بررسی اثرات مکش و پس زنی دیواره کانال وجداره ها بر فرایند طراحی ایمن کانالهای کشتیرانی به کمک تست مدل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران و عضو هیات علمی دانشگاه دریایی امام خمینی(ره)

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات واحد تهران

چکیده

هنگامی که شناور در کانال باریک حرکت میکند با چالش های زیادی مواجه میشود همانطور که میدانیم کانالهای باریک نقش زیادی در خطوط مباسلاتی کشور داشته و در اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخودار هستند لذا عبور ایمن شناورها و پارامتر های هیدرو دینامیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله سعی شد با استفاده از مدلسازی فیزیکی وتحلیل داده ها فرایند طراحی کانالهای کشتیرانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و راه کارهای مناسبی برای عبور ایمن شناورها در کانالهای باریک ارائه شود.اثر مکش و پس زنی دیواره ها بسیار حائز اهمیت بوده به نحوی که اگر شناور نتواند خود را بر مسیر مرکزی کانال حفظ کند مدام دچار انحراف خواهد شد و گاهی این انحراف باعث ایجاد تصادم با جداره ها خواهد شد. هنگام عبور کشتیها در کانالهای کشتیرانی و آبراهه های قابل کشتیرانی باریک، جریانی بین بدنه شناور و دیواره و همچنین بستر ایجاد میشود. این جریان سبب اندرکنشی هیدرودینامیکی بین بدنه و دیواره کانال یا بستر می گردد. گاها این  حالت وانحراف بین دو شناور که در حال حرکت هستند نیز ایجاد میشود. پیش‏بینی صحیح پارامترهای هیدرودینامیک برای کشتی‏های عملیاتی در مناطق کم عمق برای جلوگیری از حوادث ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of wall suction channel on safty design navigable channels with Aided Test Model

نویسندگان [English]

  • A fazelinia 1
  • A Karami 2
  • A Aliakbari 2
چکیده [English]

When the vessel moves in narrow channel it face with many challenges. as we know narrow channel lines have the large role in the country roads and have the special place in the economy, so safe passage of  vessels and hydrodynamic parameters is very important.  In this article it was attempted by using physical modeling and data analysis process of shipping channels design discussed and appropriate solution for safe passage of vessels be presented in narrow channels. suction and Cushion effect of Banks is very important so that if the vessel fails to maintain its channels on the central route consecutive, patients will be diverted and sometimes collide with the Banks will cause this deviation. Ships passing in the shipping channels and narrow navigable waterways, flow between the hull and the vessel Bank is created this makes the hydrodynamic interaction between the hull and the vessel Bank. this deviation is caused between the two floats that are moving. Accurate prediction of hydrodynamic parameters for operational ships in shallow water are essential to avoid accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Suction
  • Bank Cushion
  • deviation
  • narrow channel
[1]         Q. Miao,JinzhouXia, 2003, "Numerical Study Of Bank Effects On A Ship Traveling In A Channel".

[2]         Marc Vantorre, Erik Laforce,1998, “experimental Investigation Of Hydrodynamic Forces Acting On A Ship In The Vicinity Of Quay Wall”.

[3]         Novak, Cabelka, 1981,  “Models In Hydraulic Engineering Physical And Design Application”

[4]         J.T, Duffy, 2002 “The Effect Of Channel Geometry On Ship Operation In A Port”.

[5]         Report 'MilitaryHarborsand Coastal Facilities ' website, www.vulcanhammer.org,  2001

[6]         Novak, Cabelka 'Models in Hydraulic Engineering Physical and Design Application', 1981

[7]         steady state ship attitude during manoeuvres in bank vicinity ,2004

Produced by Waterways Development, Marine Navigation Services,Canadian