ارائه یک روند محاسباتی و تحلیلی بر پارامترهای موثر بر تشعشعات فروسرخ حرارتی بدنه ناوها

نویسندگان

1 1- استادیار دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 2- کارشناس دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل- گرایشCCD

چکیده

امروزه در طراحی ناوهای مدرن نظامی بر به‌کارگیری تکنولوژی‌های مخفی‌سازی تاکید زیادی می‌گردد. این تکنولوژی منجر به کاهش انرژی‌های انعکاسی از بدنه ناو شده و تشعشعات بدنه شناور را به حداقل می‌رساند. ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش تشعشعات راداری، فروسرخ، بصری و صوتی جز وظایف اساسی طراحان بدنه ناوهای مدرن می‌باشد. اولین گام برای رسیدن به این هدف، شناسایی پارامترهای موثر بر انواع مختلف تشعشات بدنه و آشنایی با نحوه محاسبات مرتبط با آن می‌باشد. دراین مقاله با تاکید بر مخفی‌سازی از منظر تشعشعات فروسرخ حرارتی بدنه یک ناو، علاوه بر ارائه و تحلیل پارامترهای موثر برتشعشعات فروسرخ حرارتی سطح بدنه، روند محاسباتی مناسبی برای تخمین مقدار تشعشعات از یک بدنه ناو معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Computational Approach for Analysis of the Effecting Parameters on Hull Infrared Radiations of Naval Ships

نویسندگان [English]

  • M Salari 1
  • S Khazaee 2
  • R Ebrahimi Lale 3
چکیده [English]

Nowadays, there is a great emphasis on utilizing technologies related to hiding in design of modern naval ships. These technology reduce energy reflectors  from  ship’s hulls so that the body radiations led to at least. Providing the appropriate solutions for reduction of the radiations, radar, infrared, audio visual and so on are basic tasks for  designers of modern ships. The first step to achieve this goals is identifying  the parameters affecting the body radiation and finding appropriate computational approaches for their calculations. In this paper, the emphasis is on the invisible infrared heat radiation from the body of a these ships. in addition to presenting and analyzing the infrared thermal parameters, a computational approach is presented for calculating and estimating the amount of radiation from a naval ship’s hull is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrared radiation
  • making hide technologies
  • computational approach
  • Naval Vessels
[1]         Lapierre, Fabian D,. OSMOSIS:An Open-Source Software for Modeling of Ship Infrared Signatures. Brussels,Belgium : Royal Military Academiy,Electrical Engineering Department, 2005.

[2]         Lapierrea ,Fabian D. Jean-paul Marcela, Marc Acheroya. Design of an Infrared Ship Signature Simulation Software for General Emissivity Profiles. Belgium : Electrical Engineering Department(SIC),B-1000Brussels, 2006.

[3]         Reda, Ibrahim and Afshin Andreas. Solar Position Algorithm for solar radition applications. 2004.

[4]         Rogatto, William. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook. Michigan : ERIM,SPIE, 1993. Vols. Electro-Optical Components.

[5]         Smith, Fredrick G. The Infrared and Electro-Optic System Handbook. michigan : Enviromental Research Institute ofMichigan, 1993. Vols. 2, Atmospheric Propagation of Radiation.

[6]         Thompson.J , D.Vaitekunas. IR Signature Suppression Modern Naval Ship. Ontaria,Canada : Department of Mechanical Engineering Queen,s UniversityKingston, 2006.