بررسی تاثیر نانوفناوری در افزایش استحکام و کاهش خوردگی بدنه شناورهای دریایی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف صنایع دریایی کاربردهای ارزنده‌ای دارد که می‌تواند صنایع دریایی کشور را با تحول عظیمی روبه‌رو کند. با توجه به توسعه روز افزون علم نانو و کاربرد های بسیار گسترده نانو تکنولوژی در صنعت، خصوصا صنایع دریایی در این مقاله به معرفی و شناخت تاثیر نانو فناوری در افزایش استحکام و کاهش خوردگی بدنه در شناورهای سطحی و زیرسطحی دریایی می‌پردازیم که در این راستا ، تحقیقات مختلف و نظریه های مطرح، به صورت دسته بندی شده ، جمع بندی ، تدوین و ارایه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Nanotechnology effect on increasing strength and reduce corrosion of sea floats body

نویسندگان [English]

  • M Eftari 1
  • M Rad 2
چکیده [English]

Nanotechnology have valuable applications in different sectors of marine industry that could country marine industry face with huge change. Due to the increasing development of Nanoscience and Nanotechnology very wide applications in industry, especially the marine industry, in this paper paying to introduce and recognize the impact of nano technology to increase strength and reduce corrosion on the body in floats and submarines. In this regard, various studies and considered theories, as been classified, summarized, compiled and are presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • marine industry
  • sea floats
  • nano materials
  • sea covers
  • Nanotechnology

[1]   م . حبیب نژاد " نانو مواد و مواد نانو ساختار : خواص ، روش های تولید و کاربردها " ، ناشر : فراندیس ، 1386

[2]   ع. غفاری ، س . تقوی ، " دورنمای کاربردهای فناوری نانو در صنایع دریایی "شرکت مشاورین دریایی هدایت دریا ، نهمین همایش صنایع دریایی ، 1386

[3]   ش . مرادی ، آ . مددی ، س . بهمنش ، "  کاربرد نانو ذرات اکسید روی در مقاوم سازی پوشش شناورها و تجهیزات زیردریایی " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، دانشکده شیمی 

[4]   آ . مددی  "  تهیه و ساخت و تعیین خواص نانو اکسید روی و کاربرد آن در رنگ های مقاوم دریایی " پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، شماره بازیابی کتابخانه ملی : 43862-51

[5]         S. Zhou, L. Wu, J. Sun,W. Shen, " The change of the properties of  acrylic-based poly urethane via addition of nano-silica " ,progress in organic coating. V.45, pp.33-42, 2003 .

[6]         http://www.nano.ir

[7]         M..S. Seif, M. T. Tavakoli, “New technologies for reducing fuel consumption in marine vehicles ”, New technologies for reducing fuel consumption in marine vehicles XVI Symposium SORTA2004

[8]         V. T. Truong, “Drag reduction Technologies”, Maritime Platform Division, Aeronautical and Maritime Research Labarotory, DSTO-GD-0290, 2001

[9]         Robert W. Fox, Alan T. McDonald " Introduction to Fluid Mechanics " Fourth Edition ,1934

[10]     Schlichting, H. ,” Boundary-Layer Teory”. 7th edition .New York: McGraw-Hill. 1979