موضوعات = مهندسی برق- کنترل
1. آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS

دوره 22، شماره 87، پاییز 1397، صفحه 1-11

محمدامین احمدپور کاخک؛ ناصر پریز؛ محمدباقر نقیبی سیستانی


5. طراحی سیستم کنترلی جهت بهبود عملکرد جرثقیل های دروازه ای

دوره 19، شماره 74، تابستان 1394، صفحه 40-52

محمدرضا وفایی؛ مجید یوسفی