نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

2 دانشیار فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در تحقیق حاضر به منظور اعتبارسنجی داده‌های ماهواره‌ای در آبهای جنوب ایران، مقایسه‌‌ای بین جریانهای سطحی ناشی از باد حاصل از داده‌های میدانی و داده‌های ماهواره‌ای[1]NOAA در ناحیه بوشهر در سال 2008 بعمل آمده است. از داده‌های میدانی جریانهای جزر و مدی فیلتر شده و سهم مربوط به جریانهای سطحی ناشی از باد مشخص گردیده است، سپس جریانهای باقیمانده را با جریانهای سطحی ناشی از باد حاصل از داده‌های میدانی و داده‌های ماهواره‌ای مقایسه شده‌‌اند. اساس کار برای آنالیز جریان‌های جزر و مدی بر پایه آنالیز هارمونیک مؤلفه‌های جزر و مدی می‌باشد که از روش تبدیل فوریه([2]FFT)، نرم‌افزار Origin استفاده شده‌است. در نهایت همبستگی داده‌ها با آزمون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های ماهواره‌ای را بطور میانگین میتوان خطایی 30-20 درصد با داده‌های میدانی مطابقت داد و هر دو داده باهم رابطه خطی دارند. به منظور اطمینان از فرایند فیلترینگ انجام شده نتایج با نرم‌افزارTask  که جداگانه انجام شده، مقایسه شده‌است.
[1] National Oceanic & Atmospheric Administration [2] Fast Fourier Transform

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Surface Wind Currents in the Coast of Bushehr by Satellite data

نویسندگان [English]

 • N Danayee far 1
 • M Torabi Azad 2

چکیده [English]

In the present study to validate satellite data in the waters south ofIran, a comparison between the current level of wind from field data and satellite data from NOAA in the coastal area in 2008 is used.  Tidal currents in the field data are filtered and the share of wind-induced surface currents is determined. Basis for the tidal harmonic analysis based on the tidal components. The Origin program and the method of Fourier transform (FFT) is used for filtering of tidal stream. The distribution of surface wind speed streams in the study area and also the correlation between measured data and satellite data has been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wind driven current
 • Satellite NOAA
 • Bushehr
 • Correlation
 • origin

 1. Dohan, K., F. Bonjean, L. Centurioni, M. Cronin, G. Lagerloef, D.-K. Lee, R. Lumpkin, N.A. Maximenko, P.P. Niiler, and H. Uchida (2010): Measuring the global ocean surface circulation with satellite and in situ observations.  Conference (Vol. 2),Venice,Italy, 21–25
 2. Dohan, K., and N. Maximenko. December 2010. Monitoring ocean currents with satellite sensors. Oceanography Vol. 23, No.4 p 94–103.
 3. Doodson A. T., 1922: Harmonic development of the tide-generating potential. Procceding of the Royal Society ofLondonA100: 305-329.
 4. http://coastwatch.pfel.noaa.gov/infog/QN_uekm_las.html
 5. http://las.pfeg.noaa.gov/oceanWatch/oceanwatch.php
 6. Khalilabadi M. R., A. A. Bidokhti And O. A. Soltani, 2005: Storm Induced Long Waves inOmanSea. ICMRT '05 Conference,Napoli,Italy,
 7. Lentz, S. J. and Largier, J. 2006, The influence of wind forcing on theChesapeake baybuoyant coastal current. Journal of physical oceanography. 1305-1314
 8. Martinez, E. K. Maamaatuaiahutapu, V. and Taillandier, 2009. Floating marine debris surface drift: convergence and accumulation toward the South Pacific Subtropical Gyre, Marine Pollution Bulletin, 58, 1347–1355.
 9. Maxam, Ava M. and  Webber, Dale F. 2010, The influence of wind-driven currents on the circulation and bay dynamics of a semi-enclosed reefal bay, Wreck Bay, Jamaica, Estuarine Coastal and Shelf Science, v. 87, iss. 4, p. 535-544.
 10. Prandle, D. (1997), Tidal and wind-driven currents from OSCR, Oceanography, vol. 10 No.2 pp. 57 – 59
 11. Pugh, D.T. 1987. Tides, surges and mean sea-level: a handbook for engineers and scientists. Wiley,Chichester, 472pp.
 12. Reynolds R.M.1993, Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and theGulfofOman—Results from the Mt Mitchell expedition, Marine Pollution BulletinVolume 27, Pages 35–59
 13. Roger Daley. Atmospheric Data Analysis.CambridgeUniv. Press, 1991.
 14. Sabins, F. 1997. Remote Sensing, Principles and Interpretation.W.H. Freeman and Company,New York.
 15. Sundar, D., D. Shankar and S. R. Shetye, 1999: Sea level during storm surges as seen in tide-gauge records along the east coast ofIndia, Current Science, 77, 1325-1332.
 16. Schurman. P. 1976, Manual of Harmonic Analysis and Prediction of Tides,United StatesGovernment Printing Office,WashingtonDC,USA, P. 317.
 17. Lakes Measured by the SeaWinds Scatterometer on the QuikSCAT Satellite," Stiles in the latest issue (Volume 30, No 1, pp. 148-165) of the Journal of Great Lakes Research, published by the International Association for Great Lakes Research,
 18. Stewart, Robert H. Introduction to physical oceanography
 19. آزرم سا، سید علی، رزم خواه، فرهاد، 1385،"بررسی موقعیت خط ساحلی در خلیج چابهار با استفاده از داده­های ماهواره­ای"،نشریه علوم زمین، شماره 60، 87-80.
 20. آزرم­سا سیدعلی, رزم خواه فرهاد، 1383"استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده­‌های ماهواره­ای"، نشریه مهندسی دریا، 1(1):84-77.
 21. آمار دیده بانی پارامترهای هواشناسی ایستگاه­های هواشناسی بوشهر، مرکز تحقیقات کابردی هواشناسی بوشهر، 1387.
 22. حسنلو، م, سراجیان، م، 1388،" تحلیل حرکت جریانات دریایی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا "، دانشکده فنی دانشگاه تهران ویژه مهندسی نقشه برداری، 379-389..
 23. گلشنی،ع. تائبی، سهیلا ،1387 ،"ارزیابی میدان باد ماهواره­ای QuikScat در دریاهای مجاور ایران با استفاده از داده­های باد ایستگاه­های سینوپتیک و مدلهای جوی" نشریه مهندسی دریا، 63-47.
 24. علیزاد ه ربیعی، ح، 1384، سنجش از دور(اصول و کاربرد)، دانشگاه تهران.