله جنس خاک، لایه های خاک، ساختمان و بافت خاک، شیب زمین، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه و ... در میزان نفوذپذیری خاک یک منطقه دخالت دارند. هر حوضه آبریز و ساحل هر رودخانه بر اساس اقلیم خاص خود پارامترهای منحصر به خودی دارد. در این تحقیق سواحل یکی از رودخانه دائمی استان بوشهر(رودخانه مند – شهرستان دشتی) طی شبکه بندی خاصی با حفر تعداد 60 چاهک مورد مطالعه قرار گرفت. در این چاهک ها میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی استوانه مضاعف با سه تکرار اندازه گیری شد. پس از تهیه منحنی های نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ، جهت تعیین بهترین ضرایب مدل فیلیپ یک برنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک نوشته شد تا ضرائب معادلاتی که کمترین خطا یا کمترین واریانس(S2) را نسبت به منحنی های بدست آمده از آزمایشات نشان  می دهند به عنوان بهترین ضرائب بدست آمده تعیین نماید. با قرار دادن حالتهای مختلفی از ضرایب(برای هر آزمایش بیش از یک میلیون حالت) در این برنامه کامپیوتری، بهترین ضرایب این مدل را که با آزمایشات میدانی در حوضه مورد مطالعه تطابق بیشتری داشت با میانگین خطای 82/8 درصد، انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Infilteration for Philip Models by Using Double Ring Test in Monds Catchment Area (Dashti Township Bushehr)

نویسندگان [English]

  • M Vaghefi 1
  • M Movahedzadeh 2
چکیده [English]

Base of the continent and quality of the solid the infiltration of the watershed has it, s own parameters. In this research, with special lattice and digging 60 wells, the shores of theMONDRiverof dashti township suburbs-boushehr- is studied. In these wells the vertical infiltration of water to soil measured by double ring test method and three time repetition-for determining the best coefficients of infiltration models of PHILIP one computer programs in visual basic language is written in order to determine the equation coefficients that shows the lowest error toward the given curves, as the best coefficients. Those programs report best coefficients of these experiment-adjusted models with arising errors; by inserting various coefficients (about one millions for each experimenint). In this research best coefficient of these models with 8.82 errors for case studied watershed was chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double Ring
  • Infiltration
  • Mond
  • Philip
[1]          علیزاده، امین. 1384. اصول هیدرولوژی کاربردی -. چاپ هیجدهم، انتشارات آستان قدس رضوی دانشگاه امام رضا (ع)
[2]          محمدی ،محمدحسین و رفاهی ، حسینقلی ،1384، " تخمین پارامترهای معادلات نفوذ   توسط خصوصیات فیزیکی خاک "، جلد 36 شماره 6 سال 1384 – مجله علوم کشاورزی ایران
[3]        Chow, V.T., Medment, D.R. and Mays, L.W, 1989, "Applied Hydrology". Megraw-Hill Book Co., newyork, 572 pp.
[4]           نشاط، ع. پاره کار. م.، 1384. گزارش طرح تحقیقاتی مقایسه روش های تعیین سرعت نفوذ عمودی آب در خاک همراه با ارائه نرم افزار کامپیوتری، 118 صفحه.
[5]        Smith, H.F., 1967, Artificial recharge and its Potential Illinios, Symp Hatfa AIHS, Pub. No. 72
[6]          رهنما ، محمدباقر ، و رضایی مقدم ، حمید، 1386 ، "تعیین ضرایب مدلهای نفود و معادلات نفوذ آب درخاک در دشت های اطراف معدن سنگ اهن گل گهرسیرجان (دشت قطاربنه)" ، نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر ،  نشریه آبیاری 326 – 09
 
[7]          خزیمه ن‍ژاد ، حسین  و همکاران ، 1386 ، "بررسی و ارزیابی معادلات نفوذ در خاکهای با بافت لوم شنی" ، نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر ، نشریه آبیاری 316 – 09
[8]        Colemans, E.A.,(2009). "Comparison of four methods to assess hydraulic conductivity". Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, ASCE
[9]          واقفی ، محمد  و عابدینی ، محمد جواد ،  1382 ،" بررسی نفوذپذیری آب در خاک در شرایط بارندگی ناماندگار "، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی شریف اصفهان
[10]    Banell .Viliam, 1989," One the Dynamics of the Coefficient water percolation in soils and on the Necessity of Studying it from a Dynamic point of view for the purposes of Ameriolation", Trans.Com. Int. Soc. Soil Sci. 6thMoscowa: 17-21
[11]    Philip, J.R. 1954, "An Infiltration Equation with physical Significance", soil science 77(2): 153-1
[12]    Voisoler.M, 2007,"Use of Principal Componet Scores in Multiple Linear Regression Models for Prediction of Chlorophyll-a in Reservirs",Ecl Model,181:581-589
[13]   Campbell, G.S, 1985, "Model Selection and Multimodel Inference:A Practical Infiltration Theoretic Approch Springer",New   York,Ny,PP,488
[14]    Davidoff.B, Selim.H.M, 1998,"Goodness of Fit for Eight Water Infiltration Models, Soil.Soc, Am.J, 50:759-764
[15]    Haverkamp, R. Kutilek, M. Parlange, J.Y., Rendon, L., and Krejca, M, 1998, Infiltration under ponded Conditions: 2. Infiltration Equations Tested for parameter time- dependence and predictive use. Soil Sci. 145 (5): 317 – 329.
[16]      نشریه  شماره 243 وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور " استاندارد دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب در خاک با روش استوانه " . انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایرا ن1380 
[17]    American Society for Testing Materials, (1998), "Standard Test Method for Particle- Analysis of Soils", D422-63.
Singh .V.P.F.X.Y U , 1990, "Dervation of Infiltration Equatin Using Systems Approach" J. of Irrigation and Drainge Engineering, Vol.116, no.6.