محاسبه هدایت الکتریکی آبهای خلیج فارس

نویسندگان

استادیار گروه فیزیک دریا، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

هدف: در این مقاله، نحوه تغییرات هدایت  الکتریکی آبهای مناطق مختلف خلیج فارس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: برای این منظور، شوری آبهای خلیج فارس را مقدار میانگین ppt 38 در نظر گرفته و رفتار هدایت الکتریکی استاتیک را در برابر تغییر دما مورد مطالعه قرار داده ایم. جهت این بررسی از اطلاعات جمع آوری شده در گشت دریایی ROPME در سال 2001 میلادی(1)، استفاده نموده ایم. نتایج بررسی‌ها نشان می دهند که در برخی از ایستگاهها، اغتشاشات شدیدی در مقادیر هدایت الکتریکی وجود دارد که حاکی از وجود توده آبی با ویژگیهای متفاوتی از توده اصلی است همچنین در برخی از ایستگاههای ساحلی نیز رفتار متضادی برای این کمیتها مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electric Conductivity Calculation of the Persian Gulf Waters

نویسندگان [English]

  • A Arasteh
  • M Torabi Azad
چکیده [English]

Aim: In this paper, we investigate electric conductivity variation behaviour in the Persian Gulf waters. Materials and methods: We assumed average salinity of water is about 38 ppt and we studied static electric conduction behaviour versus temperature. Data collection is from ROPME (2001) cruise.  Results: Our studies show that in some stations we have strong perturbation in electric conductivity which allow us to know there is a water mass which has a different properties from around waters. Besides, in some coastal stations, this behaviour is completely opposite

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric conductivity
  • Persian Gulf
  • Electromagnetic waves
[1]         Oceanographic cruise, ROPME sea area, Report, )summer 2001(.
[2]         Mohseni Arasteh, A. and Norouzi, L., On the application of electromagnetic fields in ocean, The 2nd conference on underwater sciences and tech., 2004.
[3]         Chaillout J. J. , Berthier J., Blanpain R. , IEEE Tran. On Magn. , Vol. 32, No. 3, Pages 998 – 1002, (May 1996).
[4]         Mohseni Arasteh, A. and Norouzi, L., Propagation of electromagnetic waves in Persian gulf, The 2nd conference on underwater sciences and tech., 2004.
[5]         Siegel Marvin, King Ronald W. P., IEEE Tran. Anten. Prog. , Vol. Ap-21, No. 4, Pages 507 – 514, (July 1973).
[6]         John R. Apel, Principle of Ocean Physics, International geophysics,New York, (1987).
[7]         Lilley F. E. M.  , Fillouxe J. H. , Fergouisen I.J. , MulhernP. J. , Journal of Geomagnetic. Geoelec. , Vol. 45, Pages 403 – 422, (1993).
[8]         Norouzi, L., A numerical investigation for electromagnetic waves in ocean, Thesis, Islamic Azad Uni.,Tehran north branch, 2003.