طراحی یک مبدل جاذب نقطه ای انرژی امواج با توان 7 کیلووات براساس شرایط امواج ساحل بندر عسلویه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

با بررسی و آنالیز مشخصه های امواج در طول سال (2002) در ساحل بندر عسلویه و با رعایت اصول طراحی جهت پدیداری تشدید (رزوناس) و کنترل میرایی (دمپینگ) در بویه جاذب انرژی امواج دریا، یک دستگاه مبدل جاذب نقطه ای انرژی امواج با توان تولید 7 کیلووات برق طراحی گردید. در این تحقیق طراحی و بهینه سازی بویه تشدیدی دستگاه به شکلی صورت گرفته است که پیدایش تشدید در آن باعث نوسان هیو بویه درگذر هر موج به حدود 90% دامنه موج گردد. تأثیرات تشدید و کاهش میرایی هیدرودینامیکی و مکانیکی باعث کسب راندمان 37درصدی برای دستگاه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of the Point-Absorber Wave Energy Converter with Production 7 KW Based on Assaluyeh Sea Climate

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nazari Berenjkoob 1
  • Hassan Ghassemi 2
  • Mahmoud Ghiasi 3
چکیده [English]

The study and analysis of wave characteristics during the year2002 inAssaluyeh coast, the point-absorber wave energy converter with production 7 [KW]was designed. In this article, design and optimization resonant of buoy of converter device produces heave domain about 90% wave height domain. Effects of resonant and reduction the damping causes to gain of the efficiency about 37%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wave Energy
  • Assaluyeh seaport
  • Electricity Production
  • Persian Gulf
[1]         ذبیحیان، فرشید، امکان استفاده از انرژیهای نهفته در دریاهای ایران برای تولید الکتریسیته،  شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، وزارت نیرو، تهران، 1380.

[2]         Antonio, F. & de O, Falcao. " Wave energy utilization: A review of the technologies", Renewable and Sustainable Energy Reviews.   Vol. 14,  pp. 899–918, 2010.

[3]         سازمان بنادر و دریانوردی ایران، مدلسازی امواج دریاهای ایران، جلد دوم : خلیج فارس و دریای عمان، مرکز تحقیقان اداره کل مهندسی سواحل و بنادر، 1385.

[4]         Robert, G Dean. & Robert, A Dalrymple. "Water wave mechanics for engineers and scientists", 1 edition. 1991.

[5]         Minoo, Patel. "Dynamics of Offshore Structures", First published. 1989.

[6]         Hamid, S. & Mohamad, S. & Mohammad, A. "Experimental Investigation Of Offshore Wave Buoy Performance", Journal Of Marine Engineering. Vol. 6, No.11, Spring & Summer 2010.

[7]         G, De Backer & M, Vantorre & R, Banasiak. "Numerical modelling of wave energy absorption by a floating point absorber system", Proceedings of the Sixteenth,  International Offshore and Polar Engineering Conference,Lisbon,Portugal.July 1-6, 2007.

[8]          Frank M, White. "Fluid Mechanics". Fourth Edition. 2004.

[9]         پینچز، مایکل؛ اشبی، جان، هیدرولیک صنعتی، دیبائی، بیژن؛ آقاداوودی، فرشید. چاپ اول. انتشارات دانش پژوهان برین، اصفهان، 1382.

[10]     Thomas, Soulard & Marco, Alves & António, Sarmento. "Force Reacting Principle Applied to a Heave Point Absorber Wave Energy Converter", Proceedings of the Nineteenth, International Offshore and Polar Engineering Conference, Osaka, Japan, June 21-26, 2009.

[11]     استوارت ، هری ل، هیدرولیک و پنوماتیک، اشتری نخعی، تیمور. چاپ دوم. انتشارات فنی ایران، تهران، 1379.

[12]     سلمون، ج،ر؛ استراون، ا. ، ماشینهای الکتریکی،  لسانی، حمید. چاپ ششم. مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1382.

[13]     قرشی، امیر حسین، ارائه مدل و نقش ژنراتور القایی در توربین برق امواج، سومین همایش ملی انرژی، کمیته ملی انرژی وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1380.