بررسی قابلیت اطمینان ساختمان‌های حساس ساحلی طراحی شده با آیین‌نامه سازه‌های دریایی ایران تحت اثر نیروی زلزله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

طراحی سازه های مهندسی معمولاً تحت اثر الزامات قابلیت اطمینان هم در اجزا سازه و هم در کل آن است. قابلیت اطمینان در حقیقت احتمال آن است که یک جز یا یک سیستم بتواند عملکرد مطلوب خود را در تمام طول عمرش در حالی که در معرض تغییرات تصادفی پارامترهای سیستم و شرایط کاری قرار دارد ارائه نماید. در این مقاله، اثر تغییرات برخی مشخصات سازه ای یک ساختمان حساس در منطقه ساحلی به همراه تغییرات بارهای وارد به آن تحت اثر زلزله مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از الزامات آئین نامه 2800 و آئین نامه سازه های دریایی ایران بارهای طراحی محاسبه و رفتار سیستم به کمک یک روش غیر خطی تغییراتی بررسی شد. تابع عملکرد مد نظر بر اساس مقدار دریفت مجاز طبقات تعریف شده و قابلیت اطمینان نیز با استفاده از روش مرتبه اول بررسی گردید. نتایج نشان داد که احتمال شکست کلی سازه نمونه در منطقه ساحلی که بر اساس آیین نامه های موجود طرح شده بسیار بالا است و لذا اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of ship recycling industry and necessity for foundation the recycling factory in Iran

نویسندگان [English]

  • Z haghayeghi 1
  • M Ketabdari 2
چکیده [English]

In many countries a large number of ships exist that will be obsolesced in near future and need recycling. In recent years many people and companies have interested in this subject, but problems such as environmental pollution, dangerous and serious diseases due to work in or live next to recycling sites and consequently governing rules and regulations, it becomes difficult to take a permit.  On other hand, because of hardening of work and above-mentioned items, few people don’t show any interest in employment in these sites, then all of these cases and problems cause recycling industry is limited to a particular countries. Of course from these phrases should not be imagined that the ship recycling is a useless industry and must be ignored. Whereas with considering all of problems regard above-mentioned points and use of training the workers, we can gain ideal and favorable results. Furthermore, in this paper we consider significance, necessity, costs and income of this industry, meantime comparison of partnership and activity percentage of different countries in ship recycling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ship
  • Recycling
  • Vessel
  • scrapship
  • scrap
[1]         Yang B., “ Stress, Strain and Structural Dynamics “, ELSEVIER. 2004.

[2]         Haldar A.,SankaranM.," Probability, , Reliability and Statistical Methods in Engineering Design”, John Wiley, 2000.

[3]   آیین‌نامه سازه‌های دریایی ایران نشریه‌شماره300-1" ،، وزارت راه و ترابری، 1385.

[4]    طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، آیین کار ، تجدید نظر سوم ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران